Blog 6: Werkwijze Bronckhorst zorgt voor regie op woningbouwopgave

De gemeente Bronckhorst wil haar interne processen versnellen zodat ruimtelijke ontwikkelingen sneller van de grond komen. Een opgave waar naast gemeente Bronckhorst, veel andere gemeenten mee worstelen.

Marius Schoppink stelde namens het versnellingsteam woningbouw voor de gemeente Bronckhorst een praktische werkwijze op, die helpt bij het maken van keuzes en voorrang geven (prioritering) aan bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen.

Prioritering woningbouw over 40 kernen

De gemeente Bronckhorst heeft voor haar 5 grootste kernen een visie opgesteld over onder andere detailhandel, wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en leefbaarheid. Ook zijn de woningbouwprojecten met voorrang tot en met 2028 vastgelegd. Toch kent de gemeente een aantal uitdagingen. De gemeente zoekt een manier om haar plannen gelijkmatig te verdelen in de kernen, waarbij er ook aandacht is voor de kleine kernen. In totaal zijn er in Bronckhorst ongeveer 40 kernen. Daarnaast wil de gemeente de leiding hebben over projecten en niet alles aan initiatieven (acties) van derden overlaten. Dan komen alleen de beste ideeën tot ontwikkeling. Deze uitdagingen vragen om een model voor het beoordelen van projecten, met grenzen waarbinnen keuzes gemaakt worden (inhoudelijk afwegingskader). 

Werkwijze tot stand door persoonlijke gesprekken

Marius: “Samen met een collega heb ik het beleid van de gemeente geanalyseerd en gesprekken gevoerd met medewerkers. Vervolgens hebben we een SWOT-analyse gemaakt en werd duidelijk waar de schoen knelt”. Er was in de organisatie behoefte aan meer structuur, focus en eenduidigheid in de beoordeling van nieuwe ideeën. Met de uitkomsten is een regiemodel opgesteld. In dit model staan de stappen die de gemeente procesmatig en inhoudelijk moet nemen en de rollen die ze daarbij kan kiezen. De gemeente kan met dit model doeltreffend en openlijk keuzes maken aan welke projecten de gemeente wel of juist niet gaat werken en welke rol de gemeente pakt: ondersteunen, leiding geven of sturen.

Sneller keuzes maken versnelt woningbouw

Met het ontwikkelde regiemodel inclusief inhoudelijk afwegingskader hebben zowel de gemeentelijke organisatie als initiatiefnemers vooraf een beeld over de ruimtelijke ontwikkelingen van de komende jaren. Het regiemodel helpt om interne processen bij de gemeente, en daarmee de woningbouw, te versnellen. Er worden sneller keuzes gemaakt om projecten wel of juist niet te doen, projecten stapelen zich minder op en er ontstaan snellere doorlooptijden. Een belangrijke sleutel tot het versnellen van woningbouw. 

Schaalbaar model

De werkwijze van Bronckhorst kan door veel gemeenten worden toegepast. We zien dat gemeenten vaak worden verleid door initiatieven van derden, waardoor ze niet vasthouden aan hun prioritering. Door een werkwijze op te stellen die zorgt voor weloverwogen keuzes waar de gemeente het mee eens is, wordt dit risico kleiner.