Arrangementen bij subsidies

Er zijn regels voor het verantwoorden van uw subsidie. We werken met 3 uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. De hoogte van de subsidie bepaalt welk arrangement van toepassing is.

3 arrangementen

U kunt op deze pagina lezen hoe we werken met de 3 arrangementen. Soms wijken we voor een subsidie af van een arrangement als er maatwerk nodig is.

Subsidies tot een bedrag van € 25.000 verlenen we, stellen we direct vast en betalen we uit. U hoeft hierbij geen aanvraag voor het vaststellen van de subsidie (en verantwoording) in te dienen. Ook hoeft u achteraf geen verantwoording af te leggen. Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet doorgaan of op een andere manier worden uitgevoerd, dan moet u dit binnen 2 weken schriftelijk aan ons melden. U moet aan kunnen tonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan. We voeren steekproefsgewijs controles uit.

Een subsidie van € 25.000 tot maximaal € 125.000 verlenen we eerst. Voor deze subsidies geldt dat u daarna verantwoording moet afleggen over de prestaties (en niet meer over de kosten). Zijn de prestaties waarvoor subsidie is verleend uitgevoerd en heeft u voldaan aan alle verplichtingen? Dan stellen we de subsidie vast op het verleende bedrag. Als een deel van de activiteiten niet is uitgevoerd, kunnen we een lagere subsidie vaststellen.

Bij subsidieverleningen van € 125.000 of meer geldt dat u een verantwoording moet toesturen over de prestaties en de kosten. U moet aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit doet u met een verslag. 

Accountantsverklaring

Voor subsidies die voor 1 januari 2012 zijn verleend, is een accountantsverklaring nodig als het subsidiebedrag hoger is dan € 25.000. Als de subsidie verleend is na 1 januari 2012 is een accountantsverklaring alleen nodig als het subsidiebedrag hoger is dan € 125.000. Lees aan de rechterkant van deze pagina meer over de eisen van de accountantsverklaringen in de accountantsprotocollen van incidentele subsidies en boekjaar subsidies.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.