Station Nijmegen

Het stationsgebied van Nijmegen is 1 van de belangrijkste knooppunten voor openbaar vervoer in ontwikkeling. Het is een belangrijke plaats voor wonen, werken, verblijven en vervoeren. Steeds meer reizigers maken gebruik van station Nijmegen. En die groei zet in de toekomst naar verwachting door.
Station Nijmegen

Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen vinden verbetering van dit knooppunt belangrijk. De afgelopen 20 jaar is veel geïnvesteerd in voorzieningen als fietsenstallingen, busbanen, busstation en looproutes. Maar een goed op elkaar afgestemde aanpak, voor het gehele stationsgebied aan oost- en westzijde ontbreekt nog. Zeker als het gaat om een aanpak die zich ten eerste richt op reizigers en voetgangers in dit gebied, vervolgens op fietsers, op het openbaar vervoer en tenslotte op automobilisten.

We vertellen graag meer

Gemeente Nijmegen werkt aan plannen om het station en de omgeving te verbeteren. Samen met ProRail, NS en provincie Gelderland wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor het spoor en station. Zodat er straks meer treinen kunnen rijden, en ook sneller. En dat reizigers minder wacht- en reistijd hebben.

 • versterken van de bereikbaarheid van Nijmegen voor trein- en busreizigers, fietsers en voetgangers;
 • toevoegen van woon- en werkfuncties (door het vervangen of veranderen van verouderd vastgoed);
 • verbeteren en veiliger maken van de openbare ruimte als plaats voor ontmoeting en levendigheid;
 • centrale regie van een logische en volledige gebiedsontwikkeling;
 • versterken van de relatie tussen station en beide stadsdelen (west en centrum).

De aanpak van het station (de OV-knoop) bestaat uit 3 delen:

 1. Programma Hoogfrequent Spoor (ook wel PHS genoemd, aanleg van nieuw perron, geschikt maken van opstelterrein en versnelling van in-en uitrijden van treinen);
 2. Westzijde (nieuwe entree westzijde);
 3. Stationsplein/centrumzijde.

Hiervoor is nog geen volledige financiële dekking. Er wordt nu gewerkt aan de plannen voor verbetering van de volgende onderdelen:

 • Stationshal en -gebouw;
 • Busstation & rijroute van bussen;
 • Verdiepte fietsroute tussen Stieltjesstraat en het ROC aan de Campusbaan;
 • Ondergrondse fietsenstalling;
 • Stationsplein met inrichting van openbare ruimte.

De realisatie van PHS en de nieuwe entree aan de westzijde wordt nu voorbereid. De verwachting is dat dit in 2026/2027 klaar is. Er is ook geld beschikbaar om deze delen uit te voeren.

 • januari 2018: voorkeursalternatief vastgesteld.
 • 2018/2019: variantenstudie.
 • januari 2020: voorkeursvariant vastgesteld.
 • 2020/2021: MER/Ontwerp tracébesluit.
 • 2022: besluitvorming MIRT 3 en aanbesteding aannemers.
 • 2023-2026: voorbereiding en uitvoering.
 • 2027: realisatie en afronding.

We verwachten met de Mobiliteitsvisie medio 2020 meer duidelijkheid over de financiële dekking vanuit provincie Gelderland. Ook wordt er gesproken met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over een bijdrage.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van gemeente Nijmegen en de website van ProRail.