Stuurgroep adviseert over ontwerp windpark Echteld Lienden

Vrijdag 24 november 2023 vond de derde vergadering van de stuurgroep windpark Echteld Lienden plaats. Het belangrijkste onderwerp was het voorkeursalternatief voor het windparkontwerp. De stuurgroep gaf geen unaniem advies voor één specifiek ontwerp aan de provincie.
Gepubliceerd op: 30-november-2023

De stuurgroep bestaat uit  provincie Gelderland, de gemeentes Buren en Neder-Betuwe, Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall. In deze vergadering sloot voor het eerst ook een vertegenwoordiging van de omgevingsadviesraad (OAR) aan. De stuurgroep adviseert de provincie over belangrijke beslissingen in het project, waaronder het ontwerp. Op basis van alle input die de afgelopen maanden is opgehaald zijn verschillende mogelijke ontwerpen voor het windpark opgesteld. De leden van de stuurgroep gaven de provincie elk hun advies over de keuze voor het voorkeursalternatief.

Input voor voorkeursalternatief

Op basis van alle milieuonderzoeken, technische beperkingen en input vanuit de omgeving kwamen 9 mogelijke locaties naar voren voor de plaatsing van windturbines bij  Echteld Lienden. Daarbij wordt uitgegaan van een ashoogte (waar de gondel van de turbine zit) van 166 meter en een maximale tiphoogte van ongeveer 250 meter. Op basis van de 9 locaties kiest de provincie een ontwerp: een voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA bevat het aantal windturbines, de hoogte ervan en de locatie van de windturbines. Op de kaart zijn de 9 mogelijke posities van windturbines weergegeven. De cirkels rondom de windturbines beschrijven de onderlinge afstand die zij van elkaar moeten houden.

Een belangrijk uitgangspunt dat bij de verschillende ontwerpen is meegenomen, is het doel voor duurzame energieopbrengst vanuit de Regionale Energie Strategie (RES). Er zijn 8 windturbines van bovenstaande afmetingen nodig om de doelstelling voor energieopbrengst uit de RES te behalen. Bij het aantal van 8 windturbines is het niet mogelijk om alle windturbines in een enkele lijn aan beide kanten naast de snelweg te plaatsen. Voor het opstellen van de verschillende ontwerpen is uitgebreid input opgehaald bij onder andere de omgevingsadviesraad en de derde informatieavond in november 2023. Daarnaast is er tweemaal een ontwerp-platform georganiseerd waar leden van de OAR, ambtenaren van de verschillende overheden en andere betrokken partijen hebben meegedacht.

Input van de stuurgroep voor voorkeursalternatief

In de stuurgroep worden een aantal punten breed gedeeld:

  • Voor dit gebied heeft een zo klein mogelijk aantal hoge windturbines de voorkeur boven meer lagere windturbines.
  • De beschikbaarheid van energie (stroom) staat in dit gebied onder druk. Het leveren van stroom rechtstreeks aan inwoners en ondernemers in het gebied (bijvoorbeeld op bedrijventerrein Medel) vindt de stuurgroep zeer wenselijk. 
  • De windturbine meest zuidwestelijk in het plan heeft de meeste voorkeur om niet in het ontwerp op te nemen. Wanneer deze windturbine vervalt, dan kan de meest zuidelijke molen vlak bij de Saneringsweg mogelijk opschuiven naar het noorden (in lijn met de wens van verschillende omwonenden).

Advies omgevingsadviesraad

De omgevingsadviesraad bracht vrijdag een advies uit over het voorkeursalternatief. Zij pleitten voor het niet onevenredig belasten van de woonkernen in de buurt van het gebied. Zij adviseren om een ontwerp te kiezen met een aantal van 4 windturbines, waarbij dan een grotere hoogte van de turbine minder bezwaarlijk is.

Advies gemeente Buren

De gemeente Buren gaf aan met geen van de varianten akkoord te kunnen gaan, omdat molens hoger dan 25 meter niet passen bij het vastgestelde beleid van de gemeente Buren. Daarnaast zijn de ontwerpen niet in lijn met het besluit (amendement) van de gemeenteraad om het zoekgebied voor opwek van windenergie in te kaderen tot de Panderweg. De gemeente Buren gaf ook aan op koers te liggen om het RES-bod van de gemeente waar te maken met onder andere (extra) zonneparken.

Advies Gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe adviseerde een ontwerp met 7 windturbines, zoals het uitgangspunt was in de RES 1.0 (voorafgaand aan het amendement van Buren). Daarnaast pleitte de gemeente sterk voor het optimaliseren van het ontwerp in zuidwestelijke hoek, om (geluids-)overlast voor inwoners te minimaliseren. 

Advies Vattenfall

Vattenfall gaf aan dat vanwege de gewenste energieopbrengst, een optimaal gebruik van de netaansluiting en de financiële haalbaarheid van het plan 8 windturbines noodzakelijk zijn voor dit windpark. Hogere windturbines dan nu voorzien (en daarmee een kleiner aantal turbines) zijn voor dit specifieke gebied op dit moment technisch niet haalbaar.

Vervolg

De provincie neemt als bevoegd gezag (verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning voor dit windpark) naar verwachting op 19 december 2023 een besluit over het voorkeursalternatief. De provincie zal bij dit besluit alle belangen en adviezen die in de stuurgroep zijn gegeven zorgvuldig afwegen. We informeren de omgeving na 19 december over het besluit. Het voorkeursalternatief wordt na het besluit uitgebreid onderzocht op alle milieueffecten zoals bijvoorbeeld geluid, veiligheid, ecologie en energieopbrengst.

De initiatiefnemers werken het voorkeursalternatief daarna uit in een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp presenteren zij op de volgende informatieavond, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Hier zitten bijvoorbeeld ook toegangswegen en de benodigde kabels in. 

Meer informatie

Meer informatie over het project en de voortgang leest u op onze pagina 'Energiepark Echteld Lienden;.