N825: Lochem – Borculo

Tussen 2020 en 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. In 2017/2018 is onderzocht welke verdere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het onderhoud van de weg.

Onderzoek naar aanpassingen

We deden in 2017/2018 onderzoek naar mogelijke aanpassingen op de weg, naast het groot onderhoud. Daarnaast leidden de overleggen met de initiatiefnemers van ‘de slimste weg’ tot extra maatregelen.

Maatregelen Nettelhorsterweg

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit.

Fase 1:    Goorseweg tot en met Broekstraat

Het inpassingsplan voor dit wegvak is op 11 december 2019 door Provinciale Staten vastgesteld. Samen met Twickel en het Gelders Genootschap stelden we een landschapsplan op.

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Aanleg nieuwe weg tussen de Goorseweg (N346) en de Nettelhorsterlaak. De huidige eikenlaan blijft en de bestaande Nettelhorsterweg wordt een fietspad. Hiervoor stellen we een provinciaal inpassingsplan op.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0 van 6m naar 7,50m.
 • Aanleg verplicht landbouwpasseerhaven en instellen parkeerverbod op dit gedeelte van de Nettelhorsterweg.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers in 2 keer over kunnen steken.
 • Versterken van het coulisselandschap en van landgoed ‘De Nettelhorst.’

Bekijk hier de plannen voor de Nettelhorsterweg en Goorseweg N825. 
Bekijk hier de video Nettelhorsterweg N825 landschapsplan.

Fase 2:    Broekstraat –Hekweg (N315)

Voor dit wegvak moet nog een planprocedure opgestart worden omdat niet alle maatregelen binnen het huidige bestemmingsplan vallen. Met de gemeentes Lochem en Berkelland overleggen we welke planprocedure we hiervoor moeten doorlopen.

Het ontwerp (zie documenten) is definitief, inclusief onderdelen van het landschapsplan (zie documenten) dat samen met de Proeftuin Nettelhorst, het Gelders Genootschap en de gemeente Berkelland is opgesteld. Dit plan is met de omgeving gedeeld op de bewonersavond van 28 november 2019. Hierop zijn reacties gekomen die we nog verwerken.

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit:

 • Verbreden van de Nettelhorsterweg tussen km. 2.0 en rotonde Hekweg met betonstroken.
 • Bocht tussen Kattenbeekdijk en Slaapweg aanpassen en parallelweg aanleggen.
 • Op diverse plaatsen verplichte landbouwpasseerhavens aanleggen.
 • Asfalt onderhoud tussen km 2.0 en rotonde Hekweg (inclusief de rotonde bij Geesteren).
 • Geluidsreducerend asfalt aanbrengen tussen km. 3.9 en de Hekweg (N315).
 • Onderdelen van het landschapsplan uitvoeren (op eigen grond provincie Gelderland).
 • Overbodige inritten en zijwegen verwijderen.

Proeftuin Nettelhorst

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren gebeurt er meer in dit gebied. De initiatiefgroep Slimste Weg heet nu Proeftuin Nettelhorst. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap. Zo is er is een landschapsplan gemaakt en zijn er innovatieve ideeën ontstaan die fijnstof en geluid opvangen. Het samen optrekken in dit project leidde tot een mooi totaal plan om de Nettelhorsterweg veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken.

N825 Nettelhorsterweg en N346 Schakel Achterhoek-A1

De N825 is een weg in de Achterhoek in de gemeente Lochem. Deze weg vormt een belangrijke schakel in het ontsluiten van de oostelijke Achterhoek tussen A1 en N18. Daarnaast ontsluit deze weg ook het regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo in de richting van de A1. Tijdens de reguliere trajectverkenning werd duidelijk dat een deel van de voorgestelde werkzaamheden eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1.

Beroepsprocedure

De beroepstermijn tegen het Inpassingsplan Verlegging N825 (en ook het Besluit Hogere Waarden Wet geluihinder) loopt van vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het inpassingsplan en het besluit Hogere Waarden.

 Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
 • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

Planning

 • 2021/2022: uitvoering Fase 2*
 • 2020/2021: uitvoering Fase 1*
 • 11 december 2019: vaststelling IP door PS
 • 20 november 2019: hoorzitting PS
 • 29 november 2019: Start planprocedure en grondaankoop fase 2
 • Oktober 2019: Definitief ontwerp Broekstraat – Hekweg (N315)

*Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Documenten 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.