Commissie m.e.r. geeft advies over Milieueffectrapport

Provincie Gelderland vroeg de Commissie m.e.r. om het milieueffectrapport uit 2020 te beoordelen samen met de aanvulling daarop uit 2023. Op 5 maart 2024 ontvingen wij daarover advies van de Commissie m.e.r.
Gepubliceerd op: 14-maart-2024

Zij concludeert dat het rapport veel en goed onderzoek bevat. Het milieuonderzoek dat in de eerdere fase is gebruikt, is goed in beeld gebracht. Het advies is om het rapport op een aantal punten te verbeteren.  

Verbeterpunten  

De Commissie signaleert dat belangrijke informatie ontbreekt. Zij vraagt ons om het rapport op de volgende punten te verbeteren:   

  • Onderzoek de effecten op bodem en water, van de onderdoorgang op de kruising Nijenoord Allee-Bornsesteeg-Churchillweg
  • Maak een overzichtstabel waarin de aantallen woningen per geluidbelasting klasse zijn samengevat.
  • Maak inzichtelijk op welke wijze de effecten van stikstofdepositie op natuur worden gemitigeerd. 
  • Onderzoek de milieugevolgen van de aanlegfase voor natuur en verkeer op hoofdlijnen. En kijk ook hoe dit beperkt of voorkomen kan worden. 

De Commissie adviseert deze milieueffecten uit te zoeken. Nog vóórdat het besluit wordt genomen door Provinciale Staten. Met die informatie kan de provincie het milieubelang volwaardig mee laten wegen bij haar besluit over het plan voor Beter Bereikbaar Wageningen.

Wij gaan hiermee aan de slag. En zorgen ervoor dat het milieueffectrapport daarop wordt aangevuld. Het volledige advies van de Commissie m.e.r. vindt u op de website van de commissiemer.nl.