Kennisgeving voorgenomen verkoop aan Waterschap Rijn en IJssel van 2 percelen grond langs de Bievankweg (N335) te Didam.

Provincie Gelderland is van plan 2 percelen grond te verkopen aan Waterschap Rijn en IJssel langs de Bievankweg (N335) te Didam.

Te verkopen aan Waterschap Rijn en IJssel:

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte in m²
DidamN17091.797
DidamN17103.035
  Totaal4.832
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte in m²
Didam
N
1709
1.797
Didam
N
1710
3.035
 
 
Totaal
4.832

De provincie Gelderland is van plan 2 percelen grond te verkopen aan Waterschap Rijn en IJssel ten behoeve van het aanleggen, in stand houden en onderhouden van watergangen ter plaatse.

Publieke taak

Gezien de publieke taak van het aanleggen, in stand houden en onderhouden van de betreffende watergangen, is Waterschap Rijn en IJssel de enige serieuze gegadigde voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om de genoemde percelen te verkopen aan Waterschap Rijn en IJssel. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 6 maart 2024 een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: ‘Bievankweg Didam’. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met het voorgenomen vestigen van een recht van opstal. Wij stellen deze termijn omdat wij en de opstalhouder onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van het vestigen van een recht van opstal opgekomen kan worden.

De provincie Gelderland publiceert dit voornemen op www.gelderland.nl/pacht-en-koop . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).