Gedragscode provinciale infrastructuur

Bij alle werkzaamheden aan de provinciale wegen houden we rekening met wilde planten en dieren. Hierbij beperken en voorkomen we schade aan soorten én hun leefgebied zo veel mogelijk.
bouwvakker zaagt boom in 2 delen

Rekening houden met de Wet natuurbescherming

Deze zorgvuldige manier van werken is door alle provincies samen vastgelegd in de gedragscode provinciale infrastructuur. Hierin staat hoe rekening wordt houden met de Wet natuurbescherming (Wnb) tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. 

Gedragscode voor beheer en onderhoud wegen

Bij werkzaamheden zijn we als provincie verplicht om een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan te vragen. Bijvoorbeeld bij onderhoud aan wegen of tijdens het aanleggen van nieuwe constructies, zoals (fiets)bruggen, duikers of rotondes. Veel van deze werkzaamheden moeten we herhalen, zoals het maaien van bermen of het baggeren van sloten. Hiervoor moeten we ook steeds opnieuw een ontheffing aanvragen. Want in elke ontheffing staat beschreven hoe te werken, voor zo min mogelijk schade. Dit hele proces kost ontzettend veel tijd. En daarom hebben alle provincies samen de gedragscode opgesteld. Zo staan alle voorschriften op één plek beschreven.

Tijds- en geldbesparing

Met deze gedragscode is de manier van werken voor iedereen duidelijk. Bovendien besparen we tijd en geld. Zo staat er bijvoorbeeld wanneer we geen werkzaamheden mogen uitvoeren:

  • In het broedseizoen van vogels;
  • tijdens de overwinteringsperiode van reptielen en vleermuizen.

Vaste rust- en verblijfplaatsen, waarnaar het dier steeds terugkeert, daar blijven we vanaf.