Meer vraag naar werklocaties in 2030

Tot 2030 groeit de vraag naar werklocaties. Dat blijkt uit de Prognose Werklocaties Gelderland, die we hebben vastgesteld. Deze prognose vormt een van de bouwstenen voor de nieuwe regionale programma’s werklocaties. Daarin wegen we met regio’s af waar welke ruimte is.
Gepubliceerd op: 12-december-2023

Inpassen 

In de regionale programma’s werklocaties (rpw’s) maken we met regio’s en gemeenten bindende afspraken over bedrijventerreinen en andere vormen van werklocaties, zoals kantoren. Die afspraken gaan over: 

  • welk type bedrijven we een plek willen bieden;
  • welk deel van de vraag op bestaande bedrijventerreinen een plek kan krijgen en welke nieuwe werklocaties nodig zijn;
  • hoe we op bedrijventerreinen ook aandacht besteden aan klimaatadaptatie door het opvangen van water, hittestress tegengaan door meer schaduwplekken te realiseren en fiets- en wandelpaden aan te leggen.

De ruimte in Gelderland staat onder druk, daarom komt er steeds meer aandacht voor het opknappen en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Zo blijven ze aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werkgevers en werknemers en hoeven we niet onnodig nieuwe terreinen aan te leggen.

Portret Helga Witjes

Ondernemers zorgen voor banen en inkomsten, en dragen bij aan de brede welvaart.

Om dat ook richting 2030 mogelijk te maken, is ruimte nodig. De circulaire economie doet daar nog een extra schep bovenop. De prognose laat zien dat we met de regio’s aan de slag moeten om samen af te wegen hoe we ondernemerschap ruimte kunnen bieden ondanks de schaarse ruimte.

Helga Witjes

Gedeputeerde Economie

Aandacht voor hogere milieucategorie  

De grootste vraag komt van het lokaal en regionaal midden- en kleinbedrijf. Het gaat om kavels tot 3 hectare groot. De vraag naar bedrijfskavels met een hogere milieucategorie groeit ook hard, net als de vraag naar watergebonden kavels. Deze groei heeft te maken met  circulaire toepassingen, want daarvoor worden afvalstoffen opgeslagen. Bij voorkeur worden die toepassingen via watergronden kavels aan- en afgevoerd. Een hogere milieucategorie kavel vraagt een grotere afstand tot een milieugevoelige bestemming, zoals bijvoorbeeld een woongebied. Uit de prognose komt naar voren dat de behoefte aan kantoren afneemt met 46.000 m2 (1%). 

Plannen 

Op dit moment is er voor 445 hectare aan bedrijfskavels beschikbaar op nieuwe bedrijventerreinen verspreid over heel Gelderland. Maar de totale Gelderse vraag naar bedrijfskavels tot 2030 is groter. De grootste vraag is in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. In de meeste regio’s zijn al afspraken gemaakt om dit verschil in te vullen met plannen voor nieuwe bedrijfskavels. Waar dat nog niet voldoende is gebeurd, zoals in de Groene metropoolregio, zijn we met regio’s en gemeenten aan de slag om aanvullende ruimte te creëren. Op dit moment wordt het nieuwe rpw voor de regio Achterhoek afgerond. Bij het opstellen hiervan is deze prognose als basis gebruikt om de vraag naar nieuwe bedrijfskavels in te schatten. 

Behoefte 

Voor deze prognose is de werkgelegenheidsraming van het Economisch Instituut voor de Bouw gebruikt. De opdracht hiervoor kwam van het ministerie van Economische Zaken (EZK) in 2022. In deze werkgelegenheidsraming zijn onder andere de regionale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt.