Historie

In het najaar van 2017 neemt provincie Gelderland het initiatief van gemeente Wageningen over om naar oplossingen te zoeken om de autobereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Op deze pagina nemen we u chronologisch mee in de stappen die zijn gezet.

In het najaar van 2017 neemt provincie Gelderland het initiatief van gemeente Wageningen over om naar oplossingen te zoeken om de autobereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De bereikbaarheid van Wageningen en Campus Wageningen is belangrijk voor de ontwikkeling van Foodvalley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De in Foodvalley samenwerkende partners willen deze economische kansen die dit biedt benutten. De route Nijenoord Allee – Mansholtlaan/Willem Dreeslaan is een probleem. En ook de rotonde bij de campus van de Wageningen Universiteit. Tijdens de spits loopt het verkeer hier vast. Dit stagneert de bereikbaarheid van en de doorstroming op de routes in Wageningen en van de Wageningen Campus.

Tussen april en september 2018 werkt provincie Gelderland aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF 7,2 MB). Dit document is het plan van aanpak voor het Milieueffectrapport. In eerste instantie zou alleen onderzoek gedaan worden naar de aanleg van een nieuwe weg over de Campus van Wageningen, de Campusroute. De NRD was onderwerp van inspraak. De binnengekomen reacties verwerkten we, net als het advies van de Commissie m.e.r. Gedeputeerde Staten heeft de NRD, waarvan Oplegnotitie (PDF 170 kB) en de Nota van antwoord (PDF 2,8 MB) onderdeel zijn, in september 2018 vastgesteld.

In januari 2019 voegen we de bestaande weg over de Mansholtlaan – Nijenoord Allee toe als mogelijke oplossing om de autobereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. We noemen die ‘Alternatief Bestaande Route’. De aanleiding hiervoor zijn de verkeerstellingen en de uitkomsten van het geactualiseerde verkeersmodel. Hieruit blijkt dat de verkeersdruk weliswaar oploopt en richting 2030 blijft toenemen, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Hierdoor komt de uitbreiding van bestaande wegen in beeld. Provincie Gelderland besluit om de Bestaande Route én de 6 varianten over de Campus te onderzoeken in het milieueffectonderzoek. Zie hieronder het overzicht van alle routes en de bijbehorende schetsontwerpen:  

Op 21 april 2020 gaven Gedeputeerde Staten het milieueffectrapport vrij. In het milieueffectrapport keken we naar 2 oplossingen om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten, namelijk:

 • Uitbreiden van de wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Deze oplossing noemen we ‘Alternatief Bestaande Route’, kortweg ABR.
 • Aanleg van een nieuwe weg langs Wageningen Campus. Hiervoor zijn 6 varianten bedacht. Deze oplossing noemen we de Campusroute.

Het milieueffectrapport maakt duidelijk in hoeverre met de ABR en de 6 varianten van de Campusroute de doelen bereikt worden om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten. Ook wordt duidelijk wat de effecten van het ABR en de 6 varianten van de Campusroute op het milieu en de omgeving zijn.

Het milieueffectrapport (MER), inclusief bijlagen, bestaat uit ruim 1000 pagina’s. We maakten daarom een samenvatting en hebben de hoofdlijnen van het project uiteengezet. Hierin leest u ook wat de verwachte kosten van de oplossingen zijn. Leestip: We raden u aan om in onderstaande volgorde de documenten door te nemen, omdat de informatie van breed naar gedetailleerd gaat:

Tot en met 17 juli 2020 konden organisaties en partijen het college van Gedeputeerde Staten adviseren over hun voorkeursvariant. Wij vroegen daarvoor advies aan:

 • De individuele partijen uit de klankbordgroep (PDF 105 kB).
  Begin juni 2020 organiseren wij een online bijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep, om de hoofdlijnen van het MER en de voortgang van het proces te bespreken. Daarna hebben de klankbordgroep partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met hun achterban. Andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.
 • Commissie voor de milieueffectrapportage: deze onafhankelijke commissie toetst de kwaliteit en de volledigheid van het Milieueffectrapport. Hierdoor borgen we een voldoende betrouwbare basis om te komen tot zorgvuldige besluitvorming.
 • Gemeente Wageningen, gemeente Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe.

In oktober 2020 koos het college van Gedeputeerde Staten het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Deze route bestaat uit het aanpassen en uitbreiden van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken. De keuze voor het ABR is volgens het college de beste afweging tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. Het ABR zorgt voor een betere doorstroming van de auto en de fiets. 

Op de kaart is het Alternatief Bestaande Route ingetekend. In de legenda is een uitsnede van de onderdoorgang van de Nijenoord Allee / Churchillweg opgenomen. Daarop is te zien dat de Nijenoord Allee onder de Churchillweg doorloopt. Vanuit beide rijbanen van de Churchillweg komt een op-en een afrit die aansluit op de Churchillweg.

Het ABR mét de onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee heeft de voorkeur van het college van Gedeputeerde Staten, omdat:

 • de vooraf gestelde bereikbaarheidsdoelen vrijwel allemaal gehaald worden.
 • het uitbreiden van bestaande infrastructuur beter aansluit bij de provinciale beleidskaders dan de aanleg van nieuwe infrastructuur.
 • het ABR de meest duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur. Hierdoor is deze oplossing juridisch gezien minder complex dan een Campusroute variant.
 • de onderdoorgang op de Nijenoord Allee zorgt voor het behoud van de autobereikbaarheid van de wijken en voorzieningen.

Gemeente Wageningen en Wageningen University and Research staan achter de keuze van het ABR. En ook heeft het ABR het breedst mogelijke draagvlak op basis van de adviezen die zijn uitgebracht door verschillende organisaties en klankbordgroep-partijen.

Fietsers kunnen de Nijenoord Allee ter hoogte van de Churchillweg lastig oversteken. Door toenemend auto- en fietsverkeer in de toekomst verbetert dit niet. In veel adviezen is aangegeven dat dit probleem opgelost moet worden als onderdeel van het ABR. Door onder het kruispunt Churchillweg-Bornsesteeg een onderdoorgang voor auto’s op de Nijenoord Allee aan te leggen, scheiden we autoverkeer en fietsverkeer van elkaar. Zo verbetert het oversteken van fietsers én het doorstromen van het verkeer. Tegelijkertijd blijven omliggende woonwijken en voorzieningen bereikbaar.