Winterswijk-Oost: deel van het Gelders Natuurnetwerk

Ten oosten van Winterswijk liggen 6 landbouwgebieden die in 2021 zijn omgevormd tot natuur. Osink-Bemersbeek is in 2018 ingericht. Samen vormen ze een oppervlak van bijna 70 hectare.

Aan het eind van 2024 komt hier nog ongeveer 25 hectare bij. De inrichting van deze percelen draagt ook bij aan de ecologische verbindingen tussen de Winterswijkse Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden.

Natuurherstel

In deze gebieden zijn door de eeuwen heen waardevolle agrarische cultuurlandschappen ontstaan, met bijzondere flora en fauna. Maar intensieve landbouw heeft de zeldzame schrale graslanden omgezet in productieve graslanden. Dankzij grondverwerving en kavelruil is het nu mogelijk om de natuur te herstellen. Hierbij stemmen we de grondwaterstand zoveel mogelijk af op de nieuwe natuur.

Kaart van Winterswijk-Oost en Osink-Bemersbeek

Werkzaamheden

Beheer en verkoop van deze natuurpercelen

De percelen zijn in eigendom van de provincie. De eerste jaren na inrichting beheren wij ze zelf. We willen de natuurontwikkeling zoveel mogelijk op gang brengen. Daarna gaan we de percelen geclusterd verkopen. Dat gebeurt volgens nog nader te bepalen regels. Aerden Kruijk wordt naar verwachting dit jaar nog verkocht.

Betrokken organisaties 

Bij het inrichten van de percelen werken we nauw samen met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk en andere partijen. We proberen de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en gezamenlijk uit te voeren.