Einde zienswijzeperiode ontwerp-inpassingsplan

De zienswijzeperiode waarin mensen konden reageren op het ‘ontwerp-inpassingsplan’ van Beter Bereikbaar Wageningen, liep op 24 januari 2024 af. We ontvingen 42 zienswijzen. We gaan deze beantwoorden in een reactienota.
Gepubliceerd op: 25-januari-2024

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Tot en met 24 januari 2024 lag het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en kon iedereen daarop reageren. Ook lag in diezelfde periode voor het thema ‘geluid’ het bijbehorende ontwerp besluit voor hogere waarden ter inzage.  

Vervolg  

De komende periode beantwoorden we alle zienswijzen en leggen dat vast in een zienswijzennota. Mocht dit tot wijzigingen leiden voor het inpassingsplan en / of de hogere waarden besluiten, dan passen we dat aan. Het definitief vaststellen van het inpassingsplan is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Dat is waarschijnlijk rond de zomer van 2024. Gemeente Wageningen neemt in diezelfde periode het besluit over de hogere waarden. De zienswijzennota is openbaar als Gedeputeerde Staten het definitieve inpassingsplan naar Provinciale Staten stuurt. 

Na besluitvorming leggen we het definitieve inpassingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.