Planning windpark Horst en Telgt

Op deze pagina vindt u de voorlopige planning van windpark Horst en Telgt.

Planning

Fase

Voorbereidingsfase
(afgerond)

Gedeputeerde Staten besloten een provinciaal inpassingsplan te gaan voorbereiden. We doen dit samen met de gemeenten en de initiatiefnemers.

Terinzagelegging concept onderzoeksagenda milieu (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD) 

In mei 2022 is de concept onderzoeksagenda milieu klaar (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin staat wat we gaan onderzoeken aan milieueffecten en hoe. Het daadwerkelijke milieuonderzoek volgt later. De onderzoeksagenda kunt u zes weken lang inzien. U kunt dan ook aangeven wat u ervan vindt.

Participatie en communicatie 

Bij de onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek publiceren we ook het participatieplan. Hierin staat wanneer en hoe inwoners, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. Ook staat er in wat met uw inbreng wordt gedaan. 

Vaststellen onderzoeksagenda milieu (NRD)

Het dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) stelt de onderzoeksagenda milieu vast. Dan start het milieuonderzoek. 

Onderzoeksfase

Met de uitkomsten van de onderzoeksagenda milieu (NRD) start het globale onderzoek van het Milieu Effect Rapport (MER). Dit vormt de basis voor de keuze van het Voorkeursalternatief. In het MER doen we onder andere onderzoek naar effecten van geluid en slagschaduw van de windturbine en de externe veiligheid. De onderzoeken zijn bedoeld om een keuze te maken tussen verschillende plan-alternatieven. Zoals keuzes over de hoogte van de windturbines, het aantal en de precieze plek. Uiteindelijk komt er een voorkeur uit voor één plan: het Voorkeursalternatief of VKA. 

Vaststellen VKA en voorstel windturbine-normen

Gedeputeerde Staten stellen een voorkeursalternatief (VKA) vast. De VKA-keuze is een afweging tussen de verschillende belangen. Dit zijn onder andere de effecten op de leefomgeving, de effecten op de natuur en de economische haalbaarheid van het plan maar ook hoe het plan bijdraagt aan de provinciale en lokale klimaatdoelstellingen.

Opstellen concept inpassingsplan

In deze fase wordt het voorkeursalternatief  (VKA) vertaald naar een concept inpassingsplan. Dit wordt ook wel een voorontwerp inpassingsplan genoemd. 

Vooroverleg concept Inpassingsplan

Het concept inpassingsplan wordt besproken met de overlegpartners van de provincie. In het participatieplan staat wie dat precies zijn. U kunt dan denken aan gemeenten en de netbeheerders. 

Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

Het ontwerp inpassingsplan komt samen met de uitgevoerde onderzoeken en de lokale windturbinenormen beschikbaar. Iedereen kan deze inzien. Ze liggen bij de gemeentehuizen, Huis der Provincie en zijn digitaal beschikbaar. We maken tijdig bekend waar. U kunt dan binnen 6 weken laten weten wat u ervan vindt.  Het bestuur van de provincie betrekt uw mening bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Definitieve fase

Naar verwachting nemen Provinciale Staten begin 2023 een besluit over het inpassingsplan. Hierna is er nog mogelijkheid voor een beroep bij de Raad van State. Deze toetst of de provincie de procedure goed heeft gedaan.