Voortgang programma Vitaal landelijk gebied Gelderland

Na de werksessies met onze samenwerkingspartners in november 2023 hebben we verder gewerkt aan het programma. We leggen het 26 maart aan Gedeputeerde Staten voor. We nemen meer tijd voor het verder uitwerken van het programma.

Na de werksessies in november 2023, aan de zogenoemde opgavetafels en sectortafels , hebben we de input verwerkt in een conceptprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland. Deelnemers aan de tafels waren gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties en anderen. We werken toe naar een document dat Gedeputeerde Staten op 26 maart 2024 kunnen vaststellen en dat we als conceptprogramma naar de minister van Natuur en Stikstof kunnen sturen.

Afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de verdere invulling van dit conceptprogramma. We hebben het programma verschillende keren inhoudelijk getoetst bij onze ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingspartners aan de tafels in de verschillende deelgebieden. De feedback die we kregen, hebben we waar dat kon, verwerkt. Wij zijn blij met de constructieve samenwerking die we ervaren met alle partners. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het conceptprogramma. Om vervolgens het besluitvormingstraject in te laten gaan. Daarna werken we het conceptprogramma uit in een ontwerpprogramma en vervolgens in een definitief programma.

Wijziging in de planning

Gelderland neemt een sleutelpositie in bij het oplossen van de uitdagingen in het landelijk gebied. Dit heeft voornamelijk te maken met onze verantwoordelijkheid voor de natura-2000 gebieden, waaronder de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied op land van Nederland. We pleiten daarom bij het Rijk om prioriteit te geven aan onze Gelderse Aanpak. We blijven werken aan onze ambities voor een vitaal en sterk economisch platteland. Ondanks het uitblijven van duidelijkheid over regelingen en financiën van het Rijk en de vorming van het nieuwe kabinet. We gaan uit van onze eigen Gelderse kracht, we kijken vooral naar wat wél mogelijk is en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. We nemen daarvoor wel meer tijd om het programma verder uit te werken.

We blijven werken aan de uitvoering van projecten, maatregelen en gebiedsprocessen en starten die waar dat mogelijk is. Na vaststelling van het conceptprogramma gaan we het uitvoeringsprogramma verder uitwerken voor het ontwerpprogramma. Zodat we straks snel aan de slag kunnen als het nieuwe Kabinet duidelijkheid geeft. Het is duidelijk dat wanneer er onvoldoende geld beschikbaar komt, wij de gestelde doelen niet of later pas kunnen halen. We benutten de komende tijd om hiervoor verschillende scenario’s uit te werken. Mocht het komen tot een aanpassing als gevolg van nieuw beleid van het kabinet, betekent dit ook dat we de participatie met de Gelderse samenleving later zullen starten. Ook het vaststellen van het ontwerpprogramma schuift dan op. We passen de planning hierop aan.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft hier onlangs Provinciale Staten over geïnformeerd met een Statenbrief. Meer over de planning vindt u op deze webpagina. Dit betekent ook dat we de geplande participatie met de Gelderse samenleving van voor de zomer over de zomer heen tillen. Meer over de participatie vindt u op deze webpagina.