N348: Epse – A1

Tot en met 7 april 2023 konden aanwonenden, bewoners en andere belanghebbenden reageren op 5 verkeerskundige varianten. We verwerken alle reacties anoniem en plaatsen een samenvatting daarvan in juni op deze webpagina.

Samen met de gemeenten Lochem en Deventer onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het verkeer op de N348 tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig door te laten stromen. We noemen dit onderzoek de ‘Verkenning N348 Epse-A1’.

Verkeerskundige varianten

Samen met beide gemeenten ontwikkelden we 5 varianten die vanuit verkeerskundig oogpunt zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer op N348 Epse en de A1. Deze kwamen tot stand op basis van een verkeerskundige analyse, een ontwerpsessie en gesprekken met bewoners. 

5 varianten

De varianten 1 t/m 4 gaan uit van:

  • een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen de kruispunten,
  • verschillen voor wat betreft de maximum snelheid (70 of 80 km/uur)
  • de ligging (oostzijde of westzijde). 

Variant 5 gaat uit van de Lochemseweg als parallelweg van de N348, als nieuwe aansluiting en entree voor de kern Epse.

Wij merken nadrukkelijk op dat in deze varianten nog geen rekening is gehouden met extra ruimte die nodig is voor allerlei (eventueel) noodzakelijke voorzieningen, zoals:

  • ontsluiting woningen
  • ecologische maatregelen
  • geluidwerende voorzieningen en dergelijke. 

Deze onderzoeken we in de volgende stap (stap 3 - effecten in beeld brengen).

Veel verkeer en filevorming

De N348 heeft een belangrijke functie in het Gelderse en Overijsselse wegennet. Het is een provinciale weg, een zogeheten gebiedsontsluitingsweg, met een maximum snelheid van 80 km/h. Ook de fiets speelt in dit gebied een belangrijke rol. Dagelijks rijden er meer dan 1.500 fietsers langs deze provinciale weg. 

De hoeveelheid verkeer op de N348 neemt toe en er is steeds vaker filevorming. Dat hangt samen met het verkeer op de A1 en de afwikkeling van het verkeer op de N348 en de diverse aansluitingen. Een slechte doorstroming op de N348 verstoort de doorstroming op de A1 en andersom en ook naar diverse andere aansluitingen. Op de lange termijn wordt de doorstroming van verkeer het van de N348 alleen maar een groter knelpunt. Met filevorming tot op de A1 en tot ver in Deventer. Er zijn maatregelen nodig om dat te voorkomen en het wegvak toekomstbestendig te maken.

Wat willen we bereiken? 

We willen een robuuste wegstructuur die een goede verbinding vormt tussen de N348 en de A1 en klaar is voor de lokale en regionale ambities. Zoals een goede ontsluiting van het Bedrijvenpark A1 op de N348 en voldoende ruimte voor de inpassing van een fietsroute. Dat vraagt om maatregelen die leiden tot een vergroting van de capaciteit en een goede doorstroming van verkeer. In deze verkenning onderzoeken we de mogelijke maatregelen. Daarbij gaat het concreet om het wegvak van de aansluiting A1-Deventer tot en met de splitsing met de N339 bij Epse.

We houden daarbij zo veel als mogelijk rekening met de belangen van aan- en omwonenden, (agrarische) bedrijven en de kwaliteit van de omgeving. Tegelijkertijd is er het besef dat de maatregelen om ruimte vragen en consequenties zullen hebben voor de omgeving.

5 Stappen

We hebben de inventarisatie (stap 1) nagenoeg afgerond. Dat betrof een verkeerskundige analyse. Daarbij keken we naar verkeersprognoses en de te verwachten impact van nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd spraken we met (groepen) bewoners  over de ontwikkeling van dit deel van de N348. De vragen die de bewoners stelden, bundelden we in een document, en beantwoordden deze

Klankbordgroep

Tijdens deze verkenning werken we samen met een klankbordgroep. Hierin zitten organisaties en/of belangengroepen die voor een collectief belang staan. In de klankbordgroep zitten 7, namelijk:  

•        Dorpsraad Epse (leefbaarheid)

•        Fietsersbond, afdeling Deventer en Lochem-Zutphen (ondernemen en mobiliteit)

•        Bedrijvenpark A1 (ondernemen en mobiliteit)

•        Land- en tuinbouworganisatie Achterhoek Noord en Cumela (ondernemen en mobiliteit)

•        Stichting Behoud Natuur Landschap Woon- en leefklimaat Buitengebied Epse (natuur en landschap en leefbaarheid)

•        Stichting IJssellandschap (natuur en landschap)

•        Stichting Das en Boom (natuur en landschap)

We raadplegen de klankbordgroep tijdens elke fase. Verder voeren we individuele gesprekken met aanwonenden om zo ook het individuele belang te horen en mee te kunnen nemen.

Bewonersbrieven

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.