Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 13 jul 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Jaarverslag 2020 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland

NummerA4
OnderwerpJaarverslag 2020 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben het jaarverslag 2020 van het Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland voor vaststelling naar Provinciale Staten gezonden. Het fonds is ingesteld om de kosten te dekken van de (eeuwigdurende) nazorg van stortplaatsen en depots voor baggerspecie, die op of na 1 september 1996 nog afval ontvingen. Het doel van de nazorgactiviteiten is te voorkomen dat gesloten stortplaatsen in de toekomst schade aan lucht, water of bodem veroorzaken. De ontvangsten van het fonds bestaan uit de opbrengsten van een belastingheffing aan de exploitanten van de stortplaatsen en baggerspeciedepots en tevens uit de behaalde rendementen. De middelen van het fonds worden belegd in fondsen die geselecteerd zijn op basis van duurzaamheid en ethische criteria. In het fonds zit momenteel ongeveer € 70,8 miljoen. Ultimo 2020 was de provincie verantwoordelijk voor het beheer van 10 stortplaatsen en 7 depots voor baggerspecie.

Verstedelijkingsconcept Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

NummerA5
OnderwerpVerstedelijkingsconcept Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
Openbare samenvattingTot 2040 moeten er conform de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Deze opgave raakt andere belangen en heeft een grote impact op de leefomgeving van veel (toekomstige) inwoners. Daarom wordt er in een proces van ontwerpend onderzoek een verstedelijkingsstrategie opgesteld waarin opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap en wonen, integraal worden meegenomen. Hierbij betrokken zijn het rijk, 26 gemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland. Deze partijen zijn de periode medio mei-juni 2021 geconsulteerd over de inhoudelijke stappen tot nu toe. Op 26 mei 2021 heeft Provinciale Staten oordeelsvormend over het verstedelijkingsconcept en bijbehorende ontwerpprincipes gesproken. Wensen en ambities, kansen, risico’s en dilemma’s en de rol van de provincie zijn besproken. De opbrengst van dit gesprek is ingebracht in het proces samen met de consultaties uit alle raden en staten en het burgerpanel. Op basis hiervan is het Verstedelijkingsconcept Arnhem-Nijmegen-Foodvalley opgesteld, waar in de kaders voor de verstedelijking zijn opgenomen. Het college verzoekt Provinciale Staten om dit verstedelijkingsconcept vast te stellen.

Voorstel Woonfonds Gelderland

NummerA6
OnderwerpVoorstel Woonfonds Gelderland
Openbare samenvattingEr is in Gelderland een tekort aan woningen en daarmee ook aan betaalbare woningen. De huizenprijzen blijven stijgen en daardoor is het voor mensen met een laag tot middeninkomen steeds lastiger geworden om een betaalbaar huis te vinden en daar de hypotheek voor rond te krijgen. De gemiddelde transactieprijs was medio 2015 €230.000, medio 2019 €291.000 en medio 2020: €317.000. Voor de plannen in Gelderland waarvan de voorgenomen verkoopprijzen bekend zijn is slechts 3% van de woningen in het zogenaamde goedkope koop segment (<€200.000). Een erfpachtconstructie met de naam ‘Woonfonds Gelderland’ kan helpen om het aantal betaalbare koopwoningen te vergroten en om deze bereikbaarder te maken voor mensen met een laag tot middeninkomen. De provincie overweegt hier zelf actief in te stappen voor circa 1000 woningen en is daarnaast op zoek naar investeerders voor een dergelijk fonds. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om een principebesluit te nemen over het uitwerken van een dergelijke constructie en te besluiten over de kaders die ze daarbij zullen hanteren.

Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur

NummerA7
OnderwerpVerzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur
Openbare samenvattingGS willen meewerken aan het verzoek van Alliander om een extra lening. De netbeheerder heeft veel geld nodig om haar elektriciteitsnet te verbeteren voor de energietransitie. Zo kunnen ook in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen worden aangesloten. De komende jaren wil Alliander daarom zo’n € 1,2 miljard per jaar in haar energienetten investeren. Dit geld moet deels geleend worden op de kapitaalmarkt. Om goedkoop te kunnen blijven lenen heeft Alliander meer eigen geld nodig. Alliander vraagt daarom € 600 miljoen van haar aandeelhouders in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. Dit is een geldlening die door Alliander ook omgezet kan worden in aandelen met bijbehorende dividenduitkering. Alliander vraagt de aandeelhouders naar rato mee te doen. Om te zorgen dat het benodigde bedrag ook bijeengebracht wordt als niet alle aandeelhouders meedoen met de lening, wordt de aandeelhouders ook gevraagd of ze, zo nodig, 25% extra willen doen. Voor Gelderland betekent dit een lening tussen de € 268 en € 335 miljoen. Omdat GS van plan zijn mee te werken aan het verzoek vragen ze aan Provinciale Staten of zij wensen en bedenkingen hebben en om het budget daarvoor beschikbaar te stellen.

Uitvoeringagenda GMS 2021-2025

NummerB1
OnderwerpUitvoeringagenda GMS 2021-2025
Openbare samenvattingOm de natuur te beschermen moet er minder stikstof in de natuur terecht komen. Pas dan kunnen vergunningen worden uitgegeven aan sectoren die stikstofemissie veroorzaken. In Gelderland werken tientallen partijen – bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden – samen aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Een belangrijke mijlpaal is de Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) 2021-2025. Hiermee verbinden tientallen GMS-partners zich aan een pakket aan maatregelen, aanpak en agenda, waarmee de Gelderse uitstoot van stikstof structureel en substantieel wordt verminderd én de natuur wordt verbeterd en sterker wordt gemaakt. We zetten in op 25% emissiereductie van Gelderse bronnen in 2025 naast de landelijke stikstofaanpak. Daarnaast doen we een handreiking aan het kabinet om met een gebiedsgerichte inzet van landelijke bronmaatregelen een hogere reductie van de stikstofneerslag te realiseren.

Evaluatie samenwerking Achterhoek

NummerB2
OnderwerpEvaluatie samenwerking Achterhoek
Openbare samenvattingIn 2018 is de samenwerking in de Achterhoek doorontwikkeld door naast de 7 gemeenten ook ondernemers en maatschappelijke organisaties nadrukkelijker een positie in de samenwerking te geven. De afgelopen tijd is de samenwerking in de Achterhoek (Achterhoek Ambassadeurs) geëvalueerd door Berenschot. De hoofdconclusie is dat het goed gaat met de samenwerking en daarom wordt voorgesteld om de samenwerking conform de ingezette lijn voort te zetten. Gedeputeerde Staten bieden de evaluatie ter kennisneming aan Provinciale Staten aan.

Second Opinion World Food Center Experience

NummerB3
OnderwerpSecond Opinion World Food Center Experience
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de World Food Center Experience, en geeft aan dat zij heeft vastgesteld dat de opgeleverde stukken van de Stichting WFC Experience en de hierop uitgevoerde second opinion hen voldoende vertrouwen bieden om door te gaan naar de realisatiefase van het project. Gedeputeerde is dan ook voornemens om, op het moment dat ook de Gemeenteraad in Ede besluit het geld voor de realisatiefase én de lening beschikbaar te stellen, ook de resterende beschikbare middelen voor dit project zijnde € 14.243.981,- te subsidiëren. De World Food Center Experience wordt een thema-attractie over voedsel die vanaf 2023 bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. Zo worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en van de consequenties die samenhangen met de keuze van het dagelijkse eten. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn tal van organisaties betrokken, uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs. Gedeputeerde Staten zien geen grote afwijkingen ten aanzien van de vooraf gestelde kaders en is van mening dat de realisatie van de WFC Experience Gelderland een vlaggenschip biedt voor het gebied Foodvalley, waarbij jaarlijks tussen de 275.000 en 315.000 bezoekers op een attractieve manier geprikkeld worden om na te denken over voeding in relatie tot de 17 sustainable development goals.

Wob-besluit inzake adviesrapport lucht, beoordeling opgave emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen Sibelco B.V.

NummerB4
OnderwerpWob-besluit inzake adviesrapport lucht, beoordeling opgave emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen Sibelco B.V.
Openbare samenvattingSibelco is een steen- en kalkgroeve gelegen in Winterwijk. Het is een mineraal bewerkend bedrijf waar grondstoffen, zoals kalk, zand, vliegas en mangaan worden verwerkt tot mineraal-producten (vulstoffen). Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van Sibelco. Zwaluw Juridisch Advies heeft namens Mobilisation for the Environment het interne adviesrapport lucht, beoordeling opgave emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen over het bedrijf Sibelco te Winterswijk opgevraagd. Het adviesrapport is opgesteld door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Gedeputeerde Staten maken het rapport openbaar.

Beslissing op Wob-verzoek omgang met de Wob

NummerB5
OnderwerpBeslissing op Wob-verzoek omgang met de Wob
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten maken informatie openbaar over de manier waarop de provincie Gelderland omgaat met Wob-verzoeken. Aanleiding is een Wob-verzoek van Omroep Gelderland. In navolging van het Rijk willen ook Gedeputeerde Staten stappen zetten naar meer openheid en een betere toegankelijkheid van informatie. De Wet open overheid, waarin onder andere staat dat overheden meer informatie actief openbaar moeten maken, sluit hier goed op aan. De gevraagde informatie wordt in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt op de website van de provincie.

Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening juni 2021

NummerB6
OnderwerpVoortgangsbrief Programma Luchtruimherziening juni 2021
Openbare samenvattingDe Minister van IenW en de Staatssecretaris van Defensie stuurden op 22 juni 2021 een brief over de voortgang van het programma Luchtruimherziening naar de Tweede Kamer. In de brief staat informatie over de vliegroutes voor Lelystad Airport. Voor Gelderland verandert er nu niets t.o.v. de eerdere toezeggingen uit de voortgangsbrief van 1 juli 2020 over de routes: De horizontale routedelen tussen Gorinchem en Apeldoorn zijn vervallen, op de routes die over Hattemerbroek naar het zuidoosten lopen stijgen de vliegtuigen vanaf Wezep door naar grotere hoogte. Wat de effecten op de woon- en leefomgeving hiervan zullen zijn is nog niet helemaal duidelijk. De provincie ziet ook liever dat deze routes niet gebruikt worden; als het luchtruim rond Schiphol opnieuw wordt bekeken zou dat volgens de provincie ook mogelijk kunnen zijn. Ook wil het college dat de Minister haar vooraf betrekt bij de plannen voor de indeling van het luchtruim. De minister geeft zelf namelijk ook aan dat zij binnen het programma Luchtruimherziening meer wil samenwerken met de overheden in de regio vanwege de effecten van luchtvaart op woon- en leefomgeving en natuur. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover.

Onderzoek structurele middelen

NummerB7
OnderwerpOnderzoek structurele middelen
Openbare samenvattingIn de uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022 is aangegeven dat de financiële ruimte onder druk staat. Vanaf de volgende bestuursperiode worden financiële tekorten verwacht. Gedeputeerde Staten willen een volgend college niet opzadelen met deze verwachte tekorten en gaan richting Perspectiefnota 2023 onderzoeken hoe deze het beste opgelost kunnen worden. In het onderzoek wordt naast het verminderen van de lasten ook verschuivingen tussen thema's meegenomen. Dit houdt in dat meerdere dingen die nu worden gedaan, niet meer kunnen worden gedaan. Gedeputeerde Staten willen hierover met Provinciale Staten in gesprek.

Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening

NummerB8
OnderwerpAanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening
Openbare samenvattingDe provincie heeft een Milieueffectrapport (MER) voor de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening laten opstellen. Gedeputeerde Staten bieden dit MER ter informatie aan Provinciale Staten aan. Op basis daarvan werken Gedeputeerde Staten de komende maanden aan een ontwerpbesluit voor het aanwijzen van ASV-gebieden. Er zijn dringend nieuwe gebieden voor de drinkwatervoorziening nodig. Daarom zoekt provincie Gelderland naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV), gebieden waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. Dit is nodig omdat de vraag naar drinkwater op de middellange termijn (2040) naar verwachting behoorlijk zal groeien. Ook wordt de ruimte in de ondergrond steeds schaarser vanwege ander gebruik. De ASV-gebieden zullen opgenomen worden in de provinciale Omgevingsverordening en er komen regels om het grondwater in deze ASV-gebieden te beschermen. Gedeputeerde Staten leggen het ontwerpbesluit ASV in het najaar ter visie. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. In het eerste kwartaal van 2022 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de ASV-gebieden. Het gaat nu nog niet om nieuwe locaties voor drinkwaterwinning. Daar moet Vitens te zijner tijd nog project-m.e.r. procedures voor doen.

Toekomst Samenwerking Lubelskie

NummerB9
OnderwerpToekomst Samenwerking Lubelskie
Openbare samenvattingDe betrekkingen tussen het Poolse woiwodschap Lubelskie en de provincie Gelderland zijn momenteel geminimaliseerd vanwege de verklaring van het regionale bestuur een LHBTI-ideologievrije zone te zijn. In oktober 2021 staat een ontmoeting met het bestuur van Lubelskie gepland om de dialoog aan te gaan over deze LHBTI-ideologievrije zones. Gezien het onderwerp en de aflopende vierjaarlijkse samenwerkingsagenda, is het onvermijdelijk dat dit gesprek óók over de toekomst van de samenwerking zal gaan. Met dit in het vooruitzicht willen Gedeputeerde Staten hierover met Provinciale Staten in gesprek. Gedeputeerde Staten zien in grote lijnen 5 mogelijkheden die ze aan Provinciale Staten willen voorleggen, alvorens het gesprek met het regionale bestuur van Lubelskie plaats vindt.

Transitieplannen openbaar vervoerconcessies Gelderland

NummerB10
OnderwerpTransitieplannen openbaar vervoerconcessies Gelderland
Openbare samenvattingDoor de maatregelen die nodig waren en nog zijn om de Covid-19 pandemie te bedwingen is het aantal reizigers in de bus en de trein enorm afgenomen. Het Rijk heeft het openbaar vervoer aangewezen als vitale sector en betaalt daarom aan de vervoerders een beschikbaarheidsvergoeding. Deze is toegezegd tot eind 2021. Maar de verwachting is dat het veel langer gaat duren voordat hetzelfde aantal reizigers weer de bus en de trein neemt als voor de pandemie. Daarom heeft het Rijk de voorwaarde gesteld dat provincies en vervoerders een transitieplan opstellen. Doel hiervan is leggen van een solide basis voor het openbaar vervoer in de toekomst. Ook de herijking van de Nota’s van Uitgangspunten en de landelijke ‘Handreiking wendbare concessies’ worden hiervoor als bouwstenen gebruikt. In de transitieplannen moet staan hoe het openbaar vervoer de komende jaren eruit gaat zien. Onvermijdelijk is dat er de komende jaren aanpassingen moeten plaatsvinden. Gedeputeerde Staten hebben besloten te kiezen voor een variant met ongeveer 8 tot 13% minder aanbod maar met behoud van aantrekkelijk en betaalbaar openbaar vervoer. Wat dit precies gaat betekenen voor een bepaalde buslijn of treindienst is voor de reiziger merkbaar bij de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling in december. De aanpassingen zijn in lijn met eerdere besluitvorming hoe we openbaar vervoer organiseren: versterken waar veel vraag is en meer flexibel vervoer zoals de haltetaxi waar minder reizigers het openbaar vervoer gebruiken. Gedeputeerde Staten informeren ook Provinciale Staten hierover.

Stand van zaken faunabeheer 2021

NummerB11
OnderwerpStand van zaken faunabeheer 2021
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het faunabeheer in Gelderland. Daarbij is ingegaan op de ontwikkelingen die er spelen, wat er ondertussen is bereikt en waar nog opgaven liggen. Specifiek gaat het dan om vrijstellingen en ontheffingen voor schadebestrijding, de tegemoetkoming in de faunaschade, professionalisering van het faunabeheer en het afwegingskader voor faunarasters. In het bijzonder is ingegaan op de grote hoefdieren, ganzen en soorten die zich sterk ontwikkelen. De informatie sluit aan op het in 2018 met Provinciale Staten besproken beleid. Daarbij werd vanuit de Staten met de motie “Alle partijen bij de les” nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het nakomen van afspraken over de gewenste aantallen dieren. Daarin zijn al belangrijke stappen gezet maar de gewenste situatie is over het algemeen nog niet bereikt.

Koers en actieplan Verkeersveiligheid

NummerB12
OnderwerpKoers en actieplan Verkeersveiligheid
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten geven in een statenbrief aan wat de huidige provinciale inzet is op verkeersveiligheid in Gelderland en schetsen een beeld van de analyse die ze hebben gemaakt van de risico’s op alle wegen in de provincie: waar zijn de risico’s hoog en welke factoren zijn daarbij bepalend. De huidige provinciale inzet voor verkeersveiligheid vormt een goede basis die Gedeputeerde Staten voortzetten maar is onvoldoende om de ambities uit de Visie voor een bereikbaar Gelderland te realiseren: het (jaarlijks) verminderen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Gelderland en extra aandacht voor de veiligheid van fietsers. Om die doelen te bereiken wordt een extra inzet voorgesteld op grond van de resultaten uit de risicoanalyse. In de statenbrief schetsen Gedeputeerde Staten langs 3 voorgenomen actielijnen hoe zij deze extra inzet willen realiseren in de bestuursperiode van het coalitieakkoord. Voor provinciale wegen is dat een extra inzet op wegen en kruisingen met hoge risico’s. Voor de veiligheid op gemeentelijke wegen willen Gedeputeerde Staten gemeenten financieel ondersteunen op de aanpak van hoogrisico-kruisingen en fietsoversteken en op het nemen van kleine maatregelen voor de fietsveiligheid, ongeacht ligging of hoogte van het risico. Wat betreft gedragsbeïnvloeding is het voorstel om meer in te zetten op veilig fietsgedrag en relatief meer nadruk te leggen op de gedragsthema’s die de verkeersonveiligheid het meest beïnvloeden.

Mededelingenbrief 13 juli

NummerB13
OnderwerpMededelingenbrief 13 juli
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen

Effecten verstedelijking op mobiliteit

NummerB14
OnderwerpEffecten verstedelijking op mobiliteit
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten heeft de Statenbrief “Effect verstedelijking op mobiliteit” vastgesteld. Door de woonopgaven zien we een groot probleem ten aanzien van bereikbaarheid ontstaan. De groei van het aantal woningen kunnen we niet opvangen in het bestaande mobiliteitsnetwerk. De effecten van woningbouw in Arnhem-Nijmegen-FoodValley en in de regio’s Zwolle, Amersfoort, Utrecht en CleantechRegio stapelen zich op. Er zijn afspraken noodzakelijk met het Rijk over investeringen voor bereikbaarheid om dit op te lossen. Met de Statenbrief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de noodzaak en acties om te komen tot afspraken over investeringen voor bereikbaarheid.

Ophoging egalisatiereserve voor structurele subsidierelaties i.v.m. de Covid-19-pandemie

NummerC1
OnderwerpOphoging egalisatiereserve voor structurele subsidierelaties i.v.m. de Covid-19-pandemie
Openbare samenvattingVanwege de nog steeds lopende Covid-19 pandemie kunnen door meerdere organisaties die een subsidie van de provincie ontvangen minder activiteiten worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben daarom besloten om alle structurele subsidierelaties (boekjaarsubsidies en meerjarige projectsubsidies) nog éénmalig de mogelijkheid te bieden om maximaal 25% van de subsidie over het jaar 2021 mee te nemen naar 2022. Hiermee kunnen in 2022 extra activiteiten worden uitgevoerd die in 2021 niet mogelijk waren.

Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke adviesraad Faunaschade

NummerC2
OnderwerpTijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke adviesraad Faunaschade
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben de heer Beukema, de heer Runhaar, mevrouw Van Veen en de heer Verhorst opnieuw benoemd als lid van de Maatschappelijke adviesraad Faunaschade. De adviesraad is begin 2017 door de gezamenlijke provincies opgericht en adviseert gevraagd en ongevraagd over het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Ook doet de adviesraad onderzoek naar faunaschade en draagt zij bij aan het maatschappelijk debat in dat kader.

Wijziging Reglement op de deskundigencommissie EFRO-programma 2014-2020 Oost-Nederland

NummerC3
OnderwerpWijziging Reglement op de deskundigencommissie EFRO-programma 2014-2020 Oost-Nederland
Openbare samenvattingHet programma EFRO Oost-Nederland is een Europees subsidieprogramma van Gelderland en Overijssel. Het programma richt zich primair op het verstrekken van subsidies aan mkb-ondernemingen die door samenwerking nieuwe kennis vergaren en toepassen. Het programma richt zich op twee investeringsprioriteiten: algemene innovatie en koolstofarme innovatie. De deskundigencommissie EFRO-programma 2014-2020 adviseert over de beoordeling van EFRO-subsidieaanvragen. De subsidies onder dit EFRO-programma lopen door tot en met 2023. In 2021 komt de deskundigencommissie nog enkele malen bijeen. Gedeputeerde Staten benoemen, als Managementautoriteit Oost-Nederland, de voorzitter en leden van de deskundigencommissie. De benoeming is voor een periode van drie jaar. Commissieleden kunnen voor drie jaar worden herbenoemd. Om de middelen uit het React-EU programma toe te kunnen delen, dient de deskundigencommissie over een langere periode te adviseren dan zes jaar geleden was voorzien. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten dat leden van de deskundigencommissie nogmaals kunnen worden herbenoemd. Dit zorgt ervoor dat de Managementautoriteit Oost-Nederland de laatste openstelling voor subsidieaanvragen onder dit EFRO-programma zo spoedig mogelijk kan afronden. Gedeputeerde Staten hebben daarom een technische aanpassing gedaan aan het Reglement op de deskundigencommissie.

Wijzigingsplan Zutphenseweg 23 Gorssel

NummerC4
OnderwerpWijzigingsplan Zutphenseweg 23 Gorssel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben het wijzigingsplan ‘Zutphenseweg 23 Gorssel’ vastgesteld. Het plan gaat over een braakliggend perceel aan de provinciale weg N348 (Zutphenseweg) in Gorssel, nabij de kruising Quatre Brasweg – Flierderweg. Tot voor kort stond dicht bij deze kruising een vrijstaande woning. Om de kruising opnieuw te kunnen inrichten en zo de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de provincie het woonperceel aangekocht. In 2019 is de woning gesloopt. Inmiddels is de aanpassing van de kruising afgerond. Door de vaststelling van het wijzigingsplan kan er een nieuwe vrijstaande woning op het perceel worden gebouwd. Afgelopen voorjaar konden belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerp-wijzigingsplan. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, is er geen reden tot aanpassing van het plan.

DAEB aanwijzing EK Baanwielrennen U23

NummerC5
OnderwerpDAEB aanwijzing EK Baanwielrennen U23
Openbare samenvattingIn Omnisport Apeldoorn worden voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen Baanwielrennen voor junioren en belofterenners. Het evenement vindt plaats van 17 t/m 22 augustus 2021. De organisatie van dit evenement wordt niet door de markt opgepakt zonder extra financiële bijdrage. Om deze reden wil de provincie, net als het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de gemeente Apeldoorn, hiervoor subsidie verlenen. Voor verlening in overeenstemming met de staatssteunregels, is nodig dat het organiseren van de EK wordt aangewezen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang. Gedeputeerde Staten hebben daartoe op 13 juli 2021 besloten.

Koepelnotitie subsidieverlening 13 juli 2021

NummerC6
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 13 juli 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Met subsidie wordt op Landgoed Paradijs (Barneveld) ruim 2 hectare agrarisch grond omgevormd naar natuurterrein. Dit draagt bij aan de aan de inrichting van het Gelders natuurnetwerk. Ook Natuurmonumenten gaat met subsidie 7,5 hectare agrarisch grond in het gebied Bloemkampen/Veluwemeerkust inrichten als natuur. In Arnhem wordt de Walburgiskerk verduurzaamd. Het binnenklimaat van de kerk verbetert en het energieverbruik teruggedrongen. De kerk krijgt een herbestemming als museum Zo dragen we bij aan het behoud en de ontwikkeling van het Gelders Erfgoed. Rijksmonument De Welsker, een scholtenboerderij in De Heurne bij Dinxperlo, krijgt na meer dan tien jaar leegstand en verval weer een nieuwe bestemming. Met onze bijdrage worden de gebouwen gerestaureerd en verduurzaamd. De boerderij wordt periodiek opengesteld voor publiek. Verschillende projecten die de arbeidsmarkt en regionale economie versterken, ontvangen van ons subsidie. Het project "House of IT Gelderland” zorgt voor afstemming van vraag en aanbod van IT-talent in de regio Arnhem, Nijmegen en De Liemers. Het project "Het talent van morgen inspireren we vandaag!” geeft jongeren via een app een realistisch beeld van de werkvloer. Video’s in de app laten gebruikers kennismaken met een groot scala aan studies, beroepen en bedrijven. Vanuit de MKB deal Arnhem Nijmegen krijgen meer dan 750 MKB ondernemers met leertrajecten, voorlichting en vouchers (van € 2.500) ondersteuning bij de digitalisering van hun bedrijf. Vier gebieden binnen Gelderland krijgen te maken met herbestemming, transformatie, sloop of herontwikkeling. Dit gebeurt binnen de projecten Atlantis (Oldebroek), Hof van Tuunte (Winterswijk), Tussen Kasteel en Wijchens meer (Wijchen) en Revitalisering Centrum Borculo (Berkelland). Bij deze projecten realiseren de initiatiefnemers onder meer nieuwe (sociale) huurwoningen en koopwoningen waarbij duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptie speciale aandacht krijgt

Reactie op Adviesrapport Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren

NummerC7
OnderwerpReactie op Adviesrapport Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten reageren op het rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangaande de Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren. (PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren). Het rapport adviseert over de wijze hoe we in Nederland voor de lange termijn meer en betere riviernatuur tot stand kunnen brengen. Gedeputeerde Staten kunnen zich vinden in de gestelde ambitie, maar vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de opgaven op de korte termijn in het riviersysteem.

Partnerschap G1000 Landbouw

NummerC8
OnderwerpPartnerschap G1000 Landbouw
Openbare samenvattingProvincie Gelderland wordt partner van de G1000 Landbouw. De initiatiefnemers - boeren, burgers, kennisdragers, bestuurders en oud-politici - willen samen een gesprek organiseren van boeren met burgers, in de vorm van een nationale G1000. Dit gesprek gaat leiden tot een Burgerbesluit Toekomst voor de Landbouw.

Intentieverklaring Nationaal Groeifondsaanvraag Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

NummerC9
OnderwerpIntentieverklaring Nationaal Groeifondsaanvraag Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben in een intentieverklaring hun steun uitgesproken voor de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds met de titel ‘Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen’. Doel van de aanvraag is om 25 bedrijventerreinen te vergroenen. Hiermee wordt Nederland klimaatbestendiger en nemen werkplezier, gezondheid en productiviteit toe. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die zorgen voor economische groei op de langere termijn. Het is nog niet zeker of deze aanvraag de eindstreep haalt. Er vindt namelijk nog een selectieprocedure waarbij deze aanvraag concurreert met diverse andere initiatieven.

Gemeente Brummen, Financieel Herstelplan

NummerC10
OnderwerpGemeente Brummen, Financieel Herstelplan
Openbare samenvattingDe gemeente Brummen staat in 2021 onder het preventief (verscherpt) financieel toezicht. De begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 waren bij vaststelling door de gemeenteraad eind 2020 niet structureel en reëel in evenwicht. De gemeenteraad heeft in juni de Perspectiefnota 2022-2025 vastgesteld. In deze vooruitblik naar de komende meerjarenbegroting zijn alle jaren sluitend. Omdat ook de vermogenspositie van Brummen onvoldoende was heeft de gemeente op advies van de provincie een Financieel Herstelplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van de Perspectiefnota en zorgt er voor dat de gemeente jaarlijks een bedrag spaart om in 2028 een ruim voldoende vermogenspositie te bereiken. Gedeputeerde Staten hebben er kennis van genomen dat de gemeente hiermee een belangrijke stap op weg naar financieel herstel heeft genomen.

Eenmalig mandaat teammanager handhaving voor het nemen van een beslissing op bezwaar

NummerC11
OnderwerpEenmalig mandaat teammanager handhaving voor het nemen van een beslissing op bezwaar
Openbare samenvattingDe rechtbank heeft in een uitspraak op 25 juni 2021 Gedeputeerde Staten opgedragen om binnen zes weken na de uitspraak een nieuw besluit te nemen. De termijn eindigt in het zomerreces. Om die reden hebben Gedeputeerde Staten de teammanager handhaving gemandateerd om namens hen het besluit te nemen.

Overdracht bevoegd gezag Windpark Wijchen Bijsterhuizen aan gemeente Wijchen

NummerC12
OnderwerpOverdracht bevoegd gezag Windpark Wijchen Bijsterhuizen aan gemeente Wijchen
Openbare samenvattingOnze energievoorziening verandert van fossiel naar hernieuwbare energie. Daarvoor hebben we alle bronnen, zoals windenergie, nodig. Gelderland heeft de doelstelling om in 2030 55% CO2 reductie te realiseren. De gemeente Wijchen wil aan de doelstelling bijdragen door de realisatie van Windpark Bijsterhuizen. Het betreft drie windturbines in lijnopstelling langs de zuidzijde van de Nieuwe Wetering direct ten westen van de provinciale weg N847. Hiervoor heeft de gemeente de provincie gevraagd om het bevoegd gezag voor de planologische procedure te mogen worden. Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met dit verzoek, omdat het voor belanghebbenden duidelijker is wanneer ze zoveel mogelijk te maken hebben met één bevoegd gezag. Op dit moment werken we al op een constructieve, prettige manier samen en blijven we dit in de toekomst doen.

Antwoord op Statenvragen over Krantenbericht “Dikke winst nadat jouw vakantiepark een woonwijk wordt? Gelderland wil waardestijging afromen” (PS2021-472)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Krantenbericht “Dikke winst nadat jouw vakantiepark een woonwijk wordt? Gelderland wil waardestijging afromen” (PS2021-472)
Openbare samenvattingStatenlid Peters (VVD) stelt vragen naar aanleiding van een artikel in de Stentor en de Gelderlander over omzetting van een recreatiepark naar een woonwijk en de waardestijging van de woningen. Het Statenlid is verbaasd over de uitlatingen door een medewerker van de provincie over afroming van deze waardestijging, dat de provincie gaat lobbyen bij het Rijk voor nieuwe wet- en regelgeving hierover en daarbij de hulp zoekt van politieke partijen in de Provinciale Staten en Veluwse Gemeenteraden om een wensenlijstje ingewilligd te krijgen. Gedeputeerde Staten stellen in hun beantwoording dat de uitspraken niet zijn gedaan door een provinciale medewerker. Er is bij hen geen wensenlijstje bekend maar mogelijk wordt gerefereerd aan de actielijn 'Naar een gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving' van de Regiodeal Veluwe. Het is geen beleid van de provincie Gelderland om leden van Provinciale Staten op te roepen om te lobbyen.

Antwoord op Statenvragen over Afval verwijderen met innovatieve Bubble Barrier (PS2021-464)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Afval verwijderen met innovatieve Bubble Barrier (PS2021-464)
Openbare samenvattingStatenlid Van der Woude (VVD) stelt vragen naar aanleiding van een maatschappelijk initiatief in de Liemers om in het Pannerdens Kanaal een zogeheten Bubbel Barrier te realiseren. Dit is een ‘veegwagen’ om plastic afval uit het water te vissen. Het Statenlid wil weten of het college op de hoogte is van dit initiatief en of de provincie een rol kan spelen in dit initiatief. Gedeputeerde Staten stellen in hun beantwoording dat zij het initiatief een warm hart toe dragen, maar dat de primaire taak voor het schoonhouden van de vaarwegen bij Rijkswaterstaat ligt. Wanneer Rijkswaterstaat het voortouw neemt, wil de provincie helpen om de innovatieve kant van het project verder te brengen, door euregionale netwerken (Interreg) en bedrijven (Kiemt) te betrekken en bij te dragen in het vooronderzoek

Antwoord op Statenvragen over Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte (PS2021-516)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte (PS2021-516)
Openbare samenvattingStatenlid Claassen (FVD) stelt vragen over het beschermen van drinkwaterbronnen bij het boren naar aardwarmte naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) met als titel ‘Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte’. Het College antwoordt dat het rapport bekend is bij gedeputeerde staten en dat hier in het aanwijzen van strategische grondwatervoorraden drinkwater rekening mee is gehouden, in de omgevingsverordening beschermende maatregelen zijn genomen en dat er overleg is met de sector. Daarnaast wordt er in Gelderland nog geen aardwarmte gewonnen. Wel zijn er in de Bommelerwaard, Ede en bij Renkum en Nijmegen opsporingsvergunningen afgegeven. De provincie heeft opdracht gegeven alle beschikbare data te vertalen naar een aardwarmtepotentie kaart waardoor overlap met grondwaterbeschermingsgebieden goed in beeld wordt gebracht.

Inspraak Regionale Energie Strategie Cleantech regio

NummerS4
OnderwerpInspraak Regionale Energie Strategie Cleantech regio
Openbare samenvattingDe Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een Regionale Energie Strategie (RES) bijdraagt aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin worden gebieden genoemd die geschikt zijn voor de opwek van zonne- en windenergie. In de RES is veel onderzocht en er zijn verschillende afwegingen gemaakt zoals: is de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk goed, past het bij het landschap, heeft de natuur er geen nadeel van, hoe denken belanghebbenden en inwoners hierover? Op het ontwerp van de RES 1.0 van de Cleantech Regio zijn bijna 500 reacties gekomen van inwoners en organisaties. Naar aanleiding van deze reacties hebben Gedeputeerde Staten in samenwerking met de Cleantech Regio een inspraaknotitie opgesteld. De Cleantech Regio verbetert op basis van de reacties in de RES 1.0 de hoofdstukken over inwonersparticipatie, windenergie en gezondheid en de zoekgebieden voor windenergie. Met behulp van deze inspraaknotitie worden inwoners en organisaties geïnformeerd over de wijzigingen die worden doorgevoerd naar aanleiding van hun reacties. De definitieve RES 1.0 wordt naar verwachting in december 2021 door Provinciale Staten behandeld.

Beslissing op bezwaar: voorbereidingsbeslissing bij subsidieaanvraag van Coöperatie Enschede Energie U.A.

NummerS5
OnderwerpBeslissing op bezwaar: voorbereidingsbeslissing bij subsidieaanvraag van Coöperatie Enschede Energie U.A.
Openbare samenvattingDe Coöperatie Enschede Energie U.A. heeft een subsidieaanvraag ingediend voor een ontwikkelingsproject (EFRO). Op deze aanvraag heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in haar hoedanigheid van de Managementautoriteit Oost-Nederland (hierna: Gedeputeerde Staten) nog geen inhoudelijke beslissing genomen. Omdat de aanvraag niet compleet was, hebben Gedeputeerde Staten op 15 april 2021 een ontvangstbevestiging verzonden, waarbij zij aanvrager in de gelegenheid stelden de aanvraag aan te vullen. Hierbij is aangegeven dat de datum van de volledige aanvraag bepalend is voor de positie van de aanvraag in de behandelvolgorde. Aanvrager heeft in reactie hierop een verzoek ingediend om de oorspronkelijke aanvraagdatum aan te merken als de datum van de aanvraag. Gedeputeerde Staten hebben op 22 april 2021 op dit verzoek gereageerd en aangegeven dat zij de aanvraag als volledig aanmerken op 19 april 2021, de datum van de aanvulling. Aanvrager heeft tegen dit besluit bezwaar ingediend. De commissie Rechtsbescherming adviseert Gedeputeerde Staten om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Zowel het besluit van 22 april 2021 als de brief van 15 april 2021 zijn voorbereidingsbeslissingen. Tegen deze beslissingen kan geen bezwaar worden ingediend, omdat deze beslissingen niet te scheiden zijn van het uiteindelijke besluit op de subsidieaanvraag. Bezwaarde kan de voorbereidingsbeslissingen ter discussie stellen bij het nog te nemen inhoudelijke besluit op de subsidieaanvraag. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de Commissie. Nu betrokkene niet ontvankelijk is in het bezwaar, kan niet worden toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de bezwaren.

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Rutgers Milieu

NummerS6
OnderwerpBeslissing op bezwaar Wob-verzoek Rutgers Milieu
Openbare samenvattingAzon Holding B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over Rutgers Milieu in Doetinchem. Azon Holding is eigenaar van het terrein, waar Rutgers Milieu indertijd haar bedrijf exploiteerde. Rutgers Milieu verwerkte op dat terrein tot 2018 brandblusschuim tot kunstmestkorrels. In mei 2020 is het bedrijf failliet verklaard. Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van Azon deels gegrond en deels ongegrond verklaard en meer documenten dan in eerste instantie openbaar gemaakt. De informatie die nu openbaar wordt gemaakt betreft een aantal e-mails met ambtelijke afstemming en een memo en annotatie ter voorbereiding van bestuurlijk overleg. Gedeputeerde Staten hebben ook de motivering van het besluit aangescherpt omdat er in dit geval sprake is van milieu-informatie.

Subsidie Gelderse Proeftuin aardgasvrije wijken 2021

NummerS7
OnderwerpSubsidie Gelderse Proeftuin aardgasvrije wijken 2021
Openbare samenvattingDe Provincie Gelderland geeft in 2021 een vervolg aan de Gelderse Proeftuin aardgasvrije wijken en het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om een subsidie van € 4.973.917 beschikbaar te stellen voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van de wijk Helbergen in het Zutphense Waterkwartier. Drie kansrijke projecten die in 2020 niet door de 2e ronde van de landelijke Proeftuin aardgasvrije wijken kwamen, kregen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Gelderse Proeftuin. De Proeftuin helpt gemeenten, die werken aan het aardgasvrij en toekomstbestendig maken van wijken, over de drempel van warmteplan naar uitvoering. De warmtetransitie is een complexe en kostbare opgave, die binnen het bestaande energiesysteem vaak nog niet rendabel is. Om de klimaatdoelen voor 2030 te realiseren, moeten we nu een begin maken en onderweg leren hoe we de warmtetransitie technisch, financieel en sociaal het beste kunnen aanpakken en het tempo verhogen. De subsidie draagt bij aan de haalbaarheid van het project en zorgt ervoor dat de woonlasten voor de wijkbewoners betaalbaar blijven.

Mandaat brief Scherpenzeel

NummerS8
OnderwerpMandaat brief Scherpenzeel
Openbare samenvattingHet dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) heeft mandaat verleend aan de portefeuillehouder Sterk Bestuur om een brief vast te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gemeentelijke indeling van Barneveld en Scherpenzeel.