Blog 7: Oost Gelre legt met regieteam de focus op woningbouw

Ook in de gemeente Oost Gelre is er krapte op de woningmarkt. Daarom staat in de Woonvisie (2023) dat er tot 2030 minimaal 1.265 wooneenheden bij moeten komen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn duurzaamheid, bouwen voor verschillende doelgroepen én betaalbaarheid. Een grote ambitie voor een relatief kleine gemeente.

Een programmatische aanpak wonen (PAW) 

Terwijl Oost Gelre eerst een krimpregio was, is het doel nu juist om woningen toe te voegen. De gemeente wil de woningbouwopgave versnellen. Daarom heeft de gemeente in de Woonvisie opgenomen dat een programmatische aanpak wonen (PAW) moet worden opgesteld. Ook komt er een regieteam. Dat team houdt overzicht op de voortgang en jaagt de woningbouwprojecten aan. Johan Apperloo (Antea Group) is vanuit het versnellingsteam als procesmanager ingezet in Oost Gelre. Hij heeft samen met een team van de gemeente de PAW opgezet.  

Mogelijk maken in plaats van toetsen 

Met de PAW wil de gemeente bouwers faciliteren. Het moet zo makkelijk mogelijk zijn om woningen te bouwen, maar wel met oog voor kwaliteit én binnen de voorwaarden uit de Woonvisie. Voordat de gemeente kan faciliteren, moeten werkprocessen worden verbeterd. Denk aan duidelijkheid geven aan bouwers over beleidsregels, het op orde hebben van je planvoorraad (locaties), het doordacht inzetten van omgevingsmanagement en participatie, het op tijd verkrijgen van subsidies en het monitoren van de voortgang.   

In lijn met de ‘ja, mits’ houding vormt de Programmatische Aanpak Wonen een stimuleringskader in plaats van een toetsingskader. Dit past bij de nieuwe Omgevingswet. Johan: “Als procesmanager heb ik een team gevormd met enthousiaste mensen vanuit de gemeentelijke organisatie. Iedereen nam de rol aan van kwartiermaker. Er heerste een sfeer van buiten de lijntjes kleuren. Samen hebben we zo de programmatische aanpak opgezet.”   

Het Regieteam Wonen 

De kwartiermakers vormen sinds maart 2024 samen het Regieteam Wonen. Elk teamlid is eigenaar van 1 of meerdere werkprocessen en voelt zich verantwoordelijk voor het goede verloop daarvan. Daarnaast houdt een regisseur het overzicht. Het regieteam probeert dingen uit, is aanjager en pakt acties op als dit nodig is.  

Met het doel om tot 2030 minimaal1.265 woningen toe te voegen in het vizier kijkt het team steeds naar wat er op dat moment nodig is om dit mogelijk te maken. De PAW wordt bijgesteld als de dynamische woningmarkt hierom vraagt. De aanpak is met deze opzet echt onderdeel van de organisatie. Het helpt Oost Gelre om woningbouwprojecten sneller en beter aan te pakken. De kwartiermakergroep heeft onder leiding van Johan een sterk fundament neergezet. Daarmee kan de gemeente de komende jaren aan de slag met de grote woningbouwopgave.  

De organisatie in haar kracht  

Een gemeente kan veel versnelling behalen als de bereidheid er is om naar de eigen organisatie te kijken. Waar liggen de kansen en hoe kan de organisatie sterker worden ingezet? Gemeenten hebben een enorme opgave en vaak te weinig menskracht. Een programmatische aanpak met een regieteam kan focus aanbrengen en daarmee een sterke rol spelen in de woningbouwversnelling. Daarbij is het wel belangrijk dat het team in de regierol blijft en dat zij de ruimte en steun krijgen van management en bestuur. Zo wordt de eigen organisatie in haar kracht gezet en ontstaat er een gemeentelijk versnellingsteam.