Plannen voor wind- en zonne-energie sneller uitvoeren én meer wind

De plannen voor windturbines en zonnevelden die nu in de Regionale Energiestrategieën (RES)staan, moeten zo snel mogelijk leiden tot concrete projecten. En er moeten meer windturbines komen. Dat is nodig voor efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk en beperken van de maatschappelijke kosten.
hijskraan die een windturbine optilt
Gepubliceerd op: 31-oktober-2022

Tussenstand Regionale Energie strategieën

Dit zijn de belangrijkste conclusies op basis van de tussenrapportage. Op dit moment is ongeveer 20% van het totale doel van 6,5 Terawattuur (TWh) gerealiseerd. Aan 25% wordt gewerkt en 55% is ambitie. In de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 staat per regio beschreven, welke gebieden geschikt zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie. Afgelopen jaar zijn er minder nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie op land gestart dan gepland. Willen we de doelstelling halen, dan moeten alle vergunningen voor windparken en zonnevelden vóór 1 januari 2025 zijn afgegeven. 

Oorzaken voor de vertraging

Belangrijke oorzaken voor de vertraging zijn capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet en het ontbreken van een landelijk normenkader voor windturbines. Ook speelden het formatieproces van gemeenten (na de verkiezingen) een rol. En de continuïteit van de werkorganisaties en de zoektocht van de provincie naar mogelijkheden voor windturbines rond de Veluwe rekening houdend met het leefgebied van de wespendief. Ook de houding van direct omwonenden en gemeenteraden beïnvloeden de voortgang. Het Nationaal Programma voor de Regionale Energie Strategie heeft op 7 juli 2022 een landelijk overzicht gepubliceerd. Dit overzicht laat zien dat de trage uitvoering ook speelt in de rest van het land. 

Niet alle plannen voor duurzame warmte liggen klaar

In de RES 1.0 zijn de bovenregionale warmtebronnen in beeld gebracht. Gemeenten moeten in regionaal verband afspraken maken over het gebruik van de warmtebronnen en het transport. Niet elke regio heeft het plan hiervoor al klaar. 

Provinciale ondersteuning

Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders werken samen aan het doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. Wij stimuleren deze ontwikkeling door geld te geven aan gemeenten voor energieloketten en aardgasvrije wijken. We voeren ook zelf procedures om windparken mogelijk te maken. Daarnaast onderzoeken we -samen met de netbeheerders, gemeenten en bedrijven- hoe het energienet ontlast kan worden. Door bijvoorbeeld energieknooppunten (smart energy hubs) te stimuleren op bedrijventerreinen.

Klimaatakkoord

Klimaatneutraal worden bereiken we in tussenstappen. Voor 2030 is afgesproken dat 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie opgewekt wordt met grootschalige zonne- en windenergie op land. Eén Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Eén huishouden gebruikt gemiddeld 2500 kilowattuur per jaar). De hernieuwbare energie is bestemd voor huishoudens, de industrie, bedrijven, scheepvaart en logistiek. Daarvoor zijn ook andere bronnen nodig. Zoals waterkracht, aardwarmte, biogrondstoffen, restwarmte en energiedrager waterstof.