N315: Doetinchem - Ruurlo

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Ook hebben we een aantal knelpunten gesignaleerd waar maatregelen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Wij voeren dit project uit en werken daarin samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de bovenlaag van het asfalt over bijna de hele weg.

Op 8 locaties maken we de weg veiliger. We laten u in een film per situatie zien hoe het er uit gaat zien na de aanpassingen.

Deel van project wacht op bos- en bomenbeleid

Het groot onderhoud van de N315 zouden we combineren met maatregelen gericht op het verkeersveiliger maken van bermen en laanherstel. Deze staan in het integraal inrichtingsplan dat we voor de N315 opstelden. In 2019 beslisten Provinciale Staten over een (nieuw) bos – en bomenbeleid; we verwachten de vaststelling ervan in 2020. De komst van het nieuwe bomen- en bosbeleid heeft gevolgen voor dit plan. De volgende projectonderdelen stellen we daarom uit:

 • Het verbreden van het weggedeelte km 12-14.1 (bij Zelhem), inclusief asfaltonderhoud.
 • Uitvoering van het integrale inrichtingsplan.

Werkzaamheden in 2020

Het asfaltonderhoud voor het grootste deel van dit traject en een aantal aanpassingen voor de verkeersveiligheid kunnen niet wachten op het nieuwe beleid. Daarom staan voor eind 2020 en begin 2021 gepland:

 • onderhoud asfalt, met uitzondering van het te verbreden weggedeelte boven Zelhem (km 12-14,1)
 • onderhoud aan onder meer openbare verlichting en bewegwijzering
 • verbetering aansluitingen inclusief bomenkap Schovenweg, Wassinkbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg
 • verruiming rotondes rondweg Zelhem
 • vervangen brug Veengoot (inclusief bomenkap voor tijdelijke omleiding)

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aansluitingen, verruiming rotondes en vervangen brug) is de kap van 12 bomen onvermijdelijk. Uiteraard zorgen we voor nieuwe aanplant van 18 bomen) in de omgeving van de N315. Meer informatie hierover leest u in de Toelichting op de bomenkap N315, fase 1 (PDF 5,1 MB). Hierin ziet u per boom/groepje bomen een afbeelding en een toelichting.

Verkeersveiligheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen. De provincie wil dat alle weggebruikers veilig van A naar B kunnen. Daarvoor richten we onze wegen zo veilig mogelijk in. We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen. Die richtlijnen zorgen er onder meer voor dat soortgelijke wegen overal in Nederland hetzelfde wegbeeld hebben.

Bomen, struiken en groenvoorzieningen zijn van invloed op de verkeersveiligheid op onze wegen. Een belangrijk voordeel van bomen langs wegen is dat automobilisten zich daarmee kunnen oriënteren op het verloop van de weg. En door de ‘aankleding’ van de weg met bomen en andere begroeiing kunnen we verkeersgedrag positief beïnvloeden.

Maar wanneer auto’s in de berm terechtkomen en daarbij tegen een obstakel zoals een boom aanrijden, kan dat leiden tot ongevallen met ernstige tot zelfs dodelijke afloop. Vanwege de verkeersveiligheid is het daarom wenselijk dat wegbermen tot een zekere afstand vanaf de rijbaan vrij zijn van obstakels zoals bomen. Daar zijn ook landelijke richtlijnen voor.

De provincie Gelderland past de landelijke richtlijnen toe op de Gelderse situatie, met oog voor ons landschap en onze natuur. Hier geldt geen vaste formule voor: iedere situatie is uniek, daarom passen we altijd maatwerk toe. Zie hiervoor ook de Statenbrief van 28 april 2020. 

Zichtlijnen

Bomen kunnen het zicht belemmeren. Dat kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties met het risico op ongevallen met ernstige, soms dodelijke afloop. Er zijn daarom landelijke richtlijnen voor de zichtlijnen in bochten, bij kruispunten en uitritten. Die zichtlijnen moeten zoveel mogelijk vrij zijn van obstakels, zoals bomen.

Aantrekkelijk landschap, behouden cultuur

De provincie is ook verantwoordelijk voor natuur, landschap en cultuurhistorie. We dragen zorg voor het landschap zoals onze ouders/voorouders ons dat hebben nagelaten. We willen de natuur in Gelderland bevorderen en het landschap aantrekkelijk houden. Daarom richten we onze wegen zo in dat ze zo veilig mogelijk zijn en de natuur, waar mogelijk, bevorderen.

Meedenken

Vanaf 2017 zijn we in gesprek met omwonenden, belangengroepen, de 3 gemeenten en de politie over de vraag hoe we de wegbermen van dit traject beter kunnen inrichten: met oog voor natuur, landschap, cultuurhistorie en verkeersveiligheid. Die gesprekken leidden tot een inrichtingsplan waarin al deze thema’s een plek krijgen. Dit plan wacht nu op het nieuwe bomenbeleid van de provincie. Dat verwachten we in de loop van 2020. Pas dan weten we de consequenties voor de wegbermen van de N315.

Planning

 • April 2020: aanvraag vergunningen, incl. kapvergunning voor 2 bomen

 • Juni 2020: online presentatie plannen online en in informatiecentrum

 • 22 juni – 29 juni: graafwerkzaamheden in kaart brengen kabels en leidingen

 • 1 juli 2020*: presentatie plannen in informatiecentrum

 • September 2020: start werkzaamheden

Op de hoogte blijven?

Vanaf 1 juli 2020 * kunt u bij het informatiecentrum in Ruurlo terecht met al uw vragen over de plannen.

Open: woensdagen van 12.00-17.00 uur

Locatie: Stationsstraat 12 in Ruurlo.

*Onder voorbehoud: Uiteraard houdt ook Provincie Gelderland zich aan de voorschriften in het kader van het coronavirus. Check voor de actuele stand van zaken deze pagina op onze website.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo.

Kijk ook bij de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 1MB).

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van der Wouw, omgevingsmanager van de N315 via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.