Provinciale Staten vergaderen over Verstedelijkingsstrategie

Provinciale Staten (PS) houden op woensdag 19 oktober 2022 oordeelsvormende bijeenkomsten. Daarbij gaan zij in gesprek met Gedeputeerde Staten (GS) over diverse onderwerpen. De Oordeelsvorming biedt ruimte voor inspraak door belanghebbenden.
statenleden zitten in de statenzaal
Gepubliceerd op: 19-oktober-2022

Startnotitie nieuwe kaart van Gelderland

De minister voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vroeg ons én de andere provincies om de nationale programma’s voor verstedelijking, energietransitie en stikstof te combineren met hun regionale opgaven. We kunnen niet alle beleidsambities tot uitvoering brengen. Gelderland is daarvoor te klein. We moeten dus keuzes maken en proberen slimme combinaties te maken. GS hebben kaders nodig voor deze opdracht en praten hier met PS over in de vergadering van 19 oktober.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – FoodValley

Tot 2040 moeten er volgens de huidige woningprognoses 100.000 extra woningen bij komen in de regio Arnhem – Nijmegen – FoodValley. 

Samen met 26 gemeenten, waterschappen, en het Rijk hebben we gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie. 

Daarin staan de opgaven opgenomen voor: 

 • werklocaties
 • bereikbaarheid
 • recreatie
 • klimaat en water
 • energietransitie
 • landbouw
 • stikstof
 • leefbaarheid en natuur
 • landschap allemaal zijn 

PS besluiten op 9 november 2022 over een wijzigingsvoorstel van het eerder vastgestelde Verstedelijkingsconcept en de Opgavebeschrijvingen gebiedsuitwerkingen.

Begroting

Voor het begrotingsvoorstel van 2023 maakten we een nieuwe verdeling van onze structurele inkomsten: € 528 miljoen per jaar. Deze verdeling is gebaseerd op de wettelijke taken. En de komende jaren willen we vooral werken aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Daarom zijn de volgende thema’s in het voorstel opgenomen:

 • gezonde leefomgeving
 • natuur
 • wonen
 • water
 • landbouw
 • klimaat
 • mobiliteit 

Daarnaast vinden we een aantal andere welvaartsthema’s ook belangrijk zoals: 

 • economie
 • leefbaarheid
 • cultuur en sport 

PS gaan tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten in gesprek met GS over de gemaakte keuzes. De Statenleden houden rekening met de standpunten van inwoners en organisaties, die afgelopen zaterdag met hen zijn gedeeld op de Participatiemarkt over de begroting. 

 

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 19 oktober 2022

De vergaderingen zijn online te volgen en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen 1 doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland.