Bron- en Natuurmaatregelen Achterhoek

Bekijk het overzicht van Bron- en Natuurmaatregelen in de Achterhoek.
Bron- en Natuurmaatregelen Achterhoek

Natuurmaatregelen

Overzicht maatregelen

 1. Verbetering kwaliteit natuurgebieden, inclusief vitalisering bos
  Wij voeren samen met de Gelderse natuurbeheerders en waterschappen herstelmaatregelen uit in de regio’s Veluwe, Achterhoek en het Rivierengebied. Ook nemen we aanvullende herstelmaatregelen in de Achterhoekse gebieden Korenburger-veen, Wooldseveen en Bekendelle.
 2. Hydrologische verbetering
  In de Achterhoek nemen wij gerichte hydrologische maatregelen voor het behoud van het Korenburgerveen en het Wooldse Veen door het vervangen van damwanden. In Bekendelle voeren wij hydrologische maatregelen uit voor herstel en ontwikkeling van circa 110 hectare alluviaal bos. Extra projecten voor hydrologisch herstel in overgangsgebieden zijn in voorbereiding en kunnen mogelijk aanvullend binnen 3 jaar worden uitgevoerd.
 3. Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding tussen gebieden
  In overgangszones van de Natura 2000-gebieden zetten wij inmiddels concrete stappen in gebiedsgerichte pilotprojecten met boeren op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Wij willen natuurinclusieve landbouw implementeren op 3.600 hectare over heel Gelderland bij ruim 60 boeren. Het gaat onder meer om initiatieven op en rond de Achterhoek (Stelkampsveld/ Baakse Beek. Wij sluiten met deze aanpak aan op de kadernota Agrifood en de vier ambitieniveaus die hier onderscheiden worden. Voor de gewenste VHR-doelrealisatie maken wij concrete afspraken over aanpassing van hydrologie, agrarisch natuurbeheer en extra natuur en biodiversiteit. Wij zetten hierbij in op duurzame afspraken met betrokken ondernemers, bijvoorbeeld door langjarige beheervergoedingen of eenmalige vergoeding van waardedaling met juridische borging in een kwalitatieve verplichting (KV), op dit moment wordt onderzocht wat het meest geschikte instrument is in welke situatie.
 4. Overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact
  Wij zetten in op extra begeleiding van recreatie en extra toezicht. Dit doen we met prioriteit in het broedseizoen in de leefgebieden van vogels met een slechte staat van instand-houding. Verder gaan wij extra inzetten op de bestrijding van invasieve exoten; voor de Achterhoek speelt dat bij natte Natura 2000-gebieden zoals het Korenburgerveen met bestrijding van Watercrassula.
 5. Boscompensatie
  Voor boscompensatie en de bossenstrategie realiseren wij nieuw bos in het Gelders Natuurnetwerk en wij realiseren Gelderland breed 120 hectare nieuw bos buiten het natuurnetwerk. Voor deze projecten zoeken wij slimme combinaties met de Natura 2000-doelen voor bos op de Veluwe, klimaatbos en recreatieve uitloopgebieden.

De maatregelen 2e fase 2021 tot 2030 zijn gericht op de volgende gebieden:

 • Stelkampsveld (10)
 • Baakse Beek (10)
 • Plateau Winterswijk (11)

De inhoud van de maatregelen 2e fase 2021-2030 wordt nu nader bepaald als onderdeel van de programmeringsvraag ondersteund door een extern bureau. Deze programmering doen we samen met de GMS-partners uit de landbouw, TBO’s en waterschappen. We verwachten begin 2022 een eerste inventarisatie te hebben.

Bronmaatregelen

Overzicht maatregelen

Emissiearme stallen

Met de sector zetten we in op afspraken voor emissiearme stallen in 2025. De afspraken betreffen voor dit gebied: Het realiseren van emissiearme stallen in de varkenssector (middels innoveren en moderniseren).

Duurzame mobiliteit

Op 8 juli 2020 hebben PS de Visie voor een bereikbaar Gelderland (PS2020-289) aangenomen. Hierin staat slim, duurzaam en veilig vervoer centraal. De komende tijd onderzoeken wij samen met Mu-consult en Panteia welke duurzaamheidsmaatregelen uit de Visie het meeste bijdragen, niet alleen op reductie CO2, maar ook op NOx. Onderdeel daarvan is de vraag of we maatregelen nog kunnen versterken om extra reductie te kunnen realiseren. We kijken naar de volgende 10 soorten maatregelen die het meeste invloed hebben op het vergroenen van de mobiliteit:

 1. Het realiseren van hubs,
 2. het vergroenen van OV-materieel,
 3. het aanleggen van fietsinfrastructuur,
 4. gedragsmaatregelen,
 5. het realiseren van modal shift in het goederenvervoer,
 6. het vergroenen van het goederenvervoer,
 7. het afwaarderen van provinciale wegen,
 8. de corridoraanpakken,
 9. het aanleggen laadinfrastructuur en
 10. het realiseren van Mobility as a Service (MaaS).

Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een hub aan de rand van een grote stad, de Green Deal GWW bij het onderhouden van onze provinciale wegen en fietspaden en aan het voortzetten van de werkgeversaanpak waar werkgevers en werknemers gestimuleerd worden op een duurzame wijze naar het werk te gaan (of thuis te werken).

Optimalisatie best beschikbare technieken

De provincie onderzoekt naar de mogelijkheden voor optimalisatie voor BBT+ (maatregelen die verder gaan dan BBT) bij de meest impactvolle bedrijven. Voor de papier en keramische industrie doet de provincie dat samen met de sector. De uitkomsten zijn mede input voor het inzetten van provinciale middelen om BBT+ te stimuleren.

Aanlegfase

 1. De bouwsector werkt aan een reductie van 60% van de stikstofuitstoot per 2030, onder andere middels vernieuwing van mobiele werktuigen. Het sectorplatform ‘De Groene Koers’ levert hier een bijdrage aan. In opdracht van het ministerie van I&W is een 0-meting inzake het gebruik van mobiele werktuigen uitgevoerd.
 2. Samen met Bouwend Nederland wordt verkend of in Gelderland 1 of meer pilots vorm kunnen krijgen die helpen lessen te leren rond stikstofreductie.
 3. Provincie en gemeenten hebben een rol om emissiereductie te stimuleren in hun rol van aanbesteder en door het stimuleren van bouwhubs. Hiervoor formuleren we uitgangspunten.
 4. We volgen de nul meting van de uitstoot van mobiele werktuigen, die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&W en bezien op welke manier we de resultaten daarvan kunnen gebruiken.
 5. De provincie zet in op verdere verduurzaming van aanleg, beheer en onderhoud van infra, mede door onderzoek naar hergebruik van materialen. Verder is er intensief contact en zijn er periodieke overleggen met Bouwend Nederland en ondernemers uit de regio om kennis uit te wisselen op gebied van aanbesteding en innovaties.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase van nieuwe woningen hebben verkeersbewegingen een groot aandeel in de stikstofuitstoot. Deze uitstoot vermindert door de groei van het aantal elektrische auto’s. Daarnaast draagt provincie Gelderland vanuit het Actieplan Wonen bij aan vermindering van het autogebruik door een handreiking rond lagere parkeernormen en door bij het ontwikkelen van woningbouwplannen – zoals in de verstedelijkingsstrategie – veel waarde te hechten aan de nabijheid van openbaar vervoer.