N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N308, onderdeel de nieuwe aansluiting H2O naar Wezep op de A28.
N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28
Laatst gewijzigd op: 15-november-2022

In december 2022 starten we met de aanpassingen van het wegennet rondom Wezep. Zowel het bedrijventerrein als het dorp Wezep blijven goed bereikbaar.

Informatie over werkzaamheden en verkeershinder eind 2022 bekend

In december 2021 keurden alle betrokken partijen het definitief ontwerp goed. In de zomer starten we de aanbestedingsprocedure. Wij verwachten dat eind 2022 bekend is welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Samen met de wegbeheerders (gemeenten Oldebroek, Heerde en Hattem en Rijkswaterstaat) maken we vooraf afspraken over de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering.
De voorbereiding van de werkzaamheden over het verleggen van de kabels en leidingen en het verder afstemmen van de planning worden deze zomer afgerond. Wanneer bekend is wie de aannemer wordt, starten we met de voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat we in de 1e helft van 2023 daarmee beginnen. De omleidingsroutes worden vooraf bekendgemaakt. En worden op verschillende manieren langs de weg aangegeven, onder andere met omleidingsborden, rijbaansignalering en matrixborden op de autosnelweg. Nadere informatie volgt nog. De werkzaamheden zullen in ieder geval tot de zomer van 2024 duren. 

Links

A28—Wezep beter bereikbaar

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de snelweg A28 zijn problemen met verkeersdoorstroming. De komende jaren neemt het verkeer op de toegangswegen toe. Een goede doorstroming van het verkeer is voor de economie heel belangrijk. Als het vrachtverkeer op de A28 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale wegen. Daarom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Het bedrijvenpark H2O krijgt dan een rechtstreekse ontsluiting op de A28. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van dit bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28.

Veiliger verkeer in woonkern Wezep

Naast de ontwikkeling van het bedrijvenpark is ook de leefbaarheid in Wezep een aandachtspunt. Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent ook dat er veel minder verkeer door Wezep rijdt. De verkeersdrukte op de Zuiderzeestraatweg en Rondweg in Wezep neemt dan af. Op deze wegen wordt het dan veiliger, vooral ook voor fietsers. Zij komen dan minder vrachtverkeer tegen. In de woonomgeving verbetert de luchtkwaliteit, doordat er minder fijnstof van het vrachtverkeer in de lucht komt.

Presentatiefilm H2O Wezep

Presentatiefilm H2O Wezep transcriptie

Presentatiefilm H2O Wezep transcriptie Een titelscherm komt in beeld met de tekst: Goede ontsluiting H2O – Wezep We zien een luchtfoto van de A28 ter hoogte van Wezep. Op de luchtfoto worden lijnen geprojecteerd die de snelweg en de provinciale wegen weergeven. Met gekleurde en bewegende lijnen wordt de locatie van de nieuwe aansluiting op de A28, een nieuw viaduct en een nieuwe provinciale weg aangegeven. Dankzij een knipperende lijn die langzaam vervaagd, wordt duidelijk dat een provinciale weg wordt omgelegd via het nieuwe viaduct. De camera beweegt verder naar het zuidwesten en een geanimeerde gele lijn volgt het camerabeeld. De gele lijn kruist en andere gele lijn die vanuit het noorden komt, waarna een rotonde de twee lijnen verbindt. Het oude viaduct en de bestaande op- en afritten die op dit punt aanwezig zijn, worden door middel van een knipperende lijn afgebeeld. De knipperende lijn vervaagt langzaam omdat het oude viaduct en de op- en afritten weg worden gehaald om de leefbaarheid in Wezep te verbeteren en het bedrijventerrein H2O beter te ontsluiten. De camera zoomt vanuit het oosten van de A28 in op de nieuwe verkeersstructuur. Hier is, met behulp van aanwijspijlen, het bedrijventerrein, Wezep, de A28 en de Voskuilerdijk te zien. De camera zoomt verder in waarna je vanaf knooppunt Hattemerbroek meerijdt op de snelweg. Er wordt ingezoomd op het nieuwe verkeersviaduct met aan beide kanten verschil in metselwerk. Beide kanten van het viaduct hebben er verwijzing naar het stratemakersdorp Wezep, maar hebben allebei een andere uitstraling. De camera kijkt vanaf de kant van Wezep naar het nieuwe viaduct, deze bestaat uit twee delen. Vooraan is het deel voor fietsers en bromfietsers waar te nemen, daarachter het deel voor het overige verkeer. De camera beweegt vervolgens vanuit vogelvlucht van het viaduct naar het bedrijventerrein. In de verte is de nieuwe turborotonde te zien is ter hoogte van de Rondweg. De bebouwde kom van Wezep wordt tegelijkertijd aangeduid met een aanwijspijl. Rechts van de Duurzaamheidstraat wordt een bomenrij aangeplant. Deze maakt onderdeel uit van een vleermuizenroute vanuit de Voskuilerdijk. Er wordt ingezoomd op het fietsgedeelte van de turborotonde. De fietsers moeten voorrang verlenen aan het overige verkeer waardoor er voor hen veel veranderd. Een aanwijspijl geeft de Rondweg aan, waar aan beide kanten van de weg nieuwe bushaltes komen. De camera zoomt iets verder uit waardoor een overzicht te zien is van de gehele turborotonde. Het is een tweestrooksrotonde waar je vóór het oprijden de juiste rijstrook moet kiezen. In de verte is het bedrijventerrein te zien. Deze wordt ook met een aanwijspijl aangeduid. Vanuit enkele camerastandpunten wordt duidelijk dat je op deze rotonde niet kunt afsnijden of afgesneden kunt worden. Hierdoor is deze rotonde verkeersveiliger. De camera gaat vanaf de turborotonde over het viaduct naar de nieuwe provinciale weg, de N308. De camera laat de nieuwe provinciale weg zien naast de A28. Aan de andere kant van de A28 is de nieuwe visvijver te zien door middel van een aanwijspijl. Deze vijver bestaat al, maar wordt vergroot waardoor de vissen meer ruimte krijgen en de sportvissers meer visstekken. De camera rijdt mee over de nieuwe provinciale weg naar de nieuwe rotonde met de Zuiderzeestraatweg. Rond de rotonde wordt een rustplaats gemaakt voor fietsers en wandelaars, aangekleed met fruitbomen en zitplekken. De camera zoomt iets verder uit waardoor de gehele rotonde en het bestaande viaduct zichtbaar zijn. In de verte is de Zuiderzeestraatweg te zien als oriëntatiepunt dankzij een aanwijspijl. De camera rijdt verder mee vanaf de rotonde onder het viaduct naar de Zuiderzeestraatweg. Tussen het viaduct en de rotonde bij de Rondweg gaat alles op de schop, er komen nieuwe bushaltes en de omgeving wordt ingericht met meer groen. Ook wordt hier duidelijk dat de fietsers aan de linkerkant gaan rijden en de voetgangers een voetpad krijgen aan de rechterkant. De camera rijdt de weg nog af tot en met de rotonde met de rondweg. Een titelscherm komt in beeld met de tekst: Kijk voor meer informatie op: www.gelderland.nl/H2O-Wezep

Film definitief ontwerp nieuwe aansluiting H20

Bent u benieuwd hoe de nieuwe aansluiting eruit komt te zien? Dit filmpje laat zien hoe de aansluiting eruit komt te zien, hoe verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308) en de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat aangepast gaan worden.

De bestaande aansluiting Wezep op de A28 wordt opgeheven. Ook het oude viaduct en de bestaande op- en afritten bij Wezep halen we weg. Dit doen we om de leefbaarheid in Wezep te verbeteren en het bedrijvenpark H2O beter te ontsluiten. 

Ter hoogte van Wezep maken we een nieuwe aansluiting op de A28 en een viaduct bij de Voskuilerdijk. De nieuwe aansluiting komt ter hoogte van het bedrijvenpark H2O. 

Ter hoogte van de nieuwe op- en afrit Wezep - A28, bij de Voskuilerdijk, komt een nieuw viaduct. Deze bestaat uit 2 delen; één weg voor fietsers en bromfietsers en één weg voor het overige verkeer. 

Aan één kant van de Duurzaamheidstraat planten we een rij bomen aan. Deze maakt onderdeel uit van een vleermuizenroute vanuit de Voskuilerdijk naar de visvijver. 

Op de rondweg komt een nieuwe turborotonde. Deze turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar u al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Op deze rotonde is het niet mogelijk om af te snijden of door anderen afgesneden te worden. Daarom is deze verkeersveiliger.
Voor fietsers verandert er veel bij de turborotonde. Zij moeten hier voorrang verlenen aan het overige verkeer, ondanks dat de rotonde binnen de bebouwde kom ligt. 

Er komt een nieuwe provinciale weg die we met een rotonde aansluiten op de N308. Dit wordt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308). Deze weg loopt parallel aan de A28. In Wezep passen we de fietspaden en rotonde Rondweg – Duurzaamheidsstraat aan. De enkelstrooksrotonde wordt een turbotonde.

Op het kruispunt met de Zuiderzeestraatweg komt een nieuwe rotonde. Bij deze rotonde maken we een rustplaats voor fietsers en wandelaars, aangekleed met fruitbomen en zitplekken. 

Tussen het bestaande viaduct van de A28 ter hoogte van de Zuiderzeestraatweg en de rotonde op de Rondweg gaat alles op de schop. Direct na de bestaande rotonde met de Zuiderzeestraatweg rijdt fiets- en autoverkeer onder dit viaduct door. Fietsers rijden straks aan de linkerkant. Voetgangers krijgen een voetpad aan de rechterkant.  Er komen nieuwe bushaltes en we richten de omgeving in met groen. 

Landschap en natuur bij entree A28 - Wezep 

Langs de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijvenpark H2O liggen brede bermen. We willen deze bermen zo ‘groen’ mogelijk inrichten met veel verschillende soorten planten. Dat trekt veel insecten aan en zorgt voor een mooi landschap. Zo ontstaat er meer biodiversiteit. De ‘Imkersvereniging Wezep - Hattem - Oldebroek’ adviseerde ons in de keuze van de beplanting.

Op de afbeelding hieronder zie je een kaart van het landschapsontwerp voor het gebied langs de A28 en bij de oude en nieuwe ontsluitingswegen. 

Water

Tussen de A28 en de Rondweg, bij het nieuwe viaduct, ligt al een waterplas. We gaan deze waterplas groter maken. We zorgen voor verschillende waterdieptes en een oever met afwisselende plantengroei. Ook dat draagt bij aan meer biodiversiteit. Meer plantensoorten trekken meer insectensoorten aan en daar profiteren weer meer vissoorten en andere dieren van die in en bij het water leven. In de plas komen velden met lelies.

Bomenkap voor nieuwe aansluiting

In december 2021 zijn op verschillende locaties bomen en bosschages gekapt. Dit was nodig om ruimte te maken voor de nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van bedrijvenpark H2O. Voor het kappen van de bomen heeft gemeente Oldebroek aan provincie Gelderland een omgevingsvergunning verleend. Tegen de vergunning is geen bezwaar gemaakt.

Herplant

Langs het hele wegvak planten we 225 nieuwe bomen als compensatie voor de bomenkap. Er komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die minder gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. We planten vooral inheemse soorten. Dit zijn soorten die van nature in Nederland in deze omgeving voorkomen. Behalve bij de toegangsweg naar de dorpskern. Hier hebben we gekeken hoe we de entree naar het dorp zo mooi mogelijk kunnen maken. We hebben gekozen voor inheemse winterlindes die het dorpskarakter versterken. Op de middenberm van de rotonde komen 3 magnolia’s. Magnolia’s zijn niet inheems, maar kunnen ons klimaat uitstekend verdragen. De magnolia is erg fraai. Vooral wanneer ze vroeg in het voorjaar bloeien.

Bomen voor vliegroutes van vleermuizen

Er komen ook bomen op de Voskuilerdijk en ter hoogte van de nieuwe aansluiting voor de ondersteuning van de vliegroutes van vleermuizen. Dit is belangrijk voor de bescherming van vleermuizen. De meeste vleermuissoorten gebruiken lijnvormige structuren in het landschap, zoals een bomenrij, als vliegroute tussen verblijfplaats en foerageergebieden.

Bedrijvenpark H2O

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven.

Grondaankopen

Om de aanpassingen te kunnen doorvoeren, is grond nodig. De benodigde grond is inmiddels in eigendom van de gemeente Oldebroek.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. In september 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Oldebroek het bestemmingsplan ‘Aansluiting A28’ vast. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 ondertekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst nemen wij de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat voeren wij ook de aanpassing van de A28 uit.

Contact met belanghebbenden en belangstellenden

De gemeente voerde verschillende gesprekken tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. 

Nieuwsbrieven

We houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarom versturen we nieuwsbrieven. Lees de laatste hier terug of meld u aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag stellen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch of per e-mail. Ook kunt u daar een afspraak maken voor een toelichting op het ontwerp met een medewerker van het projectteam. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Telefoonnummer 026 3599999.