Gedragscode provinciale infrastructuur

Bij alle werkzaamheden aan de provinciale wegen houden we rekening met wilde planten en dieren. Hierbij beperken en voorkomen we schade aan soorten én hun leefgebied zo veel mogelijk.

Rekening houden met Wet natuurbescherming

Deze zorgvuldige manier van werken is door de provincies vastgelegd in een Gedragscode provinciale infrastructuur (PDF 1,4 MB), waarin staat hoe we tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden rekening houden met de Wet natuurbescherming (Wnb).

Gedragscode voor beheer en onderhoud wegen

De provincie is verplicht om voor het beheer en onderhoud van wegen en het aanleggen van nieuwe constructies een ontheffing Wet natuurbescherming aan te vragen. We herhalen veel werkzaamheden aan provinciale wegen, zoals het maaien van bermen of het baggeren van sloten. Daarvoor moeten we elke keer een ontheffing aanvragen. Iedere ontheffing bevat voorschriften hoe te werken om zo min mogelijk schade aan beschermde soorten toe te brengen. Dit kost veel tijd. Daarom hebben de provincies gezamenlijk een gedragscode opgesteld waarin de voorschriften in één keer zijn vastgelegd.

Tijds- en geldbesparing

Met de gedragscode is de manier van werken voor iedereen duidelijk. Bovendien besparen we tijd en geld. In de gedragscode staat bijvoorbeeld dat we in het broedseizoen van vogels of tijdens de overwinteringsperiode van reptielen en vleermuizen op bepaalde plekken geen werkzaamheden uit mogen voeren. Ook sparen we vaste rust- en verblijfplaatsen, waar dieren elk jaar terugkomen.

Belangrijke documenten