Wolvencommissie

Illustratie wolf achter afrastering

In opdracht van de provincie is de gebiedscommissie preventie wolvenschade opgericht. De leden van de commissie zijn in gesprek met alle direct belanghebbenden om te kijken welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf nodig zijn om schade door wolven te voorkomen. LTO Schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders namen hiervoor het initiatief. Provincie Gelderland ondersteunt dit.

Preventieplan

De opdracht van de gebiedscommissie is een preventieplan maken. Op basis hiervan kunnen inwoners van het gebied de provincie vragen om een bijdrage voor preventieve maatregelen. In dit preventieplan staan adviezen over financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen plaatsen die een wolf kunnen tegenhouden. Ook staan in het plan algemene adviezen over bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen voor afrastering en de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders en de monitoring van de wolf.

Daarnaast adviseert de wolvencommissie over hoe inwoners zo goed mogelijk naast de wolf kunnen leven. De commissie vindt het belangrijk dat er landelijk beleid is voor de beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en dat er zicht is op de effecten daarvan in ons land.

Proces

De commissie heeft het preventieplan (PDF 3,2 MB) in mei 2020 voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daar is de subsidieregeling Voorkomen van schade door wolven uit voort gekomen.

Video’s wolfwerende maatregelen in de praktijk

Provincie Gelderland en de wolvencommissie Gelderland doen de oproep aan alle schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf om zo snel mogelijk hun kudde te beschermen met een wolfwerende afrastering. Onderstaande video’s brengen verschillende praktijksituaties in beeld.

 1. Eisen aan wolfwerende afrastering
 2. Testcase regulier versus wolfwerend/verplaatsbare rasters in de praktijk
 3. Preventieve maatregelen in de praktijk/pilot autowinder draadoprolsysteem
 4. Samen naar effectieve preventieve maatregelen/hobby houder Piet Filmer
 5. Compilatievideo online Kennisevent Het Schaap & GD/28 januari 2021

De commissie

 • Pieter van Geel, voorzitter
 • Saskia Duives Cahuzak, namens Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Schapenhouderij (LTO)
 • Gijsbert Six, namens Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)
 • Marjel Neefjes, namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
 • Gert Jan Bloemendal, namens het Gelders Particulier Grondbezit (GPG)
 • Michiel van der Weide van Natuurmonumenten, namens de terreinbeherende organisaties
 • Hans van der Hoeve, namens de gemeenten
 • Teun Achterkamp, ondersteunt namens de provincie als secretaris

Nieuwsbrieven

Contact

De wolvencommissie wordt ambtelijk ondersteund door provincie Gelderland. Voor contact of vragen aan de wolvencommissie kunt u een e-mail sturen naar: wolvencommissie@gelderland.nl.