Aanpak personeelstekort gemeenten om woondoelen te halen

We onderzochten hoeveel capaciteit gemeenten tekortkomen om de woningbouwdoelen te halen. Hieruit blijkt dat 90% een tekort ervaart (in totaal ongeveer 200 fte). We brachten daarom samen met gemeenten in kaart welke scenario’s het personeelstekort kunnen verkleinen.
Gepubliceerd op: 4-december-2023

Tekort verkleinen met starters-, flex- en specialistenpool

Een mogelijke oplossing is de starterspool uitbreiden, net als de inzet van een flexpool en specialistenpool. Wij betalen deze pools en nodigen gemeenten uit om hiermee aan de slag te gaan.

Startersprogramma voor (zij-)instromers

Het startersprogramma moet zorgen voor jaarlijks 100 (zij-)instromers bij Gelderse gemeenten. Dit doen we door een zij-instroomprogramma op te zetten voor hbo/wo-functies, een programma voor mbo-functies en een doorstroomprogramma voor junioren die al bij gemeenten werken. De komende maanden inventariseren we bij regio's en gemeenten hoeveel plaatsen elke gemeente de komende jaren beschikbaar kan stellen voor de verschillende programma’s. 

Specialisten via flexpool en specialistenpool

Via de flexpool kunnen externe specialisten worden ingezet. De Groene Metropoolregio (GMR) werkt al langer op die manier. We nodigen alle regio’s uit om een soortgelijke flexpool op te richten. Bij een specialistenpool kan een specialist van een bepaalde gemeente ook worden ingezet bij andere gemeenten. We vragen de regio's om zelf aan de slag te gaan met een verkenning naar een specialistenpool.

Ambtelijke capaciteit voorwaarde woondeals

In de regionale woondeals is voldoende ambtelijke capaciteit benoemd als een voorwaarde voor realisatie van de woningbouwaantallen. Een startersprogramma en een flex- en/of specialistenpool kunnen een deel van de tekorten opvangen. Daarnaast ondersteunt het Rijk met incidentele middelen, zoals de Regeling Flexibele Inzet. Het woningbouwvraagstuk is echter langdurig van aard en vraagt daarom om structureel geld. We kijken hiervoor naar het Rijk. Zonder tegemoetkoming kan een deel van de afgesproken huizen (naar schatting 20%) niet worden gebouwd.