Planning windpark Horst en Telgt

Op deze pagina vindt u de voorlopige planning van windpark Horst en Telgt.

Fases

Voorbereidingsfase

Gedeputeerde Staten besloten een provinciaal inpassingsplan te gaan voorbereiden. We doen dit samen met de gemeenten en de initiatiefnemers.

Verkenningsfase (voorjaar 2022 - voorjaar 2023)

In mei 2022 is de concept onderzoeksagenda milieu klaar (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin staat wat we gaan onderzoeken aan milieueffecten en op welke manier. Het daadwerkelijke milieuonderzoek volgt later in de verkenningsfase. De onderzoeksagenda heeft van 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen.

Bij de onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek publiceren we ook het participatieplan. Hierin staat wanneer en hoe inwoners, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. Ook staat er in wat met uw inbreng wordt gedaan. 

Het dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) heeft de onderzoeksagenda milieu en het participatieplan in september 2022 vastgesteld. 

Met de onderzoeksagenda milieu (NRD) start het globale onderzoek van het Milieu Effect Rapport (MER). In het MER doen we onder andere onderzoek naar effecten van geluid en slagschaduw van de windturbines en de externe veiligheid. De onderzoeken zijn bedoeld om een keuze te maken tussen verschillende plan-alternatieven. Zoals keuzes over de hoogte van de windturbines, het aantal en de precieze plek. De milieuonderzoeken zijn in november 2022 klaar. Tijdens een informatiemarkt op 30 november 2022 informeren we u over de eerste onderzoeksresultaten.

Het Milieu Effect Rapport vormt de basis van het Voorkeursalternatief (VKA). Dit is de voorkeursopstelling van het windpark. Bij het voorkeuralternatief hoort ook een conceptvoorstel voor projectlokale projectspecifike milieunormen voor slagschaduw, geluid en veiligheid. Het concept VKA is in januari 2023 klaar. Dan kunt u ook reageren op het concept VKA. 

Gedeputeerde Staten stellen naar verwachting in februari 2023 een voorkeursalternatief (VKA) vast. De VKA-keuze is een afweging tussen de verschillende belangen. Dit zijn onder andere de effecten op de leefomgeving, de effecten op de natuur en de economische haalbaarheid van het plan maar ook hoe het plan bijdraagt aan de provinciale en lokale klimaatdoelstellingen.

Planuitwerking (voorjaar 2023 – najaar 2023)

In deze fase wordt het voorkeursalternatief  (VKA) vertaald naar een concept inpassingsplan. Dit wordt ook wel een voorontwerp inpassingsplan genoemd. De initiatiefnemer bereidt in deze fase ook de vergunningsaanvraag voor.

Het concept inpassingsplan wordt besproken met de overlegpartners van de provincie. In het participatieplan staat wie dat precies zijn. U kunt dan denken aan gemeenten en de netbeheerders. 

Het ontwerp inpassingsplan komt samen met de uitgevoerde onderzoeken, de lokale windturbinenormen en de ontwerp-vergunningen beschikbaar. Iedereen kan deze inzien. Ze liggen bij de gemeentehuizen, Huis der Provincie en zijn digitaal beschikbaar. We maken tijdig bekend waar. U kunt dan binnen 6 weken laten weten wat u ervan vindt.  Het bestuur van de provincie betrekt uw mening bij de vaststelling van het inpassingsplan.

Definitieve fase

Naar verwachting nemen Provinciale Staten in het najaar van 2023 een besluit over het inpassingsplan (met daarin de lokale normen) en de vergunningen. Hierna is er nog mogelijkheid voor een beroep bij de Raad van State. Deze toetst of de provincie de procedure goed heeft gedaan.