Natura 2000-gebied Wisselse Veen bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. In de beken voelen de rivierdonderpad, de zeldzame vis beekprik en de karperachtige vis elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. Het Wisselse Veen is, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er zijn maatregelen nodig om de unieke natuur te behouden en versterken.

Conceptplan met maatregelen is klaar

In 2019 en 2020 werkten we aan een plan - het voorontwerp inrichtingsplan - met maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. De belangrijkste maatregelen zijn het tegengaan van verdere verdroging van het gebied en het herstellen van schoon oppervlaktewater. De maatregelen nemen we in het meest westelijke deel van het Wisselse Veen, alleen op terreinen van Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe. Een belangrijk uitgangspunt is dat een hoger grondwaterpeil niet mag leiden tot overlast. Het inrichtingsplan is nu in concept klaar; we leggen het graag aan u voor.

Bekijk plan en reageer uiterlijk 6 januari 2021

Graag hadden we het inrichtingsplan (in de vorm van een kaart met de maatregelen) tijdens een inloopbijeenkomst aan u gepresenteerd. Dat is door het coronavirus nu helaas niet mogelijk. We denken met onderstaande film met daarin een toelichting op het plan en de maatregelen, een goed alternatief te bieden. We horen graag wat u van de maatregelen vindt. Of ze duidelijk zijn, of u nog vragen of suggesties heeft. Heeft u een suggestie die past in ons plan voor natuurherstel, dan nemen we deze mee in het definitieve plan. Uw reactie op het plan (de kaart) kunt u geven via onderstaand reactieformulier. Ook als u ons naar aanleiding van het plan wilt spreken, kunt u dat op het reactieformulier aangeven. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 6 januari 2021.

 

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. De biodiversiteit neemt hierdoor namelijk af. Daarom zijn in het beheerplan van het Natura 2000-gebied voor de Veluwe (PDF 2,9 MB) en in de bijlage van het beheerplan van de Veluwe (PDF 19 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor de Veluwe. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Zo heeft u een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die bijvoorbeeld zorgen voor minder oppervlakte voor natuur, vervuiling, verdroging of verstoring. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening. Bestaande activiteiten in en bij het Wisselse Veen kunnen gewoon doorgaan.

Procedures en planning  

Na 6 januari 2021 verwerken we uw input op het voorontwerp in een definitief ‘ontwerp inrichtingsplan’. Als we hier nog aanzienlijke veranderingen in aanbrengen, laten we u dat weten. Daarna starten we met de procedures: het aanvragen van vergunningen die nodig zijn om de maatregelen te kunnen uitvoeren, zoals een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, een omgevingsvergunning en een watervergunning. We verwachten deze in het voorjaar van 2021 bij gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe aan te vragen. Als de vergunningen in ontwerp klaar zijn, leggen gemeente en waterschap de stukken ter visie. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen tegen het besluit. De uitvoering begint op zijn vroegst na de zomer van 2021. Het werk is uiterlijk in 2025 klaar. De voorbereidingen en de uitvoering gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en grondeigenaren.

Samenwerkende partijen Wisselse Veen

Geldersch Landschap & Kasteelen is eigenaar van een deel van het natuurgebied. Zij voert het werk uit dat nodig is op haar grondgebied. Waterschap Vallei en Veluwe neemt de watermaatregelen, gemeente Epe zorgt voor de benodigde vergunningen en wij coördineren de maatregelen.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? In het colofon van de nieuwsbrief staat hoe u zich kunt aanmelden.