N303: Rondweg Voorthuizen

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Alleen het omleiden van het verkeer om het dorp heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorthuizen is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Het zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De westelijke omleiding loopt vanaf de aansluiting op de A1 bij de Baron van Nagellstraat om de kern van Voorthuizen heen. Daarbij kruist het de Overhorsterweg en sluit ten noorden van de begraafplaats weer aan op de huidige N303.

Werkzaamheden in Voorthuizen

Begin februari 2017 verlegt Vitens ter hoogte van de Rijksweg 64 een watertransportleiding. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de provinciale rondweg. De waterleiding heeft een diameter van 500 mm. Vitens voert het werk in de winter uit, omdat de vraag naar water dan het laagst is. Met een tekstkar attendeert de provincie de weggebruikers op het werk. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag, afhankelijk van het weer.

Inpassingsplan

Tegen het inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 waren een aantal beroepen ingesteld. De Raad van State oordeelde dat een aantal beroepen niet ontvankelijk en een aantal ongegrond waren. Met de uitspraak is het inpassingsplan onherroepelijk en zijn de plannen definitief.

Sloop 2 woningen

Eind november 2016 gaan we aan de slag met het slopen van woningen aan de Verbindingsweg 2 en de Baron van Nagellstraat 116. Met de eigenaren zijn afspraken gemaakt en alle benodigde procedures zijn doorlopen. De aannemers zorgen ervoor dat het aangetroffen asbest volgens de voorschriften wordt verwijderd. Voor de kerst is het werk klaar. Het terrein ligt vervolgens braak tot we in 2018 met de aanleg van de rondweg aan de slag gaan.

Excursie archeologie

Op onze uitnodiging brachten donderdag 24 november 2016 circa 85 schoolkinderen een bezoek aan het archeologisch proefsleuvenonderzoek in een weiland langs de Overhorsterweg. De excursie startte in een speciaal voor de gelegenheid aangelegd kampementje. Rond twee vuurkachels  vertelden Harry Pape en Marloes Luijten over hun werkzaamheden als archeoloog. De afgelopen week waren de leerlingen op school al bijgepraat op het onderwerp aan de hand van door de provincie aangeleverd lesmateriaal. Het Nairac Museum uit Barneveld leende een aantal bijzondere oude vondsten uit  waardoor de verhalen ook echt  ‘tastbaar’werden. Vervolgens bracht de groep een bezoek aan één van de proefsleuven in het veld en bekeken onder meer de sporen van een vuurkuil uit de prehistorie.

Veel belangstelling tijdens inloopbijeenkomst 5 oktober 2016

Op woensdag 5 oktober 2016 organiseerden we samen met de gemeente Barneveld een inloopbijeenkomst voor bewoners en belangstellenden. De bijeenkomst trok ruim 150 belangstellenden. Aan de hand van tekeningen en planningen informeerden we hen over actualiteiten.

Mensen waren vooral geïnteresseerd in de route en in het ontwerp van de weg. Het digitale kaartmateriaal of de ‘maptable’ die we voor de gelegenheid hadden opgesteld, trok dan ook veel aandacht. Helaas is het niet mogelijk om dit materiaal via de site te bekijken. De meestgestelde vragen op de inloopbijeenkomst (PDF 62 kB) van die avond hebben we voor u op een rij gezet. Met de antwoorden erbij uiteraard!

Onteigeningsprocedure

Om de rondweg in Voorthuizen aan te kunnen leggen, moeten we in totaal 42 percelen verwerven. Voor ruim de helft van de percelen zijn intussen afspraken gemaakt met de bewoners of eigenaren. Voor de overige percelen is het overleg nog gaande. Omdat het niet zeker is of alle onderhandelingen op minnelijke wijze - dus zonder tussenkomst van de rechter - tot overeenstemming leiden, zijn we een onteigeningsprocedure gestart. Dat is uit voorzorg: om te voorkomen dat een dossier (waar we niet of moeizaam overeenstemming bereiken) op termijn tot vertraging leidt. Gemiddeld duurt een onteigeningsprocedure anderhalf jaar, gerekend vanaf het moment waarop Provinciale Staten het besluit nemen.

Planning

In het laatste kwartaal van 2016 starten we met voorbereidende werkzaamheden, waaronder diverse bodemonderzoeken, het slopen van woningen, het verleggen van waterleidingen, kabels en leidingen. De aanbestedingsprocedure staat voor juni 2017 gepland en de gunning verwachten we in december 2017. In juli 2018 gaat de daadwerkelijke bouw van de rondweg van start. We verwachten de weg in 2019 open te stellen voor verkeer.

  • 2016: start voorbereidende werkzaamheden
  • 2017: juni start aanbesteding, december gunning
  • 2018: start bouw rondweg
  • 2019: oplevering rondweg

Documenten

Raadpleeg alle documenten over de rondweg om Voorthuizen. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Contact

Petra van Burk
026 359 85 98
p.van.burk@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres.