Grondwater in Gelderland

In de Gelderse bodem zit grondwater van goede kwaliteit. Dit is belangrijk voor ons drinkwater, de industrie, landbouw en natuur. Daarom houden we de waterstanden en de kwaliteit van ons grondwater goed in de gaten. Dit doen we met metingen die we vastleggen op een kaart.
Grondwater

Alle grondwaterstanden zijn momenteel opgenomen in de landelijke centrale database bij TNO: DINOloket. In de database is alle informatie over meetpunten en meetgegevens te downloaden.

Kaart met grondwaterstanden

Op de grondwaterkaart van waterbedrijf Vitens worden alle grondwaterstandsmeetpunten van de provincie en Vitens getoond. De meetreeksen zijn hier ook in te zien en te downloaden. De gepresenteerde meetgegevens zijn in de regel 3 maanden oud en geven dus niet de actuele situatie weer.

Extra aandacht voor droge zandgronden

Na 3 droge jaren (2018, 2019 en 2020) is er extra aandacht voor de droogte. Met name op de zandgronden in Gelderland. Sindsdien zijn er 2 sites die actuele gegevens van grondwaterstanden in Gelderland tonen.

  • Selectiemeetnet Gelderland: met 35 online meetpunten van onze provincie.
  • Publiek portaal Actuele grondwaterstanden Gelderland: toont naast de 35 selectiemeetpunten nog 65 relevante meetpunten.

Factsheet water

Als provincie zijn we verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is een onderdeel van onze Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. In de factsheet water leggen we uit wat onze rol precies is.

Belang van grondwaterkwaliteit

Een goede kwaliteit van het grondwater is belangrijk voor het drinkwater, de industrie, landbouw en natuur. De wet bepaalt dat de grondwaterkwaliteit niet slechter mag worden. Als provincie houden we bij of het Gelderse grondwater hieraan voldoet. Dat doen we onder andere met het meetnet grondwaterkwaliteit. 

Grondwaterbescherming

Grondwater is de bron van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in gebieden waar dit water wordt beschermd. Deze regels vindt u in de omgevingsverordening Gelderland. In Gelderland zijn er 40 gebieden waar grondwater beschermd wordt voor drinkwater. Wij zien erop toe dat de bron van ons drinkwater, namelijk grondwater, schoon is. Vitens is het waterbedrijf in Gelderland, zij zorgen ervoor dat ons water schoon uit de kraan komt.

Vragen over grondwater

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via nummer: 026 359 99 99.