N303: Voorthuizen - Putten

We willen de Voorthuizerstraat (N303) tussen Voorthuizen en Putten veiliger maken. Samen met de gemeenten Nijkerk en Putten en Waterschap Vallei en Veluwe verkennen we de mogelijkheden om de situatie op en rond de N303 te verbeteren.

Hierbij kijken we niet alleen naar de provinciale weg, maar ook of er op en rond de weg kansen liggen op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie en (natuurinclusieve) landbouw.

Beantwoording reacties ontwerpvarianten

Op dinsdag 1 en op donderdag 3 november 2022 organiseerden we inloopmomenten waarbij we met zo’n 130  aanwonenden en andere belangstellenden in gesprek gingen over de 3 ontwerpvarianten voor de N303 tussen Voorthuizen en Putten. Dit was waardevol. De informatie nemen we mee bij het ontwerpen van de voorkeursvariant. De visualisatie  van deze ontwerpvarianten vindt u onder het kopje Ontwerpvarianten. De reactieformulieren, die we tijdens en na afloop van de inloopmomenten ontvingen, hebben we verwerkt en beantwoord in het document ‘Bundeling van reacties’. Deze informatie nemen we mee bij het ontwerpen van de voorkeursvariant.

Verkenning N303

We verkennen de mogelijkheden om de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten en het naastgelegen fietspad te verbeteren. Dit doen we in overleg met de gemeentes Nijkerk en Putten en het Waterschap Vallei en Veluwe. De bedoeling is dat we het geplande en reguliere groot onderhoud combineren met het oplossen van de hier aanwezige knelpunten. Naar verwachting doen we dat in 2024.

In 2019 is – samen met een vertegenwoordiging uit de omgeving - een voorkeursalternatief naar voren gekomen met daarin 3 volgende maatregelen:

  • Een duurzaam veilige inrichting van de weg
  • Een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur
  • Het verbreden van het vrijliggende fietspad.

Samen met de klankbordgroep (een representatieve groep vertegenwoordigers uit de omgeving) inventariseerden we het afgelopen jaar dromen, wensen en eisen. Hieruit zijn 3 ontwerpvarianten ontwikkeld, namelijk:

  1. Focus op minimaal ingrijpen;
  2. Focus op verkeersveiligheid;
  3. Focus op recreatie.

Vanuit de 3 ontwerpvarianten en de reacties daarop, ontwikkelen we een voorkeursvariant. Naar verwachting is dit in het 1e kwartaal van 2023. Rond de zomer neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit of de plannen doorgaan en hoe de uiteindelijke oplossing (voorkeursvariant) eruit ziet.

Ambitiekaart voor Landschap, Natuur en Cultuurhistorie

Naast de maatregelen aan de N303 proberen we ook kansen te benutten op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. Op de ambitiekaart ziet u welke dat zijn.

Samen met de omgeving aan de slag

De routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke participatiestappen we zetten om met de omgeving tot een voorkeursvariant te komen om de provinciale weg en fietspad te verbeteren.

Waarom dit project?

Tussen Voorthuizen en Putten ligt de provinciale weg N303 in een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. Langs de weg staan woningen en bedrijven. Binnen de bebouwde kom van Huinen zijn rijbaan en fietspad enkele jaren geleden aangepakt. Buiten de kom zijn de rijbaan en bermen smal. Op de N303 mag nu 80 kilometer per uur worden gereden, wat relatief hard is voor deze smalle weg met veel uitritten en waar de bomen erg dicht langs de weg staan. Dagelijks rijden er een kleine 11.000 motorvoertuigen over de weg. Kortom, de N303 tussen Voorthuizen en Putten is nu niet goed ingericht om het auto- en vrachtverkeer op een goede en veilige wijze door te laten stromen. Daarnaast ligt langs de N303 aan 1 kant van de weg een smal fietspad waar fietsers in 2 rijrichtingen fietsen en regelmatig met elkaar in conflict komen.

Veilig en comfortabel fietsen

We willen het fietspad opwaarderen naar een veilige en comfortabele fietsroute van voldoende breedte. Ook de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dit willen we bereiken door de inrichting, functie en het gebruik van de weg op elkaar af te stemmen. Maar de beschikbare ruimte is beperkt waardoor de wensen al gauw gevolgen hebben voor het waardevolle landschap en de ecologische functies aan weerszijden van de weg.

Participatie-opzet

Provincie Gelderland voert het project niet alleen uit. De inbreng van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden zorgt voor betere plannen. Participatie is daarnaast een belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot betere oplossingen leidt. Tijdens het ontwerpproces werken we intensief samen met de klankbordgroep. Hierin zitten 15 vertegenwoordigers uit de omgeving, onderverdeeld in 5 thema’s: Aan- en omwonenden Bedrijven en agrariërs Landschap, Natuur en Cultuurhistorie (LNC) Recreatie en toerisme Verkeer.

Natuur

De Provincie is verplicht bijzondere natuurgebieden beschermen. Teveel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. We moeten aantonen dat de uitstoot bij dit project geen negatieve effecten op de natuur heeft. Lees meer hierover op onze pagina over stikstof

Vervolg

De verkenning eindigt met de keuze van een voorkeursvariant. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten deze keuze maken in 2023. Na de verkenningsfase volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we de gekozen voorkeursvariant verder uit en stellen een projectbesluit op.

Omdat we nu al voorzien dat we de planologische procedure hoofdzakelijk vanaf 2023 in gang kunnen zetten, sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. Concreet betekent dit dat we voor dit project een Projectbesluit willen inzetten.

Het projectbesluit vervangt het provinciaal inpassingsplan. Gedeputeerde Staten stellen het projectbesluit uiteindelijk vast.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.