Wisselse Veen (Natura 2000) bij Epe

Het Wisselse Veen is een gebied met vennen en drassige gronden aan de rand van de Veluwe. In het bijzondere doorstroomveen groeien zeldzame planten als blauwe knoop en waterdrieblad. In de beken voelen de rivierdonderpad, de zeldzame vis beekprik en de karperachtige vis elrits zich thuis. Dit zijn diersoorten die leven in natuurlijke stroompjes met schoon water. Ook komt in het Wisselse Veen de rugstreeppad voor. Het Wisselse Veen is, als onderdeel van de Veluwe, aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er zijn maatregelen nodig om de unieke natuur te behouden en versterken. In een film (van 15 minuten) laten we zien wat we van plan zijn. Hopelijk kunnen we na de zomer van 2021 beginnen aan het echte werk. 

Conceptplan met maatregelen is klaar

In 2019 en 2020 werkten we aan een plan - het voorontwerp inrichtingsplan - met maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Wisselse Veen beter te beschermen. De belangrijkste maatregelen zijn het tegengaan van verdere verdroging van het gebied en het herstellen van schoon oppervlaktewater. De maatregelen nemen we in het meest westelijke deel van het Wisselse Veen, alleen op terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe. Een belangrijk uitgangspunt is dat een hoger grondwaterpeil niet mag leiden tot overlast. Het inrichtingsplan is in concept klaar. Bekijk de maatregelen in de film en de maatregelenkaart:

 

Aanpassen Lage Veenweg

We hebben u via de film en kaart laten weten dat we een zandweg gingen weghalen ten zuiden van de Berghoeve. Daarover waren we niet duidelijk. De weg verdwijnt namelijk niet. We willen de zandweg (vanaf de voormalige Berghoeve naar het zuiden, vervolgens naar het oosten en dan direct weer zuidwaarts tot aan het eerste bosje) verlagen. Zodat deze geen belemmering meer vormt voor het water om vrijelijk van het westelijk deel oostwaarts te gaan. Dit zou kunnen doordat er een stuk van de weg afgegraven wordt. Deze weg is dan niet meer toegankelijk voor in ieder geval auto’s en aangespannen paarden. Wandelaars kunnen dan wel gebruik blijven maken van deze weg. In natte jaargetijden kan er meer water op de weg zijn. Een vlonderpad aanleggen is een mogelijkheid. 

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. De biodiversiteit neemt hierdoor namelijk af. Daarom zijn in het beheerplan van het Natura 2000-gebied voor de Veluwe (PDF 2,9 MB) en in de bijlage van het beheerplan van de Veluwe (PDF 19 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor de Veluwe. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Zo heeft u een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die bijvoorbeeld zorgen voor minder oppervlakte voor natuur, vervuiling, verdroging of verstoring. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening. Bestaande activiteiten in en bij het Wisselse Veen kunnen gewoon doorgaan.

Samenwerkende partijen Wisselse Veen

Geldersch Landschap en Kasteelen is eigenaar van een deel van het natuurgebied. Zij voert het werk uit dat nodig is op haar grondgebied. Waterschap Vallei en Veluwe neemt de watermaatregelen, gemeente Epe zorgt voor de benodigde vergunningen en wij coördineren de maatregelen.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? In het colofon van de nieuwsbrief staat hoe u zich kunt aanmelden.