N303: Voorthuizen - Putten

N303

We verkennen de mogelijkheden om de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten te verbeteren. Dit doen we in overleg met de gemeentes Nijkerk en Putten. De bedoeling is dat we het geplande en reguliere groot onderhoud combineren met het oplossen van de hier aanwezige knelpunten. Naar verwachting gaan we dat in 2024 doen.

In 2019 is – samen met een vertegenwoordiging uit de omgeving - een voorkeursalternatief naar voren gekomen. Dit gaat uit van:

 • Een duurzaam veilige inrichting van de weg
 • Een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur
 • Het verbreden van het vrijliggende fietspad.

Samen met de omgeving aan de slag

De bedoeling is nu dat we – wederom samen met de omgeving - de verdere uitwerking van dit voorkeursalternatief bepalen. Hierna moet de beoogde nieuwe inrichting van de weg planologisch mogelijk worden gemaakt. Omdat we nu al voorzien dat we de planologische procedure hoofdzakelijk vanaf 2022 in gang kunnen zetten, sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Concreet betekent dit dat we voor dit project een Projectbesluit willen inzetten.

We nodigen iedereen uit om van 7 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 te reageren op het voornemen voor verbetering van de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten. Onder ‘documenten’ op deze webpagina kunt u de ‘Kennisgeving voornemen en participatie verbetering N303 Voorthuizen-Putten’ en het communicatie- en participatieplan inzien. In dit plan kunt u lezen hoe we de communicatie en participatie vormgeven en wat we met alle reacties doen.

Waarom dit project?

Tussen Voorthuizen en Putten ligt de provinciale weg N303 in een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. Langs de weg staan woningen en bedrijven. Binnen de bebouwde kom van Huinen zijn rijbaan en fietspad enkele jaren geleden aangepakt. Buiten de kom zijn de rijbaan en bermen smal. Op de N303 mag nu 80 kilometer per uur worden gereden, wat relatief hard is voor deze smalle weg met veel uitritten en waar de bomen erg dicht langs de weg staan. Dagelijks rijden er een kleine 11.000 motorvoertuigen per dag over de weg. Kortom, de N303 tussen Voorthuizen en Putten is nu niet goed ingericht om het auto- en vrachtverkeer op een goede en veilige wijze te verwerken. Daarnaast ligt langs de N303 aan 1 kant van de weg een smal fietspad waar fietsers in 2 rijrichtingen fietsen en regelmatig met elkaar in conflict komen.

Veilig en comfortabel fietsen

De provincie wil het fietspad opwaarderen naar een veilige en comfortabele fietsroute van voldoende breedte. Ook de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dit willen we bereiken door de inrichting, functie en het gebruik van de weg op elkaar af te stemmen. Maar de beschikbare ruimte is beperkt waardoor de wensen al gauw gevolgen hebben voor het waardevolle landschap en de ecologische functies aan weerszijden van de weg.

Participatie-opzet

Provincie Gelderland voert het project niet alleen uit. De inbreng van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden zorgt voor betere plannen. Participatie is daarnaast een belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot betere oplossingen leidt. We bieden u dan ook uitgebreid de mogelijkheid om uw belangen, wensen en ideeën over het project kenbaar te maken.

Natuur

De Provincie is verplicht bijzondere natuurgebieden beschermen. Teveel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. We moeten aantonen dat de uitstoot bij dit project geen negatieve effecten op de natuur heeft. Lees meer hierover op onze pagina over stikstof

Reacties/vragen?

 • Via deze website: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactieformulier.
 • Per e-mail: Dit kan door een email te sturen ter attentie van de omgevingsmanager Dianne Protsman via mailadres provincieloket@gelderland.nl
 • Per post: Dit kan door een reactie te sturen naar:
  Provincie Gelderland,
  o.v.v. N303 Voorthuizen-Putten,
  Postbus 9090,
  6800 GX Arnhem.
 • Mondeling: Dit kan door een afspraak te maken met Dianne Protsman, de omgevingsmanager van dit project via 026 359 99 99.

Vervolg

De verkenning eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten deze keuze maken in 2022. Na de verkenningsfase volgt de planuitwerkingsfase.

In de planuitwerkingsfase wordt het gekozen voorkeursalternatief nader gedetailleerd en stellen we een projectbesluit op. Het projectbesluit vervangt het provinciaal inpassingsplan. Gedeputeerde Staten stellen het projectbesluit uiteindelijk vast.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.