Provinciaal inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) maakt de beoogde landbouwpasseerhavens en de landschappelijke inrichting daarvan mogelijk.

Gedeputeerde Staten stelden op 19 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan N318 Varsseveld-Aalten vast. Vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 lag dit plan formeel ter inzage. Iedereen mocht daarop reageren.   

Waar kunt u de stukken bekijken?   

Het ontwerp-inpassingsplan met alle bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina. Ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerp-inpassingsplan in te zien onder planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.PIPN318-ont1. GS hebben op 16 april 2024 het inpassingsplan voorgelegd aan PS. Het inpassingsplan met alle bijbehorende stukken kunt u hier inzien.

Hoorzitting 

Provinciale Staten zijn bevoegd het inpassingsplan vast te stellen. Zij organiseren op 22 mei 2024 een hoorzitting voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Ook andere belangstellenden zijn dan welkom. De hoorzitting vindt plaats op locatie Huis der Provincie (Zaal N), Markt 11 in Arnhem en begint om 18.30. Belangstellenden zijn welkom de hoorzitting bij te wonen. Tevens bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de hoorzitting. Hiervoor dient u voor 20 mei 12.00u, 12.00 een mail te sturen aan griffie@gelderland.nl. De vaststelling door PS vindt naar verwachting eind juni 2024 plaats. Daarna wordt het PS-besluit samen met het complete vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd. 

Planning

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten dinsdag 16 april 2024 om het inpassingsplan ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 

De voorlopige beantwoording van de zienswijzennota is hier te bekijken. Provincie Staten hebben op 12 juni 2024 de zienswijzennota en het inpassingsplan vastgesteld. 

  • Na deze besluitvorming leggen we het vastgestelde inpassingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). 

Stukken inzien

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.