Start voorbereiding provinciaal inpassingsplan Energiepark Echteld-Lienden

Vattenfall N.V. en Energiecoöperatie Echteld-Lienden bereiden de plaatsing voor van nieuwe windturbines in de gemeente Buren en de vervanging van 4 bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe. De locaties liggen langs de A15.
2 mensen in een veld wijzen naar een windturbine
Gepubliceerd op: 1-november-2022

We starten met het voorbereiden van het inpassingsplan. Hierin worden regels en richtlijnen vastgelegd. Bijvoorbeeld over geluid, slagschuw en landschappelijke inpassing.

Windpark nodig voor opwekken duurzame energie

De regio wil meer 0,650 TWh per jaar aan windenergie opwekken. Het nieuwe energiepark in Buren van 3 tot 5 windturbines en de vervanging van het oude windpark in Neder-Betuwe leveren hieraan een bijdrage van ongeveer 0,175 TWh per jaar. Dit is ongeveer een 25% van de regionale doelstelling. Daarnaast dragen de windturbines bij aan een efficiënt en effectief energienetwerk. Hiervoor is het nodig dat er een goed evenwicht is tussen energie van zonnevelden én windturbines. Dit bespaart aanzienlijke maatschappelijke kosten. 

Inbreng van belanghebbenden

De beide initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor een goed participatie-en communicatieproces. We hechten eraan dat dat dit zorgvuldig gebeurt. Initiatiefnemers geven aan dat ze inwoners willen betrekken via een ontwerpplatform. Aan het ontwerpplatform nemen ook belangenorganisaties en gemeenten deel. Samen met inwoners wordt een burgerberaad ingericht die de functie van een adviesraad krijgt. Naast goed contact met de inwoners is er aandacht voor het betrekken van onderwijsinstellingen, jongeren en bedrijfsleven. Niet direct betrokkenen worden goed op de hoogte gehouden. 
Provinciale communicatie inpassingsplan
Wij sluiten aan op het participatietraject dat nu al loopt. We informeren omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk over onze besluiten en onze aanpak. We maken een participatie-en communicatieplan waarin staat hoe we dit doen. Ook werken we het omgevingsmanagement verder uit samen met initiatiefnemers en de gemeenten. 
 

Financiële participatie

We hechten eraan dat inwoners financieel kunnen profiteren van lokaal opgewerkte energie. Initiatiefnemers geven aan dat financiële participatie voor inwoners een belangrijk onderdeel is van Energiepark Echteld-Lienden. Zij kijken hierbij ook hoe ze armoede door te hoge energierekeningen tegen kunnen gaan. 

Provincie bevoegd gezag voor windparken

De provincie is het bevoegd gezag voor windparken van meer dan 5 Megawatt op grond van de Elektriciteitswet. In de regel dragen wij dit bevoegd gezag over aan de gemeenten. Deze voeren dan de ruimtelijke procedure uit. De gemeente Buren heeft aangegeven niet aan een windpark mee te willen werken. De gemeente Neder-Betuwe wil dit wel. Daarom doen wij de procedure nu. Ook omdat de beoogde locatie voor Energiepark-Echteld Lienden een locatie is die in de regionale energiestrategie van de Fruitdelta Rivierenland is opgenomen en vastgesteld. Zowel door gemeenteraden als Provinciale Staten.