Bijna alle maatregelen voor de bufferzone zijn klaar

Er is weer veel werk verricht in het gebied. Zo is een waterberging aangelegd en de nieuwe watergang (sloot) gegraven.

Op provinciale gronden is nieuwe natuur aangelegd, zodat daar nieuw bos en vochtige hooilanden kunnen ontstaan. In juli verwachten we dat de aannemer de laatste grote werkzaamheden gedaan heeft voor de aanleg van de bufferzone.

Ook zijn de afgelopen tijd sommige percelen afgegraven om er natuur van te maken. En sommige landbouwpercelen opgehoogd om eventuele natschade te voorkomen nadat de grondwaterstand hoger komt. De grote, rechthoekige duikers in de nieuwe A-watergang (belangrijke sloot) zijn aangebracht. En alle ronde duikers, kleine kunstwerken en beschoeiingen zijn aangelegd. 

In juni en juli het laatste werk voor de bufferzone

We dachten eerst in april klaar te zijn met het werk, maar door een te nat terrein en vertraagde bezorging van een aantal onderdelen wordt dit iets later. Deze twee maanden werkt de aannemer nog aan het aanbrengen van twee gemalen en een grote stuw. Deze kunnen het waterpeil in de hydrologische bufferzone gaan regelen. Ook worden de laatste opgehoogde percelen afgewerkt, en de voorziene poorten, hekwerken en rasters aangebracht. Afspraken hiervoor zijn gemaakt met de betreffende eigenaren. We verwachten in juli hiermee klaar te zijn. 

Komend jaar beheer en onderhoud

Het komend jaar zal aannemersbedrijf Van den Brand de terreinen nog beheren en onderhouden. Daarna neemt de provincie dit weer over. 

Peilbesluit

Voordat de grondwaterstand in de bufferzone daadwerkelijk omhoog komt, moet eerst het waterpeil in de sloten worden verhoogd. De procedure voor het nieuwe peilbesluit is nog niet helemaal afgerond. Daar zijn we mee bezig. 

Van 2017 tot nu, in vogelvlucht

Water- en moerasvogels voelen zich thuis in dit gebied. Er broeden blauwborsten, purperreigers en bruine kiekendieven. In de graslanden groeien dotterbloemen en orchideeën. De rivier en de oevers zijn het leefgebied van bijzondere vissen en amfibieën, zoals de bittervoorn en de kamsalamander. Het leefgebied van deze bijzondere planten en dieren willen we behouden en versterken. Daarvoor waren maatregelen aan de grondwaterstand nodig. In 2017 is het eerste Natura 2000-beheerplan vastgesteld, waarin de maatregelen staan die hiervoor gingen zorgen. Een deel van de maatregelen was in 2014 al genomen. Bij de Asperense Vliet hebben we in 2019 en 2020 een kwelscherm aangelegd. Deze was bedoeld om het weglekken van water uit het natuurgebied te stoppen en zo verdroging tegen te gaan. 

In juni 2022 ging de schop dan toch echt de grond in voor de aanleg van de bufferzone ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk, tussen Heukelum en Asperen. Een overgangszone tussen het hoge grondwater in het Natura 2000-gebied en het lagere grondwater in de polder. De aanleg van de bufferzone bestond uit twee delen: Het verleggen van de watergang (sloot) die tegen het natuurgebied aan ligt, in noordelijke richting. En het oppervlaktewaterpeil verhogen, zodat de grondwaterstand in de nieuwe bufferzone stijgt. De uitvoering van de maatregelen uit het eerste Natura 2000-beheerplan zijn nu bijna klaar. Verdroging van het natuurgebied wordt verminderd. Verdroogde natuur is gevoeliger voor stikstof; het is belangrijk dat deze weer veerkrachtiger wordt en blijft.