N303: Voorthuizen - Putten

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N303 Voorthuizen - Putten.

We verkennen de mogelijkheden om de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten te verbeteren. Dit doen we in overleg met de gemeentes Nijkerk en Putten. De bedoeling is dat we het geplande en reguliere groot onderhoud combineren met het oplossen van de hier aanwezige knelpunten. Naar verwachting doen we dat in 2024.

In 2019 is – samen met een vertegenwoordiging uit de omgeving - een voorkeursalternatief naar voren gekomen. Dit gaat uit van:

  • Een duurzaam veilige inrichting van de weg
  • Een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur
  • Het verbreden van het vrijliggende fietspad.

Samen met de omgeving aan de slag

Samen met de omgeving werken we de verschillende mogelijkheden uit en bepalen we de verdere uitwerking van dit voorkeursalternatief. Hierna moet de beoogde nieuwe inrichting van de weg planologisch mogelijk worden gemaakt. Omdat we nu al voorzien dat we de planologische procedure hoofdzakelijk vanaf 2023 in gang kunnen zetten, sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Concreet betekent dit dat we voor dit project een Projectbesluit willen inzetten.

Waarom dit project?

Tussen Voorthuizen en Putten ligt de provinciale weg N303 in een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. Langs de weg staan woningen en bedrijven. Binnen de bebouwde kom van Huinen zijn rijbaan en fietspad enkele jaren geleden aangepakt. Buiten de kom zijn de rijbaan en bermen smal. Op de N303 mag nu 80 kilometer per uur worden gereden, wat relatief hard is voor deze smalle weg met veel uitritten en waar de bomen erg dicht langs de weg staan. Dagelijks rijden er een kleine 11.000 motorvoertuigen over de weg. Kortom, de N303 tussen Voorthuizen en Putten is nu niet goed ingericht om het auto- en vrachtverkeer op een goede en veilige wijze door te laten stromen. Daarnaast ligt langs de N303 aan 1 kant van de weg een smal fietspad waar fietsers in 2 rijrichtingen fietsen en regelmatig met elkaar in conflict komen.

Veilig en comfortabel fietsen

We willen het fietspad opwaarderen naar een veilige en comfortabele fietsroute van voldoende breedte. Ook de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dit willen we bereiken door de inrichting, functie en het gebruik van de weg op elkaar af te stemmen. Maar de beschikbare ruimte is beperkt waardoor de wensen al gauw gevolgen hebben voor het waardevolle landschap en de ecologische functies aan weerszijden van de weg.

Participatie-opzet

Provincie Gelderland voert het project niet alleen uit. De inbreng van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden zorgt voor betere plannen. Participatie is daarnaast een belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot betere oplossingen leidt. 

Tijdens het ontwerpproces werken we intensief samen met de klankbordgroep. Hierin zitten 15 vertegenwoordigers uit de omgeving, onderverdeeld in 5 thema’s:

  • Aan- en omwonenden
  • Bedrijven en agrariërs
  • Landschap, Natuur en Cultuurhistorie (LNC)
  • Recreatie en toerisme
  • Verkeer.

Zoals het er nu naar uitziet, houden we in het najaar van 2022 een aantal informatiemomenten. We bieden u dan ook uitgebreid de mogelijkheid om uw belangen, wensen en ideeën over de plannen kenbaar te maken. 

Natuur

De Provincie is verplicht bijzondere natuurgebieden beschermen. Teveel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. We moeten aantonen dat de uitstoot bij dit project geen negatieve effecten op de natuur heeft. Lees meer hierover op onze pagina over stikstof

Vervolg

De verkenning eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten deze keuze maken in 2023. Na de verkenningsfase volgt de planuitwerkingsfase.

In de planuitwerkingsfase werken we het gekozen voorkeursalternatief verder uit en stellen een projectbesluit op. Het projectbesluit vervangt het provinciaal inpassingsplan. Gedeputeerde Staten stellen het projectbesluit uiteindelijk vast.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.