Gezonde en veilige leefomgeving

We willen graag dat inwoners en bezoekers van Gelderland in een gezonde en veilige leefomgeving wonen, werken en verblijven. Voor een gezond milieu werken we samen met onze partners onder andere aan een vitale bodem, een schone lucht en zo min mogelijk geur- en geluidhinder.

Overlast melden

Luchtkwaliteit, geluid, geur en bodem hebben invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Ervaart u overlast van geluid of geur? U kunt dit melden. Meldingen over provinciale wegen kunt u doen bij het provincieloket via het meldingenformulier. Heeft u een andere melding? Bijvoorbeeld over overlast van een bedrijf of industrieterrein, stank- of geluidsoverlast of lichthinder, lucht- en bodemverontreiniging? Dan kunt u een melding indienen bij het meldpunt van de Gelderse omgevingsdiensten.

Wettelijke taken leefomgeving

We hebben een aantal wettelijke taken die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo zijn we voor een aantal bedrijven het bevoegd gezag als het gaat om de milieuvergunning. Verder beoordelen we of plannen van gemeenten en particulieren voor bijvoorbeeld bodemsanering aan de regels voldoen. Onze taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden voor een groot deel uitgevoerd door de Gelderse omgevingsdiensten

Wilt u meer weten over wat we doen op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving? Klikt u dan hieronder op de foto van het betreffende thema.

Bodem

1H0A6775D LIFE CO2SAND_LOW (1) 1200 x 800.jpg

Luchtkwaliteit

Foto Dieren_ hoge Kwaliteit Kast D1 Lucht.jpg

Geluid

Geluid provinciale weg 1200 x 800.jpg

Geur

Mitchel op de fiets 100 x 800.jpg

Externe veiligheid

Externe veiligheid 1200 x 800.jpg

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

De bedrijven waarvoor we helemaal of voor een deel de vergunning afgeven en controleren
Meldingen over milieuoverlast en provinciale wegen die bij ons of partnergemeenten zijn ingediend
Kijk of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming
Meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland