Blog 3: Planvorming bij grootschalige bouwprojecten

Gemeenten hebben niet altijd de financiële middelen in huis om tot een haalbaar plan te komen.

Via de subsidieregeling voor de inhuur van capaciteit worden Lisanne Teunissen en Marius Schoppink daarom ingezet bij gemeenten, bijvoorbeeld als procesmanager. 

Versnelling van het planproces

Partijen kunnen vragen om een onafhankelijke partij als de gemeente en marktpartijen een grondpositie hebben. Als procesmanager zorg ik ervoor dat alle belangen worden gehoord en gewogen. Daarnaast beheer ik verschillende deelprocessen en breng ik deze samen in een algehele, overzichtelijke planning om zo het planproces te versnellen.” aldus Lisanne . Grote woningbouwopgaven bestaan uit verschillende, complexe processen die parallel lopen en elkaar opvolgen. Denk aan visievorming, beeldkwaliteit, stedenbouw,, bestemmingsplan, vergunningen en civieltechnische uitvoering. Het is belangrijk dit goed op elkaar af te stemmen, vooral wanneer de tijd beperkt is.

Behapbare oplossingen

Marius erkent dat gemeenten niet altijd de capaciteit hebben om grote woningbouwprojecten te trekken. “Grote woningbouwprojecten brengen complexiteit en daarmee unieke vraagstukken met zich mee, vraagstukken waarvoor zij niet altijd zelf de menskracht in huis hebben”. Als projectmanager stelt hij een plan van aanpak op om de complexiteit in beeld te brengen en oplossingen behapbaar te maken. Zo faseert hij verplaatsingen van bedrijven en brengt hij in het projectplan verschillende disciplines samen.

Actieplan Wonen

Het Versnellingsteam Woningbouw is onderdeel van het Actieplan Wonen. Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.