N790/N791 Wilp – Gietelo en Wilp A1

In 2025 staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg N791 vanaf de aansluiting A1 tot aan N790 Gietelo. We combineren groot onderhoud met waar nodig maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Planning

Wanneer?Wat?

2022 – voorjaar 2023

Verkenning: onderzoek naar verbetervoorstellen 

Najaar 2023 

Terugkoppeling aan omgeving en programmeren van de maatregelen 

2024

Uitwerking ontwerp, vergunningentraject en opstellen contract

2025

Uitvoering werkzaamheden

Inloopbijeenkomst 

Op maandag 17 juli 2023 organiseerden we een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij een toelichting op de voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren die we gelijktijdig met het onderhoud aan de weg kunnen meenemen. Aanwonenden en belangstellenden konden onze plannen bekijken en daar vragen over stellen.

Heeft u moeite om het document 'voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren' te lezen. Neem dan contact op met het provincieloket.

Verkenning

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost tijd. In 2022 en het eerste kwartaal van 2023 verkennen we de mogelijkheden om de provinciale weg N790/N791 tussen Gietelo via Wilp naar A1 te verbeteren. We onderzoeken welke kleinschalige maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren en door overleg met de werkgroep ‘verkeer’ in Wilp en gemeente Voorst. 

Vervolg

Na de verkenning doen we een aantal voorstellen om de knelpunten te verbeteren. Deze voorstellen worden na het eerste kwartaal van 2023 beoordeeld of ze technisch haalbaar zijn voor uitvoering en of deze meegenomen kunnen worden met het onderhoud aan de weg. Ook wordt dan gekeken of er voldoende budget beschikbaar is. Naar verwachting weten we in het najaar van 2023 wat we precies uit kunnen voeren. In het tweede kwartaal van 2023 presenteren we het resultaat van het onderzoek aan omwonenden en belangstellenden. Belangstellenden geven we de gelegenheid om vervolgens met ons en de gemeente in gesprek te gaan. De aandachtspunten die we ontvangen, worden besproken. Het is mogelijk dat we het wegontwerp dan op 1 of meer onderdelen aanpassen.  Daarna gaan we in 2024 de werkzaamheden voorbereiden. We werken dan het wegontwerp uit, regelen de vergunningen en bereiden de aanbesteding voor de uitvoering werkzaamheden in 2025.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.