Voorbeelden opdrachten

Voorbeelden opdrachten van het traineeship.
Voorbeelden opdrachten

Voorbeeld opdrachten

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze Gelderlanders helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. De challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ is bedacht om woningzoekers te koppelen aan leegstaande gebouwen. Het team zocht een trainee om samen de challenge neer te kunnen zetten. Leuk weetje: de challenge loopt nog steeds (tot eind 2023).

Concrete werkzaamheden

 • Planning en voortgang bewaken
 • Onderzoeken van onderwerpen die aan het project gerelateerd zijn (bijvoorbeeld: welke bijzondere woonvormen zijn mogelijk en wat zijn hierin de voor- en nadelen?)
 • Aanspreekpunt voor de deelnemers (groepen)
 • Coördineren en waar mogelijk beantwoorden vragen/verzoeken vanuit de deelnemers
 • Organiseren bijeenkomsten zoals kenniscafé’s en ontwerpateliers
 • Samenwerken met communicatie-collega’s in uitvoering communicatie
 • Maken en bewaken financieel budget (in samenspraak met de afdeling financiën).

De landbouw kan en moet anders. Beter in balans met de omgeving, zonder uitputting van grondstoffen en tegelijk op een manier waarmee de agrariër een fatsoenlijke boterham kan verdienen. Om dit te bereiken is door een aantal partijen, zoals de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), Land en Tuinbouworganisatie LTO-Noord, het samenwerkingsprogramma ‘Natuurinclusieve Landbouw’ ontwikkeld.

Wij willen hieraan als partner meewerken, daarbij gebruik makend van onze financiële en wettelijke instrumenten. Daarom zoeken wij iemand die ons helpt om deze instrumenten samen met de partijen uit het veld in te zetten om van natuurinclusieve landbouw een succes te maken.
De projectmedewerker ontwikkelt zelf zijn/haar netwerk met de partijen buiten en binnen, zorgt voor haalbare en acceptabele voorstellen en weet partijen aan dit onderwerp te binden.

Profiel gezochte trainee

Iemand die de verbinding kan maken tussen de provinciale wereld en die van de samenwerkingspartners. Iemand die een pragmatische inslag heeft en in staat is om natuurinclusieve landbouw een ‘hip en happening’ imago te geven.
Iemand die goed kan luisteren, zich kan verplaatsen in de wereld van de ander en dat koppelt aan oplossingsrichtingen. Dit vraagt om een flexibele persoonlijkheid, iemand die kan meebewegen maar tegelijk wel doelgericht naar oplossingen zoekt om de natuurinclusieve landbouw verder te helpen.

De provincie heeft een stevige ambitie op het thema klimaatadaptatie, namelijk om Gelderland klaar te stomen voor het veranderende klimaat met ander en extremer weer. Deze ambitie heeft een plek gekregen in het coalitieakkoord en de Omgevingsvisie.

Het maatschappelijke doel is om Gelderland klimaatbestendig te maken. Dat bespaart kosten. Dat is beter voor leefbaarheid. Dat redt zelfs levens. Bovendien kunnen slimme koppelingen gelegd worden. Meer groen in steden is bijvoorbeeld goed voor klimaatadaptatie, maar ook goed voor de vastgoedwaarde, biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Klimaatadaptatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van veel partijen, namelijk overheden (waterschappen, gemeenten, provincies, rijk, veiligheidsregio’s), maatschappelijke organisaties (o.a. terreinbeheerders en woningbouwcorporaties) en inwoners.

Concrete werkzaamheden trainee

 • Quick scan op het thema: wat loopt er? Welke kennisbronnen zijn er? Welke actuele ontwikkelingen spelen een rol? Deze informatie werd intern en extern opgehaald.
 • Mede aansturen van de opdrachtnemer (in dit geval een universiteit).
 • Organiseren van een kennisbijeenkomst met de opdrachtnemer.
 • Het regelen van nazorg, zodat de kennis goed geborgd wordt.

Achtergrondinformatie

Met de komst van de Omgevingswet werd participatie bij plannen in de fysieke leefomgeving belangrijker dan ooit. In de Omgevingswet wordt onder participatie verstaan het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en bestuurders) bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit.

Er is geen vast kader voor participatie in Gelderland. Uit de Omgevingswet, het Rekenkameronderzoek, het coalitieakkoord en het onderzoek bestuurskracht volgt de noodzaak om hier actief mee bezig te zijn. Het doel is te komen tot een uitgewerkte, provincie brede aanpak voor participatie voor fysieke én niet fysieke opgaven c.q. initiatieven en aan te geven of en wanneer deze aanpak toegepast kan worden.

Globale werkzaamheden

Van jou wordt verwacht dat je deelneemt aan de projectgroep en er mede voor zorgt dat het conceptvoorstel zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt gedeeld en besproken. Ambtelijk gaat het erom dat de aanpak moet aansluiten bij de werkwijzen van de verschillende programma’s en afdelingen. Bestuurlijk is het van belang dat de aanpak in lijn is met de verwachtingen en past bij de provinciale ambities.

Het concept voorstel van de aanpak moet daarna concreet uitgewerkt en geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Jij draagt daar actief aan bij. Daarnaast moet een strategie worden ontwikkeld voor het lerend evalueren, zodat de gewenste aanpak up-to-date blijft bij de leermomenten in de dagelijkse praktijk. Jij wordt geacht om hierover mee te denken.

Profiel gezochte trainee

Je hebt affiniteit met communicatie & participatie en/of leren & ontwikkelen, en je krijgt ook de ruimte om je hier nog verder in te ontwikkelen. Je neemt initiatief, bent verbindend en brengt creativiteit mee. Je beschikt over een goed organisatorisch en communicatief vermogen.  

Globale opdracht

 1. Hoe hebben we het leren georganiseerd? 
  Vanuit de ambities die we hebben: opgavegericht werken, leiderschap, integraal werken etc. kijken we naar leren en stellen ons de vraag hoe effectief we zijn in onze leerinterventies. Daarbij geven we richting aan hoe we de ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen door leerinterventies. Dus wat hebben we te leren en hoe doen we dat?
 2. Hoe leren wij als organisatie? 
  Als organisatie willen we beter worden in leren en ontwikkelen. De vraag is dan hoe we willen leren en hoe we dat tot nu toe hebben gedaan. Wat zijn onze “organisatie” voorkeuren? Dus wat is ervoor nodig om te komen tot hoe we willen leren (samenwerken, fouten maken, reflecteren etc.)?

De opdracht aan de trainee betreft het mede vormgeven van het onderdeel hoe wij leren als organisatie. Hoe leren wij, hoe willen we leren en wat is nodig in ons leergedrag om te kunnen veranderen, partnerschap aan te gaan en duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven?

Profiel gezochte trainee

Een aanpakker met innovatieve ideeën. Een breeddenker, iemand die graag samenwerkt en een tegengeluid brengt. 

Achtergrondinformatie

Provincie Gelderland wil in 2050 Klimaatneutraal zijn. Als tussendoel willen we 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Mobiliteit draagt voor ongeveer één derde bij aan de CO2-uitstoot van Gelderland, dus we moeten aan de slag. Samen met de programma’s Mobiliteit, de Gelderse Corridor en het Gelders Energieakkoord zetten we in op minder/efficiënter vervoer (bv. thuiswerken, efficiënter beladen), andere manieren van vervoer (wandelen, fiets, deelvoertuigen) en schoner vervoer (bv. elektrische auto’s, vrachtwagens op waterstof).

Profiel gezochte trainee

Iemand die graag samenwerkt en makkelijk even een collega opzoekt om af te stemmen en te checken of je nog op de goede weg zit. Je hebt affiniteit met het onderwerp (wat heb jij nodig om over te stappen op een deelauto?) en je maakt je nieuwe inhoud makkelijk eigen. Je hebt oog voor de verschillende belangen en wil de organisatie leren kennen. Daarbij gaat het om wat we inhoudelijk doen als provincie, maar ook het politiek-bestuurlijke aspect, hoe we als organisatie willen communiceren (wat willen we uitdragen) en waar je als projectleider rekening mee moet houden t.a.v. inkoop, financiën en juridische zaken.
 

Achtergrondinformatie

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor- en door iedereen. De SDG’s startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

De Europese Green Deal moet van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, de economie stimuleren, de volksgezondheid en levenskwaliteit verbeteren en de natuur beschermen.

Onderdelen opdracht

 • Inhoudelijke analyse: link/selectie en vertaling van de Green Deal en de 17 SDG’s, naar de provinciale opgaven: welke Gelderse opgaven sluiten aan bij welk onderdeel van de Green Deal en bij welke SDG’s?
 • Wat zijn de gezamenlijke ambities binnen deze matchende Gelderse programma’s en de doelen van de Green Deal en SDG’s?
 • Op welke wijze zijn o.b.v. bovenstaande de Gelderse opgaven en ambities weer te geven in de taal van de Green Deal en de SDG’s?
 • Hoe kan de organisatie enthousiast worden gemaakt voor toepassing van de Green Deal en de SDG’s in de periode 2020-2023?

Profiel gezochte trainee

Iemand die het leuk vindt om zich vast te bijten in een onderwerp en die abstracte informatie kan vertalen in concrete resultaten. Het gaat om een mix van kennis opdoen en kennis toepassen.