Dwangsom bij niet tijdig beslissen door provincie

De provincie moet een besluit nemen binnen de termijn die de wet daarvoor geeft. Binnen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat de overheid zo snel mogelijk beslist over aanvragen en bezwaarschriften.

Wanneer wij het besluit niet binnen de beslistermijn nemen, kunt u ons in gebreke stellen. Dit is een schriftelijke aanmaning die ons dwingt snel tot een besluit te komen. Lukt ons dat niet, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding.

Uw ingebrekestelling richt u aan Gedeputeerde Staten. Geef in uw brief duidelijk aan om welke aanvraag het gaat. Dit doet u door de datum waarop u uw aanvraag heeft ingestuurd en het zaaknummer uit de ontvangstbevestiging te vermelden.

Verstuur uw brief naar:
post@gelderland.nl

of naar:
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Na de ingebrekestelling hebben wij 14 dagen de tijd om alsnog een besluit te nemen. Daarna zijn wij verplicht u voor elke dag dat het langer duurt een dwangsom te betalen. De tijd dat er een dwangsom gaat lopen bedraagt maximaal 42 dagen. Zodra wij het besluit hebben genomen, stopt de looptijd van de dwangsom. Daarna heeft de provincie maximaal 14 dagen de tijd om uit te rekenen hoeveel dagen te laat het besluit is genomen en hoe hoog de dwangsom is die u ontvangt.

De hoogte van de dwangsom is variabel:

  • in de eerste 14 dagen ontvangt u €23 per dag
  • in de tweede 14 dagen ontvangt u €35 per dag
  • in de laatste 14 dagen ontvangt u €45 per dag

De dwangsomverordening geldt niet in de volgende gevallen:

  • voor ingediende klachten over het handelen van politieke bestuurders en hun ambtenaren
  • voor besluiten die het provinciebestuur uit eigen beweging, zonder dat hier een verzoek voor is ingediend, neemt
  • voor brieven die niet het karakter van een aanvraag of een bezwaarschrift hebben
  • wanneer er geen wettelijke beslistermijn is, is de ‘redelijke’ termijn 8 weken.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.