Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

Wilt u samen met een of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen en streeft u daarbij naar innovatie en transformatie van de culturele sector? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (ongeveer 2 jaar)
Voor wie: Penvoerders van samenwerkende gemeenten (gemeenten die contactpersoon zijn) kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een meerjarenprogramma dat u samen met andere gemeenten opzet. Dit intergemeentelijk meerjarenprogramma heeft als doel inwoners te betrekken bij cultuur en erfgoed, de culturele infrastructuur toekomstbestendiger te maken en de regionale identiteit te versterken.

U kunt deze subsidie aanvragen als het meerjarenprogramma gericht is op de volgende doelen en resultaten:

  • versterken van de bovenlokale cultuur- en erfgoedparticipatie;
  • transformatie naar een bovenlokale duurzame culturele infrastructuur in combinatie met de uitvoering van regioplannen. Hiermee doelen we op het geheel van onderlinge verbindingen in de culturele sector die ook in de toekomst bruikbaar blijven en die de mogelijkheden op lokaal niveau overstijgen. Voor een nadere beschrijving van de begrippen ‘duurzame culturele infrastructuur’ en ‘regioplannen’ verwijzen we u naar de statenbrieven PS2021-321en PS2021-676;
  • versterken van de regionale identiteit;
  • de manier waarop de gemeenten samenwerken in het programma is vastgelegd in een intergemeentelijk programma. In het programma staat wat de gezamenlijke doelen en resultaten van de samenwerkende gemeenten zijn, hoe de gemeenten deze doelen en resultaten willen realiseren en hoe de provincie over de voortgang en de resultaten wordt geïnformeerd.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 7.7 Cultuur- en erfgoedpacten).

De subsidie bedraagt per gemeente maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000 per gemeente per jaar. Het subsidiebedrag kan per intergemeentelijk programma eenmalig worden verhoogd met een bedrag van maximaal € 15.000 per jaar. Dit is in verband met bijdragen in de kosten door andere partijen dan de samenwerkende gemeenten. Daarbij geldt dat de totale subsidie niet meer is dan 50% van de subsidiabele kosten.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE: Cultuur- en erfgoedpacten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.040.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.