Natuurbescherming: jacht en faunabeheer, ontheffing

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en planten. De dieren die onder deze wet vallen, mag u niet zomaar doden. Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door deze dieren? Dan kunt u een ontheffing bij ons aanvragen.

Voorwaarden

De faunabeheereenheid, een wildbeheereenheid, gemeente, terreinbeheerder of een grondgebruiker kunnen een ontheffing aanvragen.

U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • de activiteit is in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer
 • het voorkomt schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, planten en diersoorten
 • de activiteit is volgens de wet noodzakelijk
 • Er dient onderbouwd te worden dat er geen alternatieven zijn. Er dienen andere eerst andere (preventieve) maatregelen te zijn genomen voordat een ontheffing kan worden verleend.

Wij geven de ontheffing bij voorkeur aan de faunabeheereenheid met een door de provincie goed te keuren faunabeheerplan. Anderen komen hiervoor in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er is geen faunabeheerplan nodig
 • tussenkomst van een faunabeheereenheid is niet nodig
 • het gebied valt niet onder de zorg van een faunabeheereenheid.

Ga dus eerst na of er al een ontheffing is verleend aan de faunabeheereenheid en neem voor overlast binnen de bebouwde kom altijd eerst contact op met uw gemeente.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • topografische kaart met daarop de schadepercelen aangegeven
 • toestemmingsverklaring van de grondgebruiker (tenzij de grondgebruiker zelf de aanvraag indient)
 • historische schadegegevens met eventueel een taxatierapport opgesteld door het Faunafonds
 • instemmingsverklaring van de gemeente, bij een aanvraag binnen de bebouwde kom en in het kader van de openbare veiligheid
 • recent schadebestrijdingsplan, als u schade wilt bestrijden met kastvallen of vangkooien, inclusief een topografische kaart met daarop aangegeven waar u de kooi(en) wilt plaatsen
 • het zaaknummer van een aanvraag, als u eerder een ontheffing heeft gekregen.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier (PDF 140 kB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben maximaal 20 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel  provincie Gelderland 2021.

Afhandeling ontheffing

De procedure verloopt  via de volgende stappen:

 • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De extra tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.