Gelders Panorama voor de Rivieren

Rondom de grote rivieren in Gelderland hebben we komende jaren met veel verschillende partijen van doen. In het Panorama Gelderse Rivieren staan alle opgaven en de rol van ons als provincie omschreven. Komende periode voeren we hier gesprekken over met onze samenwerkingspartners.
Mensen zitten aan oever van rivier

Samenwerken aan een mooi rivierengebied

Er stromen 2 machtige Europese rivieren door Gelderland: de Maas en de Rijn. De Rijn heeft daarnaast zijn vertakkingen: Waal, Nederrijn-Lek en IJssel. Deze rivieren bepalen voor een belangrijk deel onze Gelderse identiteit; waar we wonen, werken en recreëren. Ongeveer de helft van de Gelderlanders woont binnen 5 kilometer van een rivier. Onze rivieren zijn daarom onmisbare schakels in ons natuurnetwerk en belangrijke transportcorridors voor onze economie.

 

Aanpassingen vanwege het klimaat

Vanwege klimaatverandering zijn aanpassingen aan de rivieren nodig: de waterschappen versterken de dijken, het Rijk denkt (samen met vele partners) na over het afvoeren van extreem hoge waterpieken en het Rijk zorgt voor voldoende wateraanvoer in tijden van droogte.
Dit raakt onze ambities, zoals beschreven staat in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Bijvoorbeeld op het gebied van: biodiversiteit, energietransitie, woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat. 

Panorama van de Gelderse rivieren

In het Panorama Gelderse Rivieren staat de samenhang tussen al deze ambities en opgaven beschreven. En de rol die wij daarin willen nemen. Per riviertak schetsten we een Panorama: een toekomstbeeld waarin de kwaliteiten van elke rivier goed zichtbaar zijn. Deze Panorama's vormen onze basis om samen met partners tot een krachtige uitvoering te komen, met ruimtelijke kwaliteit. Samenwerkende partners zijn: Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.