Samen werken aan het Gelderland van morgen

We hebben veel plannen in Gelderland. We willen tot 2030 100.000 nieuwe woningen bouwen, energieneutraal zijn, de natuur herstellen en de landbouw duurzamer maken. Maar onze ruimte is beperkt. Zeg maar gerust: er is te weinig ruimte. Hoe maken we keuzes?
Gepubliceerd op: 16-november-2023

Gelders Ruimtelijk voorstel 

Op dinsdag 14 november 2023 stelden Gedeputeerde Staten het provinciale ‘Ruimtelijk voorstel’ vast. Dit document is ons gespreksvoorstel richting het Rijk en het vormt de basis om ruimtelijke keuzes te maken. Het voorstel laat zien waar in Gelderland de landelijke en regionale plannen terecht moeten komen.  Op welke plekken schuurt het? En op welke plekken liggen kansen? 

 

We moeten op een andere, creatieve manier met onze ruimte omgaan.

Met verbeeldingskracht, de blik vooruit en gericht op kansen. Waarbij we rekening houden met elkaar. En waarbij we weten wat elkaars belangen zijn. Zodat we de opgaven niet naar elkaar doorschuiven, maar écht toekomstgerichte keuzes maken, met aandacht voor de leefbaarheid in onze mooie provincie.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil

provincie Gelderland

8 gesprekspunten voor het Rijk 

In het Ruimtelijk voorstel formuleren we 8 gesprekspunten, om met het Rijk te bespreken. Op deze punten hebben we elkaar (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) nodig om slimme keuzes en combinaties te maken. De 8 gesprekspunten: 

  • Inzetten op een gebalanceerde stedelijke groei;
  • Versterken van leefbare kernen en landelijk gebied;
  • Creëren van ruimte voor economie met regionale meerwaarde;
  • Zorgen voor een duurzame energievoorziening;
  • Ontwikkelen van toekomstperspectief voor de landbouw;
  • Versterken van biodiversiteit en natuurherstel;
  • Voortzetten van integraal riviermanagement en beheer;
  • Zorgen voor voldoende en schoon zoetwater.

Naast deze gesprekspunten, houden we in alle keuzes en overwegingen rekening met het bodem- en watersysteem, ruimtelijke kwaliteit en brede welvaart. 

Stad en land in balans 

We willen bijvoorbeeld met het Rijk bespreken dat we een strategie nodig hebben voor héél Gelderland, niet alleen voor de landelijk geselecteerde grootstedelijke gebieden (de zogeheten ‘NOVEX-gebieden’). Hoe zorgen we dat er ook investeringen en afspraken komen voor de vele grote, middelgrote en kleine steden en dorpen in Gelderland? Hierbij moeten we ook afspraken maken over mobiliteit en (OV-) bereikbaarheid. Ook willen we met het Rijk in gesprek over hoe we de Gelderse economie kunnen versterken. En afspraken maken over de goederencorridors, duurzame bedrijventerreinen en ruimte voor circulaire economie. 

Botsende belangen, transparante keuzes en afspraken 

Het is belangrijk dat we elkaars belangen kennen. En dat we dit met elkaar bespreken, om zo goede afwegingen te maken. De afspraken die we maken voor de samenwerking helpen bij een transparant proces, zodat we elkaar niet verrassen. Het is ook een gezamenlijk zoekproces, waarin we leren en waarin niet alles in 1 keer goed gaat. We hebben alles in huis om de problemen op te lossen. Maar dat kan alleen als we alle kennis in de samenleving bundelen en samen de schouders eronder zetten. 

Gelderse aanpak

In Gelderland kiezen we samen met gemeenten en waterschappen voor een langjarige samenwerking. Op het gebied van wonen, werken en mobiliteit, natuur en landbouw, economie en energie. Dit doen we volgens onze Gelderse aanpak: samen en met respect voor elkaars belangen. Een aanpak waar we trots op zijn en die we willen vasthouden. Een aanpak die ook aansluit op wat de Omgevingswet van ons vraagt.    
We werken vanuit de dynamiek en het karakter van de 7 Gelderse regio’s. In regioarrangementen leggen we vast wat onze agenda is en wat onze afspraken zijn rondom de opgaven die we tegenkomen. Wij nemen hierin de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren waarmee we onze doelen realiseren. De regioarrangementen vormen de basis voor ons ruimtelijk voorstel.

Samen werken we aan het Gelderland van morgen!   

Download hier het Ruimtelijk Voorstel.

Lees meer op onze webpagina samenwerkenaangelderland