Kennisgeving van verkoop perceel grond nabij de Hamelandroute te Aalten

Kennisgeving van verkoop door Provincie Gelderland van een perceel grond nabij de Hamelandroute te Aalten

Te verkopen

 

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte (m²)
AaltenN255280
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte (m²)
Aalten
N
255
280

 

Enige serieuze gegadigden

Het perceel maakt onderdeel uit van een groter bosperceel en grotere houtsingel waarvan koper eigenaar is. Op het perceel is een inrit en toegangsweg aanwezig is dat toegang biedt tot de achter- en naastliggende percelen die in eigendom zijn bij de koper. De eigenaar van de aangrenzende eigendommen is daarom de enige serieuze gegadigden voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende eigendommen. Als u meent dat u ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 11 maart 2024, een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: ‘Hamelandroute Aalten’. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen op www.gelderland.nl/grondzaken . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).