N348: Epse – A1

Samen met de gemeenten Lochem en Deventer onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het verkeer op de N348 tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig door te laten stromen. We noemen dit onderzoek de ‘Verkenning N348 Epse-A1’.

Veel verkeer en filevorming

De N348 heeft een belangrijke functie in het Gelderse en Overijsselse wegennet. Het is een provinciale weg, een zogeheten gebiedsontsluitingsweg, met een maximum snelheid van 80 km/h. Ook de fiets speelt in dit gebied een belangrijke rol. Dagelijks rijden er meer dan 1.500 fietsers langs deze provinciale weg. 

De hoeveelheid verkeer op de N348 neemt toe en er is steeds vaker filevorming. Dat hangt  samen met het verkeer op de A1 en de afwikkeling van het verkeer op de N348 en de diverse aansluitingen. Een slechte doorstroming op de N348 verstoort de doorstroming op de A1 en andersom en ook naar diverse andere aansluitingen. Op de lange termijn wordt de doorstroming van verkeer het van de N348 alleen maar een groter knelpunt. Met filevorming tot op de A1 en tot ver in Deventer. Er zijn maatregelen nodig om dat te voorkomen en het wegvak toekomstbestendig te maken.

Wat willen we bereiken? 

We willen een robuuste wegstructuur die een goede verbinding vormt tussen de N348 en de A1 en klaar is voor de lokale en regionale ambities. Zoals een goede ontsluiting van het Bedrijvenpark A1 op de N348 en voldoende ruimte voor de inpassing van een fietsroute. Dat vraagt om maatregelen die leiden tot een vergroting van de capaciteit en een goede doorstroming van verkeer. In deze verkenning onderzoeken we de mogelijke maatregelen. Daarbij gaat het concreet om het wegvak van de aansluiting A1-Deventer tot en met de splitsing met de N339 bij Epse.

We houden daarbij zo veel als mogelijk rekening met de belangen van aan- en omwonenden, (agrarische) bedrijven en de kwaliteit van de omgeving. Tegelijkertijd is er het besef dat de maatregelen om ruimte vragen en consequenties zullen hebben voor de omgeving.

5 Stappen

In deze stap onderzoeken we wat er vanuit verkeerskundig oogpunt minimaal nodig is om het verkeer op dit deel van de N348 in de toekomst goed en veilig af te wikkelen. Daarbij kijken we naar verkeersprognoses en de te verwachten impact van nieuwe ontwikkelingen.

In deze stap ontwikkelen we enkele verkeerskundige varianten die zouden kunnen werken.

In deze stap brengen we de kansen en bedreigingen van iedere verkeerskundige variant voor de omgeving in beeld. Daarbij gaat het om het effect op de woon-, werk- en leefomgeving. Zoals de benodigde hoeveelheid ruimte die nodig is voor de weg, geluid, trillingen, luchtkwaliteit en de effecten op natuur en landschap. Op die manier krijgen we inzicht in de voor- en nadelen per variant en kunnen we ze goed vergelijken.

In deze stap komen we tot een voorkeursvariant. Dat is één van de onderzochte varianten of een combinatie van één of meerdere varianten. De voorkeursvariant benut zoveel mogelijk de geïnventariseerde kansen en voordelen, en zo min mogelijk de geïnventariseerde bedreigingen en nadelen.

In deze stap wordt een besluit genomen over de verkenning door de provincie Gelderland en de gemeenten Deventer en Lochem

Participatie 

Tijdens deze verkenning gaan we samenwerken met een klankbordgroep. Hierin zitten organisaties en/of belangengroepen die voor een collectief belang staan. Zoals bijvoorbeeld de dorpsraad. We raadplegen de klankbordgroep tijdens elke fase. Verder voeren we individuele gesprekken met aanwonenden om zo ook het individuele belang te horen en mee te kunnen nemen. 

Bewonersbrieven

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.