Dit was de Statendag: N315 en staatssteun

Op woensdag 15 mei 2024 kwamen Provinciale Staten bijeen voor een Statenvergadering. Op de agenda stonden onder meer de N315, dierwaardigheid in het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) en staatssteun. Ook werd een nieuw Statenlid geïnstalleerd.
Gepubliceerd op: 21-mei-2024

Tijd om besluiten te nemen 

Bij een besluitvormende vergadering liggen meerdere voorstellen op tafel. Over veel van die voorstellen zijn Statenleden al weken met elkaar in gesprek. Eerst vormen de Statenleden zich een goed beeld van het onderwerp. Ze krijgen informatie van deskundigen, gaan op werkbezoek en spreken met inwoners. Vervolgens gaan de Statenleden met elkaar en met de gedeputeerden in debat over het voorstel. In de Statenvergadering nemen de Statenleden uiteindelijk een besluit. 

Veiligere en groenere N315 

Provinciale Staten stemden in met het inpassingsplan N315 Doetinchem-Ruurlo. De provincie kan door het positieve oordeel van de Staten aan de slag met het veiliger inrichten van wegbermen. Tegelijkertijd wil de provincie de natuur en het landschap beschermen door de aanleg van nieuw groen en de aanplant van nieuwe bomen. 

Tijdens de bespreking van het plan vroegen Statenleden onder meer aandacht voor de veiligheid van fietsgebruikers. Bij een hoorzitting in april 2024 in Zelhem bleken enkele omwonenden en weggebruikers zorgen te hebben over meerdere fietsoversteken. Een aantal fracties dienden een motie over fietsoversteken in, maar trokken deze na een toezegging van de gedeputeerde in. Die toezegging ging over een pilot (een soort test) bij de N825. Daar probeert de provincie uit of fietsers veiliger kunnen oversteken dankzij een speciaal soort stoplicht, dat rekening houdt met de afstand en snelheid van aankomend verkeer. Als de test goede resultaten oplevert, gaat het college onderzoeken of de maatregel ook op andere plekken in Gelderland kan helpen. Daarbij kijkt zij dan zeker ook naar de N315. 

Dierwaardigheid en staatssteun 

Meestal liggen er in de Statenvergadering voorstellen van Gedeputeerde Staten voor, maar de onderwerpen ‘dierwaardigheid in Vitaal Landelijk Gebied Gelderland’ en ‘staatssteun’ stonden op de agenda op verzoek van Provinciale Staten zelf. In de afgelopen weken lieten Statenleden zich nader informeren over de onderwerpen. Ook gingen fracties met het college en met elkaar in gesprek. Die bespreking bood voldoende aanleiding om beide onderwerpen op de agenda van de Statenvergadering te zetten. 

Daarmee hadden de Staten de mogelijkheid om zich uit te spreken over dit onderwerp. Dat deden ze. De Staten namen bij de 2 onderwerpen in totaal 4 moties aan: 

  • ‘Voedselzekerheid’ (VVD en andere fracties) vraagt het provinciebestuur om voor het einde van 2024 enkele voorbeeldscenario’s te maken over voedselzekerheid en de invloed op de verdeling van de ruimte. Die scenario’s kunnen de Staten dan gebruiken bij de bespreking van het VLGG. 
  • ‘Pragmatische provinciale pacht’ (BBB en andere fracties) roept het college op om cultuurgronden die in het bezit van de provincie zijn geen strengere regels op te leggen, ten opzichte van landelijke landbouwkundige wet- en regelgeving.  
  • Ook ‘Meststoffenwetgeving leidend voor Gelderse pachtgronden’ (CDA en andere fracties) raakt aan wetgeving. Die motie verzoekt de gedeputeerden om vanaf het najaar 2024 bij pachtgronden die niet in natuurgebieden liggen, uit te gaan van de meststoffenwetgeving voor de toegestane mestgift. 
  • ‘Staatssteun’ (VVD en andere fracties) vraagt het provinciebestuur om een database (een verzameling met informatie) te maken met daarin alle door de provincie opgekochte panden en de daarvoor opgevraagde adviezen. Dit om het beeld van niet-toegestane staatssteun te voorkomen. En om aan te geven dat er een consequente methode wordt gebruikt om de marktwaarde te bepalen. 

Wisseling van de wacht 

Elrie Bakker-Derks nam afscheid als Gelders Statenlid en gaat zich als partijvoorzitter op een andere manier inzetten voor haar partij. De JA21-zetel bleef niet lang leeg. Direct na het afscheid werd Alberto Veenvliet geïnstalleerd als Statenlid door de commissaris van de Koning. Ook Krista Heins legde de eed af. Zij komt als fractievolger de D66-fractie versterken. Een fractievolger is een lid van een fractie dat geen Statenlid is, maar de fractie wel kan vertegenwoordigen tijdens beeld- en oordeelsvormende bijeenkomsten. 

Dit gebeurde er verder op de Statendag 

  • Vragenuur. Fracties gebruiken het Vragenuur om korte en politiek actuele vragen te stellen, die enige spoed hebben. Er kwamen vragen over Pauzeknop windenergie (BBB), Vitesse (PvdA), Generaal Pardon pasmelders (BBB) en Paintballontheffing (PvdD). 
  • Geen spoeddebat, maar onderzoek. Het PVV-verzoek om een spoeddebat over gedragingen in relatie tot de publieke functie van Statenlid kreeg niet voldoende steun. Er vond daarom geen debat plaats. De commissaris van de Koning vat het verzoek tot een debat op als een schriftelijke melding in de zin van het Stappenplan integriteitsmelding politieke ambtsdragers provincie Gelderland 2023. Hij stelt daarom een onderzoek in, dat binnen 6 weken klaar moet zijn. 
  • Stemstukken. De Staten stemden unaniem (zonder uitzondering) in met Zienswijzeprocedure wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei en met Wijzigen regeling Hollandse Waterlinies. 
  • Voor het eerst achter het spreekgestoelte. Voor Alberto Veenvliet en Diederik Tap was hun bijdrage in de Statenvergadering ook hun ‘maidenspeech’. Zij voerden voor de 1e keer het woord in een besluitvormende vergadering van Provinciale Staten.  
  • Vacatures ingevuld. Met het vertrek van Elrie Bakker-Derks kwam een plek als lid van de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg vrij. Die wordt opgevuld door Judith Tenbusch. Marieke van de Beek-Lindhout neemt de plaats van Freek Rebel over in de Werkgeverscommissie. 

Meer moties en amendementen.

In dit bericht staan alle aangenomen moties en amendementen. Maar er werden er meerdere ingediend. U vindt deze stukken, net als alle andere stukken van de Statenvergadering, op Statenlive.