N825 Lochem – Borculo

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. In 2017/2018 is onderzocht welke verdere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het onderhoud van de weg.

Onderzoek naar aanpassingen

We hebben in 2017/2018 onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen op de weg, naast het groot onderhoud. Uit dit onderzoek zijn de volgende maatregelen gekomen:

 • Aanleg nieuwe weg tussen de Goorseweg (N346) en de Nettelhorsterlaak. De huidige eikenlaan blijft en de bestaande Nettelhorsterweg wordt een fietspad. Hiervoor stellen we een provinciaal inpassingsplan op.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0 van 6m naar 7,50m.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers de rijbaan in 2 keer over kunnen steken.
 • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen km. 2.0 en rotonde Hekweg, met betonstroken.
 • Aanpassing bocht tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg.
 • Groot onderhoud wegverharding tussen km 2.0 en de rotonde Hekweg, inclusief de rotonde bij Geesteren.
 • Geluidsreducerend asfalt aanbrengen tussen km. 3.9 en de Slaapweg.
 • Inritten en zijwegen aanpassen.

Ontwerp-inpassingsplan ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019 het ontwerp - inpassingsplan  Verlegging N825 vrijgegeven voor ter visie legging. Van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 lag het ontwerp - inpassingsplan (inclusief de bijlagen) ter inzage. Iedereen kon in deze periode reageren op het inpassingsplan door een zienswijze in te dienen. Het inpassingsplan legt de juridische basis voor de verlegging en de aanpassing van het kruispunt van de N825 met de Goorseweg. 

 

N825 Nettelhorsterweg en N346 Schakel Achterhoek-A1

De N825 in een weg in de Achterhoek in de gemeente Lochem. Deze weg vormt een belangrijke schakel in het ontsluiten van de oostelijke Achterhoek tussen A1 en N18. Daarnaast ontsluit deze weg ook het regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo in de richting van de A1. Tijdens de reguliere trajectverkenning werd duidelijk dat een deel van de voorgestelde werkzaamheden eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1.

Proeftuin Nettelhorsterweg

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren gebeurt er meer in dit gebied. De initiatiefgroep Slimste Weg heet nu Proeftuin Nettelhorst. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap. Zo zijn er ideeën over bijvoorbeeld het aanleggen van een geluidsrail waarmee geluid en fijnstof wordt opgevangen én die mooi past bij het landschap. De initiatiefnemers zijn ook aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst en praten u graag bij over alle ontwikkelingen.

Planning

 • 2020: uitvoering
 • Najaar 2019: vaststelling door Provinciale Staten
 • 13 juni – 24 juli 2019: ter inzage legging ontwerp inpassingsplan
 • Juni 2019: vaststellen OIP door Gedeputeerde Staten
 • Najaar 2018: informatieavond over het opstellen van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.