N348: Epse – A1

We ontvingen 30 reacties op het voorstel om de varianten 3 en 5 verder uit te werken. De samenvatting van deze reacties vindt u onderaan deze pagina.

Samen met de gemeenten Lochem en Deventer onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het verkeer op de N348 tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig door te laten stromen. We noemen dit onderzoek de ‘Verkenning N348 Epse-A1’ en zijn daarmee in september 2022 gestart.

De verbreding van de A1, de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark, toekomstige woningbouwontwikkelingen in de regio en de autonome groei van het verkeer maken het noodzakelijk om maatregelen te treffen. In de bestaande situatie loopt het verkeer in de spitstijden al vast. 

5 varianten 

In maart 2023 ontwikkelden we 5 verkeerskundige varianten. Bij deze varianten hebben we nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Er is daarbij dus nog geen rekening gehouden met extra ruimte die nodig is voor allerlei (eventueel) noodzakelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: ontsluiting van woningen, ecologische maatregelen en geluidwerende voorzieningen. Het zijn varianten die vanuit verkeerskundige oogpunt zouden kunnen werken en zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer. 

Vervolgens brachten we de effecten van deze varianten op de omgeving in de eerste helft van 2023 in beeld. Onderzoeksthema’s zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschap, archeologie, bodem, water, duurzaamheid en circulariteit, recreatie en toerisme en kosten.  

De voorlopige resultaten zijn bekend. Op basis van de reacties van omwonenden en belangstellenden op de varianten en de (voorlopige) onderzoeksresultaten keken we naar de mogelijkheden om in alle 5 de varianten verbeteringen aan te brengen. Het resultaat verwerkten we in de varianten. De aangepaste wegontwerpen (September 2023) kunt u hieronder bekijken.  

Zodra de onderzoeken definitief zijn, kunt u de resultaten inzien. We plaatsen deze onderaan de pagina onder het kopje Documenten. Het verkeersonderzoek is al wel definitief en kunt u daar al bekijken.

Variant 1 t/m 4 gaan uit van:

 • een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen de kruispunten,
 • verschillen voor wat betreft de maximum snelheid (70 of 80 km/uur)
 • de ligging (oostzijde of westzijde). 

Variant 5 gaat uit van de Lochemseweg als parallelweg van de N348, als nieuwe aansluiting en entree voor de kern Epse. 

Schetsontwerpen

Varianten september 2023

Varianten maart 2023

Beoordeling varianten, 1e selectie

 • Op basis van de voorlopige resultaten constateren we dat op veel onderzoeksthema’s de effecten van de varianten weinig onderscheidend zijn. De varianten onderscheiden zich vooral voor wat betreft de impact op het vastgoed (aantallen woningen), de bereikbaarheid van Epse per fiets en te voet en de kosten. Voor een volledig beeld hiervan verwijzen we naar deze presentatie (PDF 7 MB). 
 • We hebben de informatie over de verkenning en de keuze voor een verdere uitwerking van de varianten 3 en 5 samengevat in een notitie.
 • Samenvattend constateren we het volgende: afweging maximum snelheid: de negatieve effecten van 70 km/u zijn minder groot en de meerwaarde van 80 km/u is gering. De voorkeur gaat dan ook uit naar een ‘variant 70 km/u’. Consequentie: variant 1 (80 km/u Oost) en 2 (80 km/u West) vallen af.
 • Afweging West versus Oost: De West-varianten hebben geen meerwaarde ten opzichte van de Oost-varianten. Tegelijkertijd is de ruimtelijke en maatschappelijke impact aan de westzijde groter dan aan oostzijde. Er kunnen aan de westzijde minder woningen worden  behouden, inclusief een monumentaal pand. Consequentie: variant 4 (70 km/u West) valt af.
 • We constateren dat het in dit stadium nog niet mogelijk is om een keuze te maken voor variant 3 (70 km/u Oost) of variant 5 (Parallelweg). Beiden kennen voor- en nadelen die we nader willen onderzoeken. Ook omdat er in variant 5 een fietstunnel is opgenomen als alternatief voor de fietstunnel die in  de Verkenning FN348 ter hoogte van de Kratonweg is voorzien.

Met 2 varianten verder 

Wij wilden de stuurgroep Verkenning N348 Epse-A1 voorstellen om de varianten 1, 2 en 4 af te laten vallen en de varianten 3 en 5 nader uit te werken en te onderzoeken. (Het gaat hierbij om de varianten van september 2023).  

Daaraan voorafgaand vroegen we wat omwonenden en andere belanghebbenden vonden. Tot en met 9 oktober 2023 kon men daarop reageren.  

We ontvingen 30 reacties van bewoners en andere belangstellenden. We betrekken deze reacties en ontwerpsuggesties in de verdere uitwerking van variant 3 en 5. Over het algemeen zien we dat de meeste bewoners, belangengroepen en andere betrokkenen erkennen dat er actie moet worden ondernomen om de toekomstige verkeersstromen vlot en veilig te laten verlopen. 

Er lijkt een meerderheid te zijn die de uitwerking van de varianten 3 en 5 ondersteunt, hoewel sommige bewoners deze varianten slechts als de minst ongunstige beschouwen. Er is geen duidelijke voorkeur voor een van beide varianten, en bewoners zijn zich bewust van zowel de voordelen als nadelen van deze varianten. 

Eind oktober 2023 nam de stuurgroep de volgende belangrijke standpunten in:

 • De stuurgroep koos om de 2 varianten die relatief de minste impact hebben op maatschappelijk vastgoed en de woon- en leefomgeving van bewoners (aantallen woningen) verder uit te werken. Dit is variant 3 (70 km/u Oost) en variant 5 (Parallelweg). De andere varianten vallen daarmee af. Bij de uitwerking van de varianten 3 en 5 betrekken we de vele ontwerpsuggesties van bewoners en anderen.  
 • De huidige scope van de opdracht voor de verkenning blijft zoals die is. Diverse bewoners hadden gevraagd om een wijziging, omdat zij vinden dat een verruiming van de capaciteit op het wegvak Epse-A1 geen duurzame oplossing biedt voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer. Zij wijzen op een alternatieve route voor de N348 tussen Eefde en Deventer langs het spoor. In een eerder stadium heeft de provincie al besloten dit niet verder te onderzoeken. Het uitgangspunt van de provincie is om eerst te onderzoeken of de groei van het verkeer op bestaande wegen kan worden opgelost, voordat andere oplossingen worden overwogen. De stuurgroep onderschrijft dit standpunt. 
 • Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor aanwonenden te verbeteren. Daarbij gaat het onder andere om wegverkeerslawaai, trilling, veiligheid, groene- en natuurwaarden en de belangen van voetgangers. De uitwerking van de varianten moet hier inzicht in geven. Voor de provincie geldt dat er weinig financiële ruimte is en er in principe niet meer wordt gedaan dan noodzakelijk is op basis van wet- en regelgeving. De stuurgroep gaat hierover nader in gesprek op basis van een uitwerking van de varianten en een concept voorkeursvariant. En zij zal vervolgens bepalen wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren.

Uitwerken varianten vraagt meer tijd 

Het uitwerken van de varianten en de vele ontwerpsuggesties vraagt veel tijd en inzet. De varianten 3 en 5 zijn heel verschillend en het vraagt nieuw onderzoek en meerdere ontwerpsessies om te bepalen wat de beste oplossing is. In het derde kwartaal van 2024 presenteren we de uitwerking en laten we zien wat we met de ontwerpsuggesties hebben gedaan.  

Onderzoek in 5 stappen

We doorlopen 5 stappen. De eerste 3 zijn klaar. 

 • Stap 1: Inventarisatie en analyse van verkeerskundige aspecten. Hierbij keken we naar verkeersprognoses en de verwachte impact van nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd voerden we gesprekken met (groepen) bewoners en de klankbordgroep over dit deel van de N348 en haalden zorgen, wensen en meningen op. 
 • Stap 2: Ontwikkeling van verschillende varianten (voorjaar 2023). Hierbij ontwikkelden we 5 varianten die vanuit een verkeerskundig oogpunt zouden kunnen werken, zonder daarbij rekening te houden met de effecten op de omgeving (dat gebeurt in stap 3). Met (groepen) bewoners voerden we meerdere gesprekken over deze varianten. Ongeveer 30 bewoners reageerden tijdens de consultatieperiode op de 5 varianten.
 • Stap 3: Effecten in beeld brengen (medio juli 2023). De wensen, ideeën, zorgen en bezwaren van bewoners, evenals de opbrengst van verschillende onderzoeken, geven ons een steeds duidelijker beeld van de effecten van de varianten op de omgeving. Op basis hiervan onderzoeken we de mogelijkheden om de varianten verder te ontwikkelen.
 • Stap 4: Uitwerking van de varianten 3 en 5 (november 2023 – derde kwartaal 2024). In deze stap werken we toe naar een keuze voor een voorkeursvariant. We betrekken daarin ook de reacties en ontwerpsuggesties van bewoners en de klankbordgroep.
 • Stap 5: besluitvorming: Het is het aan de besturen van de provincie en de gemeenten om een besluit te nemen over de uitkomst van het onderzoek, de 5e en laatste stap in deze verkenning. We verwachten dat dit besluit in de 2e helft van 2024 wordt genomen. 

Veel verkeer en filevorming

De N348 heeft een belangrijke functie in het Gelderse en Overijsselse wegennet. Het is een provinciale weg, een zogeheten gebiedsontsluitingsweg, met een maximum snelheid van 80 km/h. Ook de fiets speelt in dit gebied een belangrijke rol. Dagelijks rijden er meer dan 1.500 fietsers langs deze provinciale weg. 

De hoeveelheid verkeer op de N348 neemt toe en er is steeds vaker filevorming. Dat hangt samen met het verkeer op de A1 en de afwikkeling van het verkeer op de N348 en de diverse aansluitingen. Een slechte doorstroming op de N348 verstoort de doorstroming op de A1 en andersom en ook naar diverse andere aansluitingen. Op de lange termijn wordt de doorstroming van verkeer het van de N348 alleen maar een groter knelpunt. Met filevorming tot op de A1 en tot ver in Deventer. Er zijn maatregelen nodig om dat te voorkomen en het wegvak toekomstbestendig te maken.

Wat willen we bereiken? 

We willen een robuuste wegstructuur die een goede verbinding vormt tussen de N348 en de A1 en klaar is voor de lokale en regionale ambities. Zoals een goede ontsluiting van het Bedrijvenpark A1 op de N348 en voldoende ruimte voor de inpassing van een fietsroute. Dat vraagt om maatregelen die leiden tot een vergroting van de capaciteit en een goede doorstroming van verkeer. In deze verkenning onderzoeken we de mogelijke maatregelen. Daarbij gaat het concreet om het wegvak van de aansluiting A1-Deventer tot en met de splitsing met de N339 bij Epse.

We houden daarbij zo veel als mogelijk rekening met de belangen van aan- en omwonenden, (agrarische) bedrijven en de kwaliteit van de omgeving. Tegelijkertijd is er het besef dat de maatregelen om ruimte vragen en consequenties zullen hebben voor de omgeving.

Klankbordgroep

Tijdens deze verkenning werken we samen met een klankbordgroep. Hierin zitten organisaties en/of belangengroepen die voor een collectief belang staan. In de klankbordgroep zitten 7, namelijk:  

 • Dorpsraad Epse (leefbaarheid)
 • Fietsersbond, afdeling Deventer en Lochem-Zutphen (ondernemen en mobiliteit)
 • Bedrijvenpark A1 (ondernemen en mobiliteit)
 • Land- en tuinbouworganisatie Achterhoek Noord en Cumela (ondernemen en mobiliteit)
 • Stichting Behoud Natuur Landschap Woon- en leefklimaat Buitengebied Epse (natuur en landschap en leefbaarheid)
 • Stichting IJssellandschap (natuur en landschap)
 • Stichting Das en Boom (natuur en landschap)

We raadplegen de klankbordgroep tijdens elke fase. Verder voeren we individuele gesprekken met aanwonenden om zo ook het individuele belang te horen en mee te kunnen nemen.

Bewonersbrieven

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.