N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N308, onderdeel de nieuwe aansluiting H2O naar Wezep op de A28.
Laatst gewijzigd op: 24-maart-2023

In februari 2023 startten we met de aanpassingen van het wegennet rondom Wezep. Zowel het bedrijventerrein als het dorp Wezep blijven goed bereikbaar.

We werken samen met de gemeente Oldebroek, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart op 20 februari 2023. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In 2024 is naar verwachting de nieuwe aansluiting op de A28 gereed. 

Werkzaamheden

Aannemer Gebr. Van der Lee start de eerste fase onder andere met zandtransport en het aanbrengen van tijdelijke verlichting. Een deel van de carpoolplaats bij afslag 17 (Zuiderzeestraatweg) wordt gebruikt als aanvoerroute voor het zandtransport. De carpoolplaats blijft gedeeltelijk beschikbaar voor weggebruikers.

Planning

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden worden onder andere het werkterrein aan beide zijden van de A28 ingericht, vinden aansluitend heiwerkzaamheden plaats en worden diverse grondwerkzaamheden uitgevoerd. Deze fase duurt tot medio juli 2023. Fase twee begint medio juli 2023 en duurt tot medio oktober 2023. Aansluitend volgen de overige fasen.

Op de hoogte blijven?

In de BouwApp plaatst de aannemer updates over onder andere wegafsluitingen en omleidingen. Ook delen ze via deze app de laatste informatie over de voortgang van de werkzaamheden.
Wilt u ook op de hoogte blijven? Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). De app kunt u herkennen aan het symbool van een gele bouwhelm. Of scan de QR-code om direct de BouwApp te downloaden. 

QR-code BouwApp rechtstreeks.png

App gedownload? Volg dan eenmalig onderstaande stappen:

  1. Ga naar ‘Ontdek’
  2. Zoek op ‘Wezep/H2O’
  3. Selecteer het project (Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op de A28)
  4. Klik op ‘Volgen'
     

Veiliger verkeer in woonkern Wezep

Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent ook dat er veel minder verkeer door Wezep rijdt. De verkeersdrukte op de Zuiderzeestraatweg en Rondweg in Wezep neemt dan af. Op deze wegen wordt het dan veiliger, vooral ook voor fietsers. Zij komen dan minder vrachtverkeer tegen. In de woonomgeving verbetert de luchtkwaliteit, doordat er minder fijnstof van het vrachtverkeer in de lucht komt.

A28—Wezep beter bereikbaar

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de snelweg A28 zijn problemen met verkeersdoorstroming. De komende jaren neemt het verkeer op de toegangswegen toe. Een goede doorstroming van het verkeer is voor de economie heel belangrijk. Als het vrachtverkeer op de A28 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale wegen. DaaromOnder andere hierom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Het bedrijvenpark H2O krijgt dan een rechtstreekse ontsluiting op de A28. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van dit bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28.
 

De bestaande aansluiting Wezep op de A28 wordt opgeheven. Ook het oude viaduct en de bestaande op- en afritten bij Wezep halen we weg. Dit doen we om de leefbaarheid in Wezep te verbeteren en het bedrijvenpark H2O beter te ontsluiten. 

Ter hoogte van Wezep maken we een nieuwe aansluiting op de A28 en een viaduct bij de Voskuilerdijk. De nieuwe aansluiting komt ter hoogte van het bedrijvenpark H2O. 

Ter hoogte van de nieuwe op- en afrit Wezep - A28, bij de Voskuilerdijk, komt een nieuw viaduct. Deze bestaat uit 2 delen; één weg voor fietsers en bromfietsers en één weg voor het overige verkeer. 

Aan één kant van de Duurzaamheidstraat planten we een rij bomen aan. Deze maakt onderdeel uit van een vleermuizenroute vanuit de Voskuilerdijk naar de visvijver. 

Op de rondweg komt een nieuwe turborotonde. Deze turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar u al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Op deze rotonde is het niet mogelijk om af te snijden of door anderen afgesneden te worden. Daarom is deze verkeersveiliger.
Voor fietsers verandert er veel bij de turborotonde. Zij moeten hier voorrang verlenen aan het overige verkeer, ondanks dat de rotonde binnen de bebouwde kom ligt. 

Er komt een nieuwe provinciale weg die we met een rotonde aansluiten op de N308. Dit wordt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308). Deze weg loopt parallel aan de A28. In Wezep passen we de fietspaden en rotonde Rondweg – Duurzaamheidsstraat aan. De enkelstrooksrotonde wordt een turbotonde.

Op het kruispunt met de Zuiderzeestraatweg komt een nieuwe rotonde. Bij deze rotonde maken we een rustplaats voor fietsers en wandelaars, aangekleed met fruitbomen en zitplekken. 

Tussen het bestaande viaduct van de A28 ter hoogte van de Zuiderzeestraatweg en de rotonde op de Rondweg gaat alles op de schop. Direct na de bestaande rotonde met de Zuiderzeestraatweg rijdt fiets- en autoverkeer onder dit viaduct door. Fietsers rijden straks aan de linkerkant. Voetgangers krijgen een voetpad aan de rechterkant.  Er komen nieuwe bushaltes en we richten de omgeving in met groen. 

Landschap en natuur bij entree A28 - Wezep 

Langs de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijvenpark H2O liggen brede bermen. We willen deze bermen zo ‘groen’ mogelijk inrichten met veel verschillende soorten planten. Dat trekt veel insecten aan en zorgt voor een mooi landschap. Zo ontstaat er meer biodiversiteit. De ‘Imkersvereniging Wezep - Hattem - Oldebroek’ adviseerde ons in de keuze van de beplanting.

Op de afbeelding hieronder zie je een kaart van het landschapsontwerp voor het gebied langs de A28 en bij de oude en nieuwe ontsluitingswegen. 

Water

Tussen de A28 en de Rondweg, bij het nieuwe viaduct, ligt al een waterplas. We gaan deze waterplas groter maken. We zorgen voor verschillende waterdieptes en een oever met afwisselende plantengroei. Ook dat draagt bij aan meer biodiversiteit. Meer plantensoorten trekken meer insectensoorten aan en daar profiteren weer meer vissoorten en andere dieren van die in en bij het water leven. In de plas komen velden met lelies.

Bomenkap voor nieuwe aansluiting

In december 2021 zijn op verschillende locaties bomen en bosschages gekapt. Dit was nodig om ruimte te maken voor de nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van bedrijvenpark H2O. Voor het kappen van de bomen heeft gemeente Oldebroek aan provincie Gelderland een omgevingsvergunning verleend. Tegen de vergunning is geen bezwaar gemaakt.

Herplant

Langs het hele wegvak planten we 225 nieuwe bomen als compensatie voor de bomenkap. Er komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die minder gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. We planten vooral inheemse soorten. Dit zijn soorten die van nature in Nederland in deze omgeving voorkomen. Behalve bij de toegangsweg naar de dorpskern. Hier hebben we gekeken hoe we de entree naar het dorp zo mooi mogelijk kunnen maken. We hebben gekozen voor inheemse winterlindes die het dorpskarakter versterken. Op de middenberm van de rotonde komen 3 magnolia’s. Magnolia’s zijn niet inheems, maar kunnen ons klimaat uitstekend verdragen. De magnolia is erg fraai. Vooral wanneer ze vroeg in het voorjaar bloeien.

Bomen voor vliegroutes van vleermuizen

Er komen ook bomen op de Voskuilerdijk en ter hoogte van de nieuwe aansluiting voor de ondersteuning van de vliegroutes van vleermuizen. Dit is belangrijk voor de bescherming van vleermuizen. De meeste vleermuissoorten gebruiken lijnvormige structuren in het landschap, zoals een bomenrij, als vliegroute tussen verblijfplaats en foerageergebieden.

Bedrijvenpark H2O

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven.

Grondaankopen

Om de aanpassingen te kunnen doorvoeren, is grond nodig. De benodigde grond is inmiddels in eigendom van de gemeente Oldebroek.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. In september 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Oldebroek het bestemmingsplan ‘Aansluiting A28’ vast. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 ondertekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst nemen wij de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat voeren wij ook de aanpassing van de A28 uit.

Contact met belanghebbenden en belangstellenden

De gemeente voerde verschillende gesprekken tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. 

Nieuwsbrieven

We houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarom versturen we nieuwsbrieven. Lees de laatste hier terug of meld u aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag stellen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch of per e-mail. Ook kunt u daar een afspraak maken voor een toelichting op het ontwerp met een medewerker van het projectteam. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Telefoonnummer 026 3599999.