Provinciaal inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) maakt de beoogde landbouwpasseerhavens en de landschappelijke inrichting daarvan mogelijk.

Gedeputeerde Staten  stelden op 19 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten vast. Vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ligt dit plan formeel ter inzage. Iedereen mag daarop reageren.   

Waar kunt u de stukken bekijken?   

Het ontwerp-inpassingsplan met alle bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina. Ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerp-inpassingsplan in te zien onder planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.PIPN318-ont1.

Liever een papieren exemplaar bekijken?    

Dat kan op de volgende locaties en uitsluitend op afspraak bij:    

  • Provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem 
  • Gemeente Aalten, Hofstraat 8 te Aalten  
  • Gemeente Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 te Gendringen 

Informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.  

Hoe kunt u reageren?   

Iedereen kan vanaf 28 december 2023 reageren op het ontwerp-inpassingsplan. In formele termen heet dat: een zienswijze indienen. Dit kan op 1 van de volgende manieren:  

  • Digitaal: per e-mail naar post@gelderland.nl  
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem  
  • Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze maken we een verslag.   

Let op:  Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en als onderwerp: “zaaknummer 2023-008226 ”.  

Wat gebeurt er verder?   

Alle reacties (‘zienswijzen’) verwerken we in een zienswijzennota. Deze publiceren we in het eerste kwartaal van 2024 op onze website. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk in april 2024 over de vaststelling van het inpassingsplan. Na deze besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   

Stukken inzien

Inpassingsplan 

Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar omdat het van de provincie is, heet het geen ‘bestemmingsplan’, maar een ‘inpassingsplan’. Dit provinciale inpassingsplan (PIP) maakt de aanleg van de landbouwpasseerhavens en de landschappelijke inpassing daarvan mogelijk.

Toelichting 

In de toelichting leest u onder andere het doel van het project, de toekomstige situatie, het beleid dat van toepassing is en een samenvatting van alle onderzoeken naar de omgevingseffecten, zoals geluid en natuur. 

Toelichting ontwerp PIP – N318 landbouwpasseerhavens 

Regels 

In de regels leest u wat er wel en niet mag binnen de plangrenzen van het inpassingsplan. Bij dit inpassingsplan zijn de belangrijkste bestemmingen ‘verkeer’ en ‘water’ en ‘ archeologie’.

Regels ontwerp PIP – N318 landbouwpasseerhavens 

Verbeelding 

Hier vindt u de ‘plankaart’ met daarop de begrenzing van het projectgebied. Ook ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan. Dit alles noemen we de ‘verbeelding’ van het inpassingsplan.

Plankaart tussen Varsseveld en Aalten 

Bijlagen (bij het inpassingsplan) 

De bijlagen bij de toelichting betreffen met name de onderliggende onderzoeksrapporten naar bijvoorbeeld flora en fauna, stikstof. Bent u daarin geïnteresseerd? Bekijk deze pagina over ruimtelijke plannen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.