Stikstof en maatschappelijke opgaven Rijntakken

We vertellen wat over de Stikstofconditie en de Verstedelijkingsstrategie.

Stikstofconditie en de Verstedelijkingsstrategie juni 2021:

In de verstedelijkingsstrategie wordt de puzzel gelegd hoe we de woningnood in onze provincie zo goed mogelijk kunnen opvangen binnen de schaarse ruimte. De regio’s Arnhem/Nijmegen en FoodValley, samen ‘de Groene Metropool’, zijn van plan om 100.000 woningen te realiseren.

Team wonen en ruimte

We brengen met het team wonen en het team ruimte in beeld wat de stikstofbehoefte is in de realisatie van ons woningbouwprogramma. Op deze wijze weten we waar kansen en knelpunten liggen. Om vervolgens te kijken, naast mogelijkheden die de provinciale beleidsregels rondom de Wet natuurbescherming biedt, waar we GMS-bron- en natuurmaatregelen en kunnen inzetten om deze knelpunten weg te nemen. Daarbij stimuleren we met GMS een versnelling in de circulaire bouw. En bieden we een handreiking aan gemeenten voor emissiearme mobiliteitsoplossingen voor nieuwe woonwijken. Er is een stikstofregisseur aangesteld voor de woondeal Arnhem-Nijmegen, om bij te dragen aan het vinden van maatwerkoplossingen.