Winterswijk-Oost en Osink-Bemersbeek: deel van het GNN

Ten oosten van Winterswijk liggen 6 landbouwgebieden die in 2021 zijn omgevormd tot natuur. Osink-Bemersbeek is in 2018 opnieuw ingericht. Samen vormen ze een oppervlak van bijna 70 hectare. Aan het eind van 2022 komt hier nog ongeveer 25 hectare bij.

Kaart van het gebied

Aanpassingen in dit natuurgebied

In deze gebieden zijn door de eeuwen heen waardevolle agrarische cultuurlandschappen ontstaan, met bijzondere flora en fauna. Maar intensieve landbouw heeft de zeldzame schrale graslanden omgezet in productieve graslanden. Dankzij grondverwerving en kavelruil is het nu mogelijk om de natuur te herstellen. Hierbij stemmen we de grondwaterstand zoveel mogelijk af op de nieuwe natuur.

Werkzaamheden

In 2022 en 2023 worden de natuurpercelen aan de Schippersbeek, Bemersbeek en Sikkingweg ingericht. Meer informatie hierover volgt. 

In het najaar van 2021 heeft onze aannemer de percelen aan de Kuipersweg en aan de Lammersweg opnieuw ingericht. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • De voedselrijke bovengrond is verwijderd. Zodat in dit gebied weer vochtige heide en natte graslanden ontstaan.
  • Vervolgens is het gebied aangeplant met bomen en struiken.

In de kaarten hiernaast vindt u de natuurmaatregelen per gebied. 

In 2021 zijn we ook gestart met het aanleggen van nieuwe natuur in de omgeving van: Masterveld, Willinkbeek-Henxelseweg, Bekeringweg en Blankersweg. 
Hierbij gaat het om onderstaande werkzaamheden: 

  • De voedselrijke bovengrond van de voormalige landbouwpercelen is verwijderd.
  • Er is een poel aangelegd en deze is aangeplant. De natuurlijke hoogtes en historische akkers zijn hierbij gespaart.

 In de kaarten hiernaast vindt u de natuurmaatregelen per gebied.

In 2018 zijn in het stroomgebied van de Osink-Bemersbeek landbouwgebieden als natuur ingericht. Het gaat om het Kottense Veen, Aerden Kruijk, Osinkbeek en Schippersbeek. In totaal een oppervlakte van ongeveer 46 hectare. Hier zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Grote stukken van de Schippersbeek en Osinkbeek zijn opnieuw gegraven. Zo hebben de beken meer ruimte gekregen en de beekbodem is verhoogd.
  • De voedselrijke bovenlaag van deze landbouwgronden is verwijderd.

Ondanks deze watermaatregelen heeft de natuur in dit gebied het erg zwaar gehad door 3 droge zomers. De ontwikkeling van de natuur is hierdoor trager verlopen dan verwacht. Dit jaar gaat het beter, flora en fauna beginnen zich te ontwikkelen.

Downloads:

Beheer en verkoop van deze natuurpercelen

Deze percelen zijn ons eigendom. De eerste jaren nadat deze natuurgebieden opnieuw zijn ingericht beheren wij ze zelf. We willen de natuurontwikkeling zoveel als mogelijk op gang brengen. Daarna willen we deze grond geclusterd verkopen. Dit gebeurt volgens nog nader te bepalen regels. Zodra dit duidelijk is, maken we het bekend. 

Betrokken organisaties 

Deze natuurgebieden zijn ons eigendom. 

  • Voor de inrichting van deze natuur werken we nauw samen met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk en andere partijen.
  • We proberen de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en gezamenlijk uit te voeren.