N825 Lochem – Borculo

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. In 2017/2018 is onderzocht welke verdere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het onderhoud van de weg.

Onderzoek naar aanpassingen

We hebben in 2017/2018 onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen op de weg, naast het groot onderhoud. Uit dit onderzoek zijn de volgende maatregelen gekomen:

 • Aanleg nieuwe weg tussen de Goorseweg (N346) en de Nettelhorsterlaak. De huidige eikenlaan blijft en de bestaande Nettelhorsterweg wordt een fietspad. Hiervoor stellen we een provinciaal inpassingsplan op.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0 van 6 m naar 7,50m.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers de rijbaan in 2 fasen over kunnen steken.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen km. 2.0 en rotonde Hekweg met betonstroken.
 • Aanpassing bocht tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg.
 • Groot onderhoud wegverharding tussen km 2.0 en de rotonde Hekweg, inclusief de rotonde bij Geesteren.
 • Aanbrengen geluidsreducerend asfalt tussen km. 3.9 en de Slaapweg.
 • Aanpassen inritten en zijwegen.

Uw mening

Tijdens een inloopavond op 15 november 2018 hebben wij onze plannen gepresenteerd. U kon tot 4 december reageren op deze plannen. De reacties hebben wij verwerkt in een reactienota (PDF 2 MB).

Nettelhorsterweg – Slimste weg

In overleg met de initiatiefnemers van burgerinititatief de Slimste Weg is gekeken naar slimme oplossingen in het kader van de verkeersveiligheid voor de Nettelhorsterweg. Voorstel is om:

 • maatregelen te nemen ter hoogte van de Broekstraat
 • landbouwpasseerhavens aan te brengen
 • het aantal aansluitingen op de Nettelhorsterweg te verminderen.

Over deze maatregelen nemen we nog een besluit.

Inpassingsplan

Voor de aanpassing van het kruispunt Nettelhorsterweg/Goorseweg en de nieuwe weg tussen de Goorseweg en Nettelhorsterlaak is een planologische procedure noodzakelijk. Dit geldt ook voor de aanpassing van de bocht tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg. We maken hiervoor een ontwerp-inpassingsplan. Deze ligt naar verwachting in het voorjaar van 2019 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Wanneer dat is en hoe u kunt reageren, kondigen we in dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-bladen aan.

Planning

 • Najaar 2018: Informatieavond over het opstellen van het ontwerp  Inpassingsplan (OIP).
 • Maart/april 2018: Vaststellen OIP door Gedeputeerde Staten.
 • Voorjaar/zomer 2019: Ter inzage legging ontwerp inpassingsplan en vaststelling door Provinciale Staten.
 • 2020:Uitvoering.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.