Proeftuinen in de Rijntakken

We gaan in de Rijntakken de samenwerking aan met de regio’s en andere partners in concrete projecten, aangeduid als proeftuinen, gericht op de reductie van stikstofemissie en verduurzaming van sectoren.

In de regio Rivierenland loopt het proces van de Gebiedsagenda. Insteek is dat in de regio een breed afwegingskader wordt gemaakt, waarbij de ruimtelijke kwaliteit belangrijk is voor ontwikkelingen. Niet alles kan overal!

Binnen het instrument ‘gebiedsagenda’ worden de verschillende beleidsthema’s Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en de speerpunten Economie, Agribusiness en Recreatie & Toerisme integraal afgewogen. Bij de opgaven die bij elk van de afzonderlijke programma’s zijn benoemd, wordt de reductie van de stikstof-emissie indien mogelijk gekoppeld.

Cleantech Regio

In de IJsselvallei is het stikstofthema onderdeel van een regionale samenwerking op meerdere beleidsvelden zoals landbouw, landschap, economie, wonen en mobiliteit. Duurzaamheid is daarbij verwerkt in de gezamenlijke doelstellingen en activiteiten. Door gebiedsontwikkeling integraal te benaderen en aan te pakken vanuit een gedeelde agenda met omgevingspartners, kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan bronmaatregelen en natuurherstel.

Proeftuin IJsselvallei

De IJsselvallei omvat verschillende Natura 2000-gebieden zoals de Veluwe, de Brummense Landgoederen, Stelkampsveld, en waardevolle overgangszones. De Cleantech Regio bevindt zich daarmee op het kruispunt van de 3 hoofdgebieden van GMS (Achterhoek, Rijntakken en Veluwe). De IJsselvallei kenmerkt zich ook door een sterke agrarische sector. De afgelopen tijd heeft de regio samen met verschillende partners de mogelijkheden voor stikstofreductie verkend. Met als belangrijke voorwaarde dat wordt aangesloten bij de situatie en wensen van de boeren zelf. De niet-grondgebonden veehouderij in de Cleantech Regio bestaat voornamelijk uit pluimvee, varkens en vleeskalveren. Voor sommige bedrijven is een opkoopregeling een interessante optie. Voor anderen is het stimuleren van innovaties van stalsystemen een aantrekkelijk alternatief. Beide bieden de mogelijkheid om op korte termijn stikstofreductie te realiseren. Voor de langere termijn ondersteunt de regio de transitie van de agrarische sector naar een duurzame bedrijfsvoering. De grondgebonden veehouderij in deze regio kenmerkt zich overwegend door de melkveehouderij. Zij hebben de eerste stappen richting een natuurinclusieve bedrijfsvoering gemaakt. Samen met LTO, de waterschappen en de WUR zet de regio lerende netwerken op om kennisuitwisseling te stimuleren. Op basis van die ervaringen wordt een toolbox voor natuurinclusieve landbouw ontwikkeld, die ook in de rest van Gelderland kan worden gebruikt. Naast deze 1e focus gericht op de landbouw, natuur/biodiversiteit, bodem en klimaat, kan de proeftuin in de toekomst worden verbreed naar andere beleidsvelden zoals wonen, economie en mobiliteit, wanneer duidelijk is welke bijdrage vanuit de regionale samenwerking aan GMS mogelijk is.