Wolvencommissie

Illustratie wolf achter afrastering

In opdracht van de provincie is de gebiedscommissie preventie wolvenschade opgericht. De leden van de commissie zijn in gesprek met alle direct belanghebbenden om te kijken welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf   nodig zijn om schade door wolven te voorkomen. LTO Schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders namen hiervoor het initiatief. Provincie Gelderland ondersteunt dit.

Preventieplan

De gebiedscommissie maakt een plan. Op basis hiervan kunnen inwoners van het gebied de provincie vragen om een bijdrage voor preventieve maatregelen. In dit preventieplan staan adviezen over financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen plaatsen die een wolf kunnen tegenhouden. Ook staan in het plan algemene adviezen over bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen voor afrastering en de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders en de monitoring van de wolf.

Daarnaast adviseert de wolvencommissie over hoe inwoners makkelijker kunnen accepteren dat mens en wolf samenleven. De commissie vindt het belangrijk dat er landelijk beleid is voor de beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en dat er zicht is op de effecten daarvan in ons land.

Proces

Het concept preventieplan ligt tot 30 april 2020 ter inzage voor de achterban van de leden van de wolvencommissie. Ook andere belanghebbenden kunnen het plan inzien en reageren. De wolvencommissie bekijkt de reacties en verwerkt ze zo mogelijk in het definitieve preventieplan. Dat legt de commissie voor aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarna zorgt de provincie voor de benodigde subsidieregeling. We proberen deze begin augustus 2020 klaar te hebben.

Meer leest u in het persbericht van de wolvencommissie (PDF 240 Kb).

De commissie

  • Pieter van Geel, voorzitter
  • Saskia Duives Cahuzak, namens Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Schapenhouderij (LTO)
  • Gijsbert Six, namens Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)
  • Marjel Neefjes, namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
  • Gert Jan Bloemendal, namens het Gelders Particulier Grondbezit (GPG)
  • Michiel van der Weide van Natuurmonumenten, namens de terreinbeherende organisaties
  • Hans van der Hoeve, namens de gemeenten
  • Teun Achterkamp, ondersteunt namens de provincie als secretaris

Nieuwsbrieven

Contact

De wolvencommissie wordt ambtelijk ondersteund door provincie Gelderland. Voor contact of vragen aan de wolvencommissie kunt u een e-mail sturen naar: wolvencommissie@gelderland.nl.