Natuur beheren en ontwikkelen

Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen als ze hieraan bijdragen.

Waar willen we wat voor soort natuur?

In de Omgevingsvisie staat waar het Gelders Natuurnetwerk (GNN) ligt. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen Gelderse natuur in het Gelders Natuurnetwerk. Waar we wat voor soort natuur willen staat in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2019 (PDF 2 MB) en op de bijbehorende kaart en hangt onder meer af van de grondsoort en de grondwaterstand.

Natuurbeheerplan 2020

Het Natuurbeheerplan stellen we ieder jaar op met terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, collectieven voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en andere belanghebbenden. Op 9 mei 2019 is namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 (PDF 2,4 MB) inclusief de bijhorende kaart vastgesteld.

Van 16 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 heeft het ontwerpplan ter visie gelegen. Op 10 september is de plantekst Natuurbeheerplan 2020 (PDF 2,5 MB) voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, de bijbehorende kaarten en de inspraaknota (PDF 1 MB) vastgesteld.
Naar verwachting wordt het natuurbeheerplan voor het onderdeel natuur, met bijhorende kaarten en de inspraaknota natuur later dit jaar vastgesteld.

Natuurbeheer in het GNN door particulieren en terreinbeherende organisaties

De natuurgebieden moeten beheerd worden. Heidevelden moeten af en toe geplagd worden, bossen verjongd en de paden moeten veilig zijn voor bezoekers. We geven subsidie om dit beheer uit te voeren.

Agrarisch natuurbeheer buiten het GNN

Ook buiten het natuurnetwerk komt natuur voor, de belangrijkste gebieden hebben wij in het natuurbeheerplan begrensd als leefgebied. Op de ene plek voor boerenlandvogels elders voor reptielen en amfibieën of vlinders. In deze leefgebieden kunnen grondeigenaren hun beheer zo aanpassen dat het ten goede komt aan deze te beschermen soorten. Indien u een bijdrage wilt leveren aan agrarische natuur neem dan contact op met één van de drie agrarische collectieven die het beheer organiseren. Voor beheer in het rivierengebied kunt u contact opnemen met het collectief Rivierenland, voor de andere collectieven klik op het betreffende gebied Veluwe of Achterhoek.

Natuur ontwikkelen

Om het Gelders Natuurnetwerk uit te breiden, moeten we landbouwgrond soms omvormen tot natuur. Dit kan particuliere landbouwgrond zijn. Zowel provincie als particulieren kunnen ook grond kopen om er natuur van te maken. In dit document over particulier natuurbeheer (PDF 15,6 MB) leggen we uit hoe u dit kunt doen en welke andere vergoedingen u eventueel kunt krijgen. Een maatregel om natuur te ontwikkelen is bijvoorbeeld het afgraven van de vruchtbare bovengrond. De bodem is vaak zo bemest dat planten die daar niet van houden, zijn verdwenen. Door de vruchtbare laag eraf te halen, is de bodem weer geschikt voor de groei van deze planten. Dit noemen we verschralen.

Subsidies voor natuur

Er zijn verschillende subsidies die zich richten op natuur.