N825 Lochem – Borculo

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. In 2017/2018 is onderzocht welke verdere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het onderhoud van de weg.

Onderzoek naar aanpassingen

We hebben in 2017/2018 onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen op de weg, naast het groot onderhoud. Uit dit onderzoek zijn de volgende maatregelen gekomen:

 • Aanleg nieuwe weg tussen de Goorseweg (N346) en de Nettelhorsterlaak. De huidige eikenlaan blijft en de bestaande Nettelhorsterweg wordt een fietspad. Hiervoor stellen we een provinciaal inpassingsplan op.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0 van 6 m naar 7,50m.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers de rijbaan in 2 fasen over kunnen steken.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen km. 2.0 en rotonde Hekweg met betonstroken.
 • Aanpassing bocht tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg.
 • Groot onderhoud wegverharding tussen km 2.0 en de rotonde Hekweg, inclusief de rotonde bij Geesteren.
 • Aanbrengen geluidsreducerend asfalt tussen km. 3.9 en de Slaapweg.
 • Aanpassen inritten en zijwegen.

Ontwerp-inpassingsplan ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019 het ontwerp - inpassingsplan  Verlegging N825 vrijgegeven voor ter visie legging. Van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 ligt het ontwerp - inpassingsplan (inclusief de bijlagen) ter inzage. Iedereen kan in deze periode reageren op het inpassingsplan door een zienswijze in te dienen. Het inpassingsplan legt de juridische basis voor de verlegging en de aanpassing van het kruispunt van de N825 met de Goorseweg. 

Waar kunt u de stukken inzien?

Bij de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur;
Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Digitaal op de website ruimtelijkeplannen, onder nummer NL.IMRO.9925.IPN825Lochem-ON01

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp inpassingsplan Verlegging N825, inclusief de bijlagen.

Per post:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze OIP Verlegging N825, zaaknummer 2018-008644

Per e-mail:

post@gelderland.nl onder vermelding van ‘zienswijze OIP Verlegging N825, zaaknummer 2018-008644.

Vergeet niet in beide gevallen uw emailadres en telefoonnummer te vermelden in uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze eventueel mondeling indienen:
Maak hiervoor een afspraak met: Marieke Looijen-Sanders, T 06 52 80 12 38.

N825 Nettelhorsterweg en N346 Schakel Achterhoek-A1

De N825 in een weg in de Achterhoek in de gemeente Lochem. Deze weg vormt een belangrijke schakel in het ontsluiten van de oostelijke Achterhoek tussen A1 en N18. Daarnaast ontsluit deze weg ook het regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo in de richting van de A1. Tijdens de reguliere trajectverkenning werd duidelijk dat een deel van de voorgestelde werkzaamheden eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de N346 Schakel A1-Achterhoek.

Proeftuin Nettelhorsterweg

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren gebeurt er meer in dit gebied. De initiatiefgroep Slimste Weg heet inmiddels Proeftuin Nettelhorst. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap. Zo zijn er ideeën over bijvoorbeeld het aanleggen van een geluidsrail waarmee geluid en fijnstof wordt opgevangen én die mooi past bij het landschap. De initiatiefnemers zijn ook aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst en praten u graag bij over alle ontwikkelingen.

Planning

 • Najaar 2018: Informatieavond over het opstellen van het ontwerp  Inpassingsplan (OIP).
 • juni 2019: Vaststellen OIP door Gedeputeerde Staten.
 • 13 juni – 24 juli 2019: Ter inzage legging ontwerp inpassingsplan.
 • Najaar 2019: vaststelling door Provinciale Staten.
 • 2020: Uitvoering. 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.