Natura 2000-gebied Wisselse Veen bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. Om deze rijke natuur te behouden en versterken is het Wisselse Veen, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied.

Beekprik en watersnip

In de beken voelen de rivierdonderpad, de beekprik en de elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. In het natte gebied broeden vogels als de watersnip, waterral en rietgors. We willen het leefgebied van onder andere deze dieren verbeteren en het doorstroomveen beschermen en herstellen. Daarvoor zijn maatregelen nodig die verdere verdroging tegengaan.

 

Natura 2000-beheerplan voor Veluwe

Deze maatregelen staan in het beheerplan van het Natura 2000-gebied voor de Veluwe (PDF 2,9 MB) en in de bijlage van het beheerplan van de Veluwe (PDF 19 MB). De belangrijkste maatregelen zijn het tegengaan van verdere verdroging van het gebied en het herstellen van schoon oppervlaktewater. De voorbereiding en uitvoering daarvan gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan ook maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor de Veluwe. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Landbouwpercelen veranderen in natuur

Om de maatregelen te kunnen nemen die verdere verdroging van het gebied tegengaan, is het onder andere nodig om nog 25 hectare landbouwgrond om te zetten naar natuur. De eigenaren van Landgoed Tongeren hebben samen met Geldersch Landschap en Kasteelen inmiddels 45 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur.

Schoner oppervlaktewater

Nadat de nieuwe natuur is ingericht, kan Waterschap Vallei en Veluwe maatregelen nemen die het gebied natter maken en die zorgen voor schoon oppervlaktewater.

Gevolgen voor grondeigenaren, in- en omwonenden

In 2018 is onderzocht welke maatregelen nodig zijn die verdere verdroging tegengaan en hoe we nadelige effecten voor grondeigenaren en omwonenden kunnen beperken en voorkomen. De onderzoekers stuitten daarbij op intact veen. Met een nieuwe onderzoekstechniek, eDNA-onderzoek, kunnen we achterhalen welke plantensoorten hier duizenden jaren geleden voorkwamen. Grondeigenaren in het gebied worden betrokken bij de omvorming van landbouw naar natuur.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Zo heeft u een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die bijvoorbeeld zorgen voor minder oppervlakte natuur, vervuiling, verdroging of verstoring. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening. Bestaande activiteiten in en bij het Wisselse Veen kunnen in principe gewoon doorgaan.

Terugkeer zilveren maan

25 jaar geleden begon Geldersch Landschap en Kasteelen al met natuurontwikkeling in het gebied. Sloten werden gedempt en de fosfaatrijke bovengrond afgegraven. Nu is er een gevarieerd terrein ontstaan met heide, nat grasland en moeras. Veel bijzondere planten en dieren kwamen terug. Zo is 2018 is een populatie van de zilveren maan, een zeldzame vlindersoort, aangetroffen. In onderstaande nieuwsbrief van november 2018 leest u daar meer over.

Procedures en planning  

De voorbereidingen voor de maatregelen zijn inmiddels gestart. De uitvoering begint op zijn vroegst in 2021. Het werk moet uiterlijk in 2025 klaar zijn. De voorbereidingen en de uitvoering gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en grondeigenaren.

Samenwerkende partijen Wisselse Veen

Geldersch Landschap en Kasteelen is eigenaar van een deel van het natuurgebied en voert het werk uit dat nodig is op haar grondgebied. Waterschap Vallei en Veluwe neemt de watermaatregelen. De gemeente Epe zorgt voor de benodigde vergunningen en de provincie Gelderland coördineert de maatregelen.

Nieuwsbrief

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? In het colofon van de nieuwsbrief staat hoe u zich kunt aanmelden.