Activiteit in grondwaterbeschermingsgebied

Dat moet u dit in veel gevallen bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Procedure

In een grondwaterbeschermingsgebied zijn de volgende activiteiten verboden:

 • het aanleggen van bodemenergiesystemen
 • het aanleggen van begraafplaatsen
 • op of in de bodem brengen van zuiveringsslib
 • diepinfiltratie van hemelwater.

Onderstaande activiteit is verboden, tenzij het een bijzonder geval betreft en de uitvoering van de activiteit noodzakelijk is in het algemeen belang:

 • Het toepassen van een IBC-bouwstof.

U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. 

Onderstaande activiteiten zijn ook verboden als niet of niet volledig wordt voldaan aan de hierbij vermelde voorwaarden.
Bij in de praktijk voorkomende initiatieven kunnen activiteiten plaatsvinden waarvoor voorwaarden gelden. Veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • bouwen van een woning
 • evenemententerrein inrichten
 • loskoppelen van de regenpijp.

Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan is de activiteit verboden. 

Onderstaande activiteiten zijn ook verboden als niet of niet volledig wordt voldaan aan de hierbij vermelde voorwaarden.

Boren of dieper dan 3 meter graven

De algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem moeten worden opgevolgd (zie bijlage Grondwaterbescherming met oog op de waterwinning (PDF 208 kB) onder F: Algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem) van de Omgevingsverordening).

Het aanleggen of veranderen van een buisleiding of voorziening voor het verzamelen en vervoeren van afvalwater

 • het riool bestaat uit een vloeistofdicht buizenstelsel, dat minimaal eens in de tien jaar wordt geïnspecteerd
 • voor het in gebruik nemen vindt inspectie plaats op vloeistofdichtheid van de riolering
 • de riolering wordt niet anders gebruikt dan waarvoor het bestemd is
 • bij indicatie voor lekkage wordt nader onderzoek verricht
 • beheer waarbij zorg gedragen wordt voor het functioneren van de riolering.

Het aanleggen of veranderen van een buisleiding of voorziening waar geen afvalwater of aardolieproducten door wordt vervoerd

 • er worden geen schadelijke stoffen door de leiding of voorziening vervoerd
 • het gehele stelsel is duurzaam vloeistofdicht
 • de leidingen moeten voor de ingebruikneming en vervolgens om de 5 jaar worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid.

Het aanleggen of veranderen van een constructie of werk anders dan rioleringen en buisleidingen

 • er komen geen schadelijke stoffen in de bodem
 • de beschermende bodemlaag kan niet worden aangetast.

In dit geval is geen melding nodig. 

Het lozen van afstromend hemelwater van gebouwen, (spoor-)wegen, parkeerplaatsen en andere verhardingen op of in de bodem

 • er is een voorziening die voorkomt dat het hemelwater afkomstig van verhardingen de bodem verontreinigt
 • regelmatig wordt gecontroleerd of de voorziening om het hemelwater van de verharding te zuiveren nog werkt
 • parkeerplaatsen met plaats voor meer dan 4 motorvoertuigen hebben een aaneengesloten verharding of voldoen aan het eerste punt.
 • toepassing in gebouwen van die bouwmaterialen waardoor wordt uitgesloten dat er schadelijke stoffen in het afvloeiende hemelwater komt.

Het toepassen van grond of baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater

 • De kwaliteit van de grond of baggerspecie overschrijdt de achtergrondwaarde niet
 • in oppervlaktewater wordt kwaliteitsklasse A (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) niet overschreden en op de bodem wordt de kwaliteitsklasse wonen niet overschreden
 • de te gebruiken grond of baggerspecie is afkomstig van binnen hetzelfde grondwaterbeschermingsgebied.

Geen melding is nodig voor het verwerken binnen 20 meter op een aangrenzend perceel van baggerspecie afkomstig van regulier onderhoud aan watergangen met inachtneming van het besluit bodemkwaliteit.

Indien u bij alle bovenstaande activiteiten niet voldoet aan de voorwaarden, maar is er wel sprake van een bijzonder geval en noodzaak in het algemeen belang dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie. 
Dit kan bij onderstaande activiteiten niet.

Het op of in de bodem brengen van meststoffen:

 • dierlijke meststoffen
 • anorganische meststoffen en kalkmeststoffen als bedoeld in het
 • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
 • compost

In deze gevallen is geen melding nodig. 

Het aanleggen van een begraafplaats als uitbreiding van een bestaande begraafplaats

 • De uitbreiding heeft geen negatief effect op de kwaliteit van het grondwater.

Het hebben, gebruiken of vervoeren van schadelijke stoffen

 • gevaarlijke stoffen in emballage voldoen aan de Publicatierichtlijn Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15)
 • voor gevaarlijke stoffen niet in emballage zijn voorzieningen getroffen die voorkomen dat de stoffen in de bodem komen. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd.

Ten aanzien van het volgend bezit, gebruik of vervoer van gevaarlijke stoffen geldt geen meldingsplicht:

 • strooizout voor gladheidbestrijding
 • schadelijke stoffen voor het functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen
 • geringe hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik in deugdelijke verpakking en beschermd tegen weersinvloeden met uitzondering van biociden en gewasbeschermingsmiddelen
 • vervoer van schadelijke stoffen in vloeistofdichte tanks, deugdelijk gesloten verpakking, deugdelijk geladen en beschermd tegen weersinvloeden.

Als de meldingsplicht geldt kunt u alleen schriftelijk met het meldingsformulier beschermingsgebied grondwater bij provincie Gelderland uw melding doen. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

 

 

In slechts enkele specifieke gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van een verbod op basis van afdeling 3.2 van de Omgevingsverordening. Dit kan alleen schriftelijk met het aanvraagformulier ontheffing grondwaterbeschermingsgebied bij provincie Gelderland aangevraagd worden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren (dit geldt zowel voor de melding als voor de ontheffing):

 • kaart met de locatie erop aangegeven
 • een tekening van de activiteit (zo nodig).

Bij toepassing van meer dan 5000 m3 baggerspecie vindt een locatie-specifiek onderzoek plaats op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het risico op verontreiniging van grondwater niet toeneemt.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn.
Voor ontheffingen geldt een afhandelingstermijn van 13 weken.
Aan het doen van een melding of ontheffing zijn geen kosten verbonden.

De melding verloopt als volgt:

 • Binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding.
 • Uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie.
 • Als u binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd.

Bovenstaande informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in afdeling 3.2 van de verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In paragraaf 3.2.3. artikel 3.11 en 3.16 t/m 3.23 staat de regelgeving voor activiteiten buiten inrichtingen. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.
 

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.