Achtergrondinformatie

Voor goed onderbouwde parkeernormen is inzicht in basisgegevens en (CBS-)data noodzakelijk.
Achtergrondinformatie

Het interactieve dashboard van Ecorys biedt inzicht in de stedelijkheidsgraad per gemeente, het inwonersaantal per gemeente, het gemiddelde autobezit per huishouden en de gemiddelde afstanden tot treinstations. 

Link

Parkeren raakt aan leefbaarheid, mobiliteit, economie en sociale inclusie. De nieuwe omgevingswet is daarmee een relevante paraplu, zeker ook gezien de ruimte voor maatwerk en participatie.

De omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd.

Volgens de Gelderse maatregelen stikstof 2020 – 2025 moeten bij de ontwikkelingen van nieuwe woningen de aanvragers ook de stikstofbelasting tijdens de woonfase in kaart brengen. Hierbij gaat het om het aantal autoverplaatsingen. Daarbij kan het helpen om me lagere parkeernormen te bouwen en meer in te zetten op verplaatsingen te voet, fietsend, met het openbaar vervoer of met elektrische deelauto’s.

In 2018 heeft het CROW een ‘handreiking toekomstbestendig parkeren (van parkeerkencijfers naar parkeernormen)’ gepubliceerd. In het eerste onderdeel (deel A) van de handreiking staan de parkeerkencijfers centraal. Het tweede onderdeel (deel B) geeft richtlijnen om van parkeerkencijfers naar parkeernormen te komen.

Parkeerkencijfers worden gebruikt om het aantal aan te leggen parkeerplaatsen te berekenen voor een ontwikkeling. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het realiseren van een woonwijk, appartementencomplex of winkelcentrum. De kencijfers van CROW worden steeds meer gediversifieerd, maar blijven uiteindelijk gebaseerd op een gemiddelde situatie uitgesplitst naar kenmerken (stedelijkheidsgraad, gebieden, e.a.). De kencijfers geven meestal geen kant-en-klaar antwoord op de gedetailleerde locatiegebonden vraag hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Hiervoor moet rekening gehouden worden met invloedsfactoren van omgeving, functie en lokaal parkeerbeleid. Het tweede onderdeel van de handreiking geeft concrete richtlijnen om van parkeerkencijfers naar parkeernormen te komen.

Binnen grootstedelijk gebied kennen de woonlocaties rondom een HOV-station bijvoorbeeld een ander mobiliteitsprofiel dan woonlocaties in de periferie. En een kerk die opent op dinsdagavond heeft een ander aanwezigheidspercentage dan een kerk die opent op zondagochtend. Dit type diversiteit rond gebouwen, invulling van gebieden en mobiliteitsprofielen vragen om maatwerk voor de inrichting van parkeren in de openbare ruimte. In de praktijk lopen beleidsmedewerkers aan tegen de inflexibiliteit van verankerde parkeernormen. Indien de parkeernormen verankerd zijn in de nota zijn maatwerkopties zeer lastig.