Dit was de Statendag: toiletten en ruimte

Op woensdag 20 december 2023 kwamen Provinciale Staten bijeen voor de laatste Statenvergadering van het jaar. Op de agenda stond onder meer het ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’.
Gepubliceerd op: 21-december-2023

Voorafgaand aan de Statenvergadering spraken inwoners tijdens de Open agenda in over onderwerpen die juist niet op de agenda stonden.

Tijd om besluiten te nemen 

Bij een besluitvormende vergadering liggen meerdere voorstellen op tafel. Over veel van die voorstellen zijn Statenleden al weken met elkaar in gesprek. Eerst vormen de Statenleden zich een goed beeld van het onderwerp. Ze krijgen informatie van deskundigen, gaan op werkbezoek en spreken met inwoners. Vervolgens gaan de Statenleden met elkaar én met de gedeputeerden in debat over het voorstel. In de Statenvergadering nemen de Statenleden uiteindelijk een besluit.

Ruimtelijk voorstel naar het Rijk 

Er moet veel gebeuren op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, maar de ruimte is beperkt. Het Rijk heeft eind 2022 gevraagd om te onderzoeken hoe de ruimte in Gelderland optimaal gebruikt kan worden. De belangrijkste ruimtelijke aandachtspunten voor Gelderland zijn opgenomen in het ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’. De 7 regioarrangementen liggen hieraan ten grondslag. Wij willen het voorstel naar het Rijk sturen als inbreng voor de Nota Ruimte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Statenvergadering van woensdag 20 december 2023 besloten Provinciale Staten het ruimtelijk voorstel vast te stellen. Wel voegden de Staten iets toe aan het voorstel. Dat deden ze door in te stemmen met een amendement van SGP en andere fracties. De toevoeging stelt dat de provincie zich ervan bewust is dat er soms botsende belangen zijn en dat het daarom belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven, om zo in de toekomst tot een goede afweging te komen.

 

Duidelijke oproep vanuit Staten 

In hun bijdragen benadrukten diverse Statenleden het belang van participatie: inwoners, regio’s en gemeenten moeten in het vervolg kunnen blijven meedenken over en meedoen bij ruimtelijke plannen. Ook vroegen enkele Statenleden aandacht voor de positie en rol van Provinciale Staten in ruimtelijke vraagstukken. Over deze punten dienden Statenleden verschillende moties in. Daarmee roepen ze gedeputeerden op om ergens mee aan de slag te gaan. Alle 7 moties bij het ruimtelijk voorstel kregen meer stemmen voor dan tegen en zijn daarmee aangenomen:

 • Ruimtelijk voorstel en processen fysieke woon- en leefomgeving (BBB en andere fracties) 
 • Goedkeuring PS (BBB en andere fracties) 
 • Gelders ruimtelijk voorstel met elan (VVD en andere fracties) 
 • Ruimte voor PS (VVD en andere fracties) 
 • Vervolgproces ruimtelijk voorstel (PvdA) 
 • Breng de regio terug in de regio-arrangementen (GroenLinks en andere fracties) 
 • Met de regio’s in gesprek blijven over álle speerpunten (SGP en andere fracties)

Benieuwd naar de inhoud van de moties? Bekijk de module Moties en amendementen in het Stateninformatiesysteem.

Toiletten in regionale treinen 

Provinciale Staten besloten positief over het beschikbaar stellen van maximaal € 16,75 miljoen voor de inbouw van toiletten in regionale treinen. In het debat over het voorstel was er veel aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedere Gelderlander, ongeacht diens behoeften, beperking of hulpmiddelen. Een amendement van PvdA en andere fracties kreeg steun van een meerderheid en leidde tot een wijziging: de toevoeging van het woord ‘toegankelijk’ bevestigt dat een toilet dat voor elke reiziger toegankelijk en goed bruikbaar is, het uitgangspunt is. 

‘Nee’ tegen World Food Center Experience 

Ook het aangepast ontwerp en de businesscase van de World Food Center Experience (WFCE) was onderwerp van gesprek. Er lag op dat punt geen besluit voor aan de Staten, maar op verzoek van enkele fracties stond de WFCE toch op de agenda van de Statenvergadering. BBB en andere fracties dienden de motie ‘Streep door World Food Center Experience’ in. Er was € 17 miljoen aan subsidie door de provincie beschikbaar gesteld, maar diverse Statenleden zijn onvoldoende tevreden over de voortgang en zien liever dat de provincie het geld in andere zaken steekt. Andere Statenleden vinden het intrekken van een subsidie niet passend en spraken over het belang van de overheid als een betrouwbare partner. Het draaide uit op een hoofdelijke stemming, waarbij elk van de 51 aanwezige Statenleden mondeling aangaf de motie wel of niet te steunen. Met 27 stemmen voor en 24 stemmen tegen, roepen de Staten het college van Gedeputeerde Staten op om per direct een streep door de subsidie te zetten.

Wisseling van de wacht 

Marjolein Faber en Elmar Vlottes namen afscheid van Provinciale Staten, omdat zij allebei als Tweede Kamerlid aan de slag gaan. Commissaris van de Koning Henri Lenferink bedankte beiden voor hun jarenlange inzet en kritische bijdragen in de Statenzaal. Faber was zelfs bijna 13 jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland en was daarmee het langstzittende Statenlid. Ton Diepeveen en Kurt Bossmann zijn in de Statenvergadering van woensdag 20 december 2023 geïnstalleerd als Statenlid en vormen samen de nieuwe PVV-fractie. Beide heren waren eerder al eens Statenlid in Gelderland.

Dit gebeurde er verder op de Statendag 

 • Open agenda: aan het begin van de woensdag vond de Open agenda plaats. Daarin spreken inwoners, partners en belangenorganisaties over onderwerpen die juist niet op de agenda staan. Zo ging het over ruimte voor levende rivieren (Wereld Natuur Fonds) en onveilige verkeerssituaties door proeven met landbouwsluizen (inwoners rondom Nieuw-Wehl). 
 • Vragenuur: de PvdD stelde tijdens het Vragenuur mondelinge vragen over een eendenslachterij en de PvdA over buslijn 46 in Erichem. Partijen gebruiken het Vragenuur om korte en politiek actuele vragen te stellen, die enige spoed hebben. 
 • Voor het eerst achter het spreekgestoelte: voor Sanne Riphagen was haar bijdrage in de Statenvergadering van woensdag 20 december 2023 ook haar ‘maidenspeech’. Ze voerde voor de 1e keer het woord in een besluitvormende vergadering van Provinciale Staten. Ze sprak onder meer over het gebruiken van het boerenverstand om tot goede keuzes voor Gelderland te komen. 
 • Meer moties en amendementen: in dit bericht staan alle aangenomen moties en amendementen. Maar er werden er meerdere ingediend. U vindt deze stukken, net als alle andere stukken van de Statenvergadering, op gelderland.nl/Statenlive

Zelf meedoen

Wilt u zelf meedoen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering? Bekijk de mogelijkheden.